Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R

Compartiment van het beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch III SICAV (beleggingsmaatschappij).

Het doel van het beleggingsbeleid bestaat erin om als feeder-icbe de waardeontwikkeling van Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II (“master-icbe") zoveel mogelijk te weerspiegelen. Het compartiment belegt op lange termijn tussen 85% - 100% van zijn nettovermogen in aandelen van de master-icbe.

De doelstelling van de master-icbe is, rekening houdend met het beleggingsrisico, een redelijke waardegroei in de valuta van het compartiment te realiseren. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de wereldwijde financiële markten bepaald. De master-icbe belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. omgekeerd converteerbare bonds, obligaties met warrants, converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en termijndeposito’s. Maximaal 20% van het nettovermogen van het compartiment mag indirect in edele metalen worden belegd. De belegging in andere fondsen mag niet hoger zijn dan 10% van het vermogen van het compartiment. Met inachtneming van de “Overige Beleggingsbeperkingen” wordt overeenkomstig artikel 4 van het beheerreglement minstens 25% van het nettovermogen van het compartiment permanent belegd in kapitaalparticipaties. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kan het compartiment gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen ("derivaten").

Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus.
Voor elke beleggingsbeslissing dient u de EBI en het verkoopprospectus te lezen.

Het doel van het beleggingsbeleid bestaat erin om als feeder-icbe de waardeontwikkeling van Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II (“master-icbe") zoveel mogelijk te weerspiegelen. Het compartiment belegt op lange termijn tussen 85% - 100% van zijn nettovermogen in aandelen van demaster-icbe. De doelstelling van de master-icbe is, rekening houdend met het beleggingsrisico, een redelijke waardegroei in de valuta van het compartiment te realiseren. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de wereldwijde financiële markten bepaald. De master-icbe belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. omgekeerd converteerbare obligaties, obligaties met warrants, converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en termijndeposito’s. Maximaal 20% van het nettovermogen van het compartiment mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in andere fondsen mag niet hoger zijn dan 10% van het vermogen van het compartiment. Overeenkomstig artikel 4 van het beheerreglement wordt minstens 25% van het nettovermogen van het compartiment permanent belegd in kapitaalparticipaties. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kan het compartiment gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen ("derivaten"). Gedetailleerde informatie met betrekking tot de beleggingsmogelijkheden van het bovengenoemde fonds en, in voorkomend geval, andere beleggingsoplossingen vindt u in het huidige prospectus. De resultaten van het compartiment worden vergeleken met de index. Voor elke beleggingsbeslissing dient u de EBI en het verkoopprospectus te lezen.


ISIN:LU1716946634
Vorm:SICAV
Verkoopvergunning:BE, LU
SFDR Classificatie:Artikel 8
Valuta van het compartiment:EUR
Lanceringsdatum:21 december 2017
Einde van het boekjaar:30 september
Duurtijd:niet bepaald
Aanwending van de winst:dividenduitkerend
Beheer van het compartiment:Flossbach von Storch Invest S.A.
Bewaarbank/betaalkantoor:DZ PRIVATBANK S.A.
Beheer van het compartiment:Flossbach von Storch AG, Keulen
Totaal patrimonium van het compartiment:283.261.555,71 EUR
Wederinkoopprijs:115,86 EUR
Uitgifteprijs*:121,65 EUR
Koers van:25 mei 2022
Publicatie NIW:www.fundinfo.com
Lopende kosten⁴:1,71%
Waarvan o.m. beheervergoeding:1,53%p.j.
Inschrijvingsvergoeding:max. 5,00%
Wederinkoopcommissie:0,00%
Initiële investering:geen
Belasting op beurstransacties:niet van toepassing, indien de aandelen worden onderschreven / teruggekocht via de primaire markt. Secundaire markttransacties (bijvoorbeeld verkoop) kunnen resulteren in een Belgische belasting op beurstransacties.
Roerende voorheffing:Niet van toepassing (Zie de 2e paragraaf voor informatie over de Belgische belastingen)
Roerende voorheffing op dividenden:Niet van toepassing (Zie de 1ste paragraaf voor informatie over de Belgische belastingen)

* incl. max. eenmalige kosten:5,00%

Bron:Bewaarbank

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.⁴ Deze waarde is gebaseerd op een raming (inclusief de vergoedingen van de master-icbe), omdat er nog geen gegevens bekend zijn over een volledig afgelopen boekjaar voor de aandelenklasse. De waarde kan van jaar tot jaar varieren. Het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, het Frans en het Nederlands en de jaarrapporten en halfjaarrapporten in het Duits en het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële instelling CACEIS België (Havenlaan 86C, bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).

INFORMATIE BETREFFENDE DE BELASTINGAANSLAG IN BELGIË

In België gevestigde particuliere beleggers in de SICAV zullen belasting moeten betalen op door de SICAV uitgekeerde dividenden. Als er een Belgisch betaalkantoor bij betrokken is, zal de Belgische bronbelasting van 30% op dividenden worden ingehouden en overgemaakt aan de Belgische belastingautoriteiten Deze bronheffing is definitief voor de belegger. Als er echter geen Belgisch betaalkantoor bij is betrokken, zullen Belgische beleggers de dividendinkomsten moeten aangeven in hun personenbelastingaangifte.

Als in België gevestigde particuliere beleggers hun aandelen van de SICAV laten terugkopen, of hun aandelen van de SICAV verkopen op de secundaire markt, of als de SICAV volledig of gedeeltelijk wordt vereffend, zullen er geen belastbare kapitaalwinsten zijn, aangezien de verplichte jaarlijkse uitkering van Belgische TIS-componenten van de SICAV een “uitkerende” SICAV maakt in de zin van Artikel 19bis § 1 van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen (er is een bindende belastingovereenkomst verkregen).

Jaarlijkse prestaties in EUR (in %) (25.05.2022)

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

Prestaties in EUR (in %) (25.05.2022)

25.05.2022
1 jaar-5,80%
2 jaar p.j.2,82%
3 jaar p.j.4,07%
sedert 21.12.2017 p.j.3,67%

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

Cumulatief rendement in EUR (in %) (25.05.2022)

25.05.2022
1 maanden-4,88%
3 maanden-4,13%
sedert 01.01.2022-10,06%

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.

Historische inventariswaarde per deelbewijs

perUitgifteprijsWederinkoopprijsNAV*
EUR100,00100,00100,00
EUR105,07100,07100,07
EUR105,06100,06100,06
EUR105,17100,16100,16
EUR105,03100,03100,03
EUR104,7199,7299,72
EUR104,8199,8299,82
EUR105,37100,35100,35
EUR105,42100,40100,40
EUR106,27101,21101,21
EUR106,59101,51101,51
EUR106,98101,89101,89
EUR106,44101,37101,37
EUR106,12101,07101,07
EUR106,35101,29101,29
EUR105,87100,83100,83
EUR106,21101,15101,15
EUR106,22101,16101,16
EUR106,21101,15101,15
EUR106,77101,69101,69
EUR106,94101,85101,85
EUR107,12102,02102,02
EUR106,84101,75101,75
EUR106,12101,07101,07
EUR106,80101,71101,71
EUR106,44101,37101,37
EUR105,77100,73100,73
EUR105,56100,53100,53
EUR104,9899,9899,98
EUR103,9298,9798,97
EUR103,0598,1498,14
EUR102,7197,8297,82
EUR103,2998,3798,37
EUR102,1097,2497,24
EUR102,0497,1897,18
EUR102,7797,8897,88
EUR102,1497,2897,28
EUR102,8397,9397,93
EUR102,9098,0098,00
EUR103,5598,6298,62
EUR103,0698,1598,15
EUR102,9098,0098,00
EUR102,8497,9497,94
EUR102,7797,8897,88
EUR103,2998,3798,37
EUR103,7698,8298,82
EUR103,2598,3398,33
EUR103,2298,3098,30
EUR102,2997,4297,42
EUR101,4696,6396,63
EUR101,8797,0297,02
EUR101,8597,0097,00
EUR101,8396,9896,98
EUR102,7197,8297,82
EUR103,2098,2998,29
EUR103,2498,3298,32
EUR102,4197,5397,53
EUR102,3697,4997,49
EUR102,4097,5297,52
EUR102,4297,5497,54
EUR101,7796,9296,92
EUR101,9697,1097,10
EUR101,9197,0697,06
EUR101,0596,2496,24
EUR100,6795,8895,88
EUR100,4795,6995,69
EUR100,7495,9495,94
EUR101,2196,3996,39
EUR101,6396,7996,79
EUR101,7096,8696,86
EUR101,7396,8996,89
EUR102,8297,9297,92
EUR102,4397,5597,55
EUR102,2297,3597,35
EUR102,6197,7297,72
EUR102,4197,5397,53
EUR102,6497,7597,75
EUR102,8097,9097,90
EUR102,6097,7197,71
EUR102,9798,0798,07
EUR102,5797,6997,69
EUR101,7296,8896,88
EUR101,4996,6696,66
EUR101,5496,7096,70
EUR101,2696,4496,44
EUR101,1496,3296,32
EUR102,1297,2697,26
EUR102,6397,7497,74
EUR102,5997,7097,70
EUR102,7697,8797,87
EUR102,4997,6197,61
EUR103,0498,1398,13
EUR103,5098,5798,57
EUR103,6198,6898,68
EUR104,4899,5099,50
EUR104,1499,1899,18
EUR104,1099,1499,14
EUR103,8198,8798,87
EUR104,2499,2899,28
EUR104,4499,4799,47
EUR104,5999,6199,61
EUR104,4499,4799,47
EUR104,8799,8899,88
EUR104,7499,7599,75
EUR104,9299,9299,92
EUR105,01100,01100,01
EUR104,7099,7199,71
EUR104,7499,7599,75
EUR104,1499,1899,18
EUR104,4699,4999,49
EUR104,3699,3999,39
EUR104,4499,4799,47
EUR103,9098,9598,95
EUR103,4398,5098,50
EUR103,8098,8698,86
EUR103,8398,8998,89
EUR104,1499,1899,18
EUR104,0699,1099,10
EUR105,18100,17100,17
EUR104,9399,9399,93
EUR104,4599,4899,48
EUR104,5299,5499,54
EUR104,6599,6799,67
EUR103,8898,9398,93
EUR104,1699,2099,20
EUR102,8997,9997,99
EUR102,8397,9397,93
EUR102,8197,9197,91
EUR102,8797,9797,97
EUR102,7897,8997,89
EUR103,0898,1798,17
EUR103,5198,5898,58
EUR103,7798,8398,83
EUR104,1999,2399,23
EUR104,1299,1699,16
EUR104,2899,3199,31
EUR104,5799,5999,59
EUR104,1299,1699,16
EUR104,8699,8799,87
EUR104,8899,8999,89
EUR104,5199,5399,53
EUR104,7199,7299,72
EUR105,40100,38100,38
EUR105,28100,27100,27
EUR105,12100,11100,11
EUR104,9799,9799,97
EUR105,53100,50100,50
EUR105,74100,70100,70
EUR106,27101,21101,21
EUR106,35101,29101,29
EUR105,84100,80100,80
EUR105,77100,73100,73
EUR105,40100,38100,38
EUR105,74100,70100,70
EUR106,37101,30101,30
EUR106,64101,56101,56
EUR106,64101,56101,56
EUR106,38101,31101,31
EUR106,69101,61101,61
EUR106,53101,46101,46
EUR106,30101,24101,24
EUR106,01100,96100,96
EUR106,06101,01101,01
EUR106,04100,99100,99
EUR106,19101,13101,13
EUR105,83100,79100,79
EUR105,43100,41100,41
EUR105,21100,20100,20
EUR105,16100,15100,15
EUR105,59100,56100,56
EUR105,26100,25100,25
EUR105,49100,47100,47
EUR105,29100,28100,28
EUR105,09100,09100,09
EUR105,00100,00100,00
EUR104,5999,6199,61
EUR103,9498,9998,99
EUR103,8198,8798,87
EUR104,1999,2399,23
EUR104,2799,3099,30
EUR104,2299,2699,26
EUR104,7399,7499,74
EUR104,6299,6499,64
EUR104,7999,8099,80
EUR104,6399,6599,65
EUR104,6499,6699,66
EUR104,8899,8999,89
EUR105,13100,12100,12
EUR105,14100,13100,13
EUR104,4199,4499,44
EUR104,3199,3499,34
EUR104,3399,3699,36
EUR104,9999,9999,99
EUR105,18100,17100,17
EUR105,46100,44100,44
EUR105,96100,91100,91
EUR106,01100,96100,96
EUR105,21100,20100,20
EUR104,9299,9299,92
EUR104,5999,6199,61
EUR104,5399,5599,55
EUR102,9898,0898,08
EUR102,3397,4697,46
EUR102,5097,6297,62
EUR102,7097,8197,81
EUR103,6598,7198,71
EUR103,7898,8498,84
EUR103,7798,8398,83
EUR103,9799,0299,02
EUR103,7998,8598,85
EUR103,7498,8098,80
EUR103,2398,3198,31
EUR103,8298,8898,88
EUR103,2498,3298,32
EUR103,3298,4098,40
EUR103,8398,8998,89
EUR105,20100,19100,19
EUR105,07100,07100,07
EUR105,13100,12100,12
EUR104,9999,9999,99
EUR105,43100,41100,41
EUR105,13100,12100,12
EUR104,9399,9399,93
EUR104,1999,2399,23
EUR103,9198,9698,96
EUR103,9298,9798,97
EUR103,7198,7798,77
EUR103,6198,6898,68
EUR102,8797,9797,97
EUR102,4197,5397,53
EUR102,9598,0598,05
EUR102,6597,7697,76
EUR102,9098,0098,00
EUR103,7798,8398,83
EUR103,8798,9298,92
EUR104,6199,6399,63
EUR104,4199,4499,44
EUR104,7399,7499,74
EUR105,26100,25100,25
EUR104,1399,1799,17
EUR103,6198,6898,68
EUR102,4897,6097,60
EUR102,2497,3797,37
EUR101,6896,8496,84
EUR102,5397,6597,65
EUR103,1198,2098,20
EUR103,0798,1698,16
EUR102,3997,5197,51
EUR101,3996,5696,56
EUR100,8696,0696,06
EUR99,7294,9794,97
EUR99,2694,5394,53
EUR99,4994,7594,75
EUR99,2094,4894,48
EUR99,8095,0595,05
EUR100,0095,2495,24
EUR98,7594,0594,05
EUR100,5695,7795,77
EUR100,1895,4195,41
EUR100,8296,0296,02
EUR100,9296,1196,11
EUR100,9696,1596,15
EUR101,1896,3696,36
EUR100,6695,8795,87
EUR101,2296,4096,40
EUR101,4796,6496,64
EUR101,8797,0297,02
EUR103,0598,1498,14
EUR102,9198,0198,01
EUR102,4597,5797,57
EUR102,2397,3697,36
EUR102,2797,4097,40
EUR102,8297,9297,92
EUR102,3897,5097,50
EUR102,8197,9197,91
EUR103,5398,6098,60
EUR104,0199,0699,06
EUR104,3099,3399,33
EUR104,4699,4999,49
EUR105,29100,28100,28
EUR104,9699,9699,96
EUR104,0399,0899,08
EUR104,1899,2299,22
EUR104,5199,5399,53
EUR105,16100,15100,15
EUR105,33100,31100,31
EUR105,18100,17100,17
EUR106,19101,13101,13
EUR106,21101,15101,15
EUR106,29101,23101,23
EUR106,76101,68101,68
EUR106,49101,42101,42
EUR106,62101,54101,54
EUR106,55101,48101,48
EUR106,71101,63101,63
EUR106,37101,30101,30
EUR106,12101,07101,07
EUR106,61101,53101,53
EUR106,82101,73101,73
EUR107,03101,93101,93
EUR106,69101,61101,61
EUR106,85101,76101,76
EUR106,90101,81101,81
EUR107,66102,53102,53
EUR107,56102,44102,44
EUR107,99102,85102,85
EUR108,02102,88102,88
EUR108,28103,12103,12
EUR108,48103,31103,31
EUR108,87103,69103,69
EUR108,57103,40103,40
EUR109,14103,94103,94
EUR108,59103,42103,42
EUR108,42103,26103,26
EUR109,02103,83103,83
EUR108,83103,65103,65
EUR108,74103,56103,56
EUR109,25104,05104,05
EUR109,88104,65104,65
EUR110,21104,96104,96
EUR110,16104,91104,91
EUR110,36105,10105,10
EUR110,21104,96104,96
EUR110,06104,82104,82
EUR109,96104,72104,72
EUR109,85104,62104,62
EUR109,64104,42104,42
EUR109,85104,62104,62
EUR109,99104,75104,75
EUR110,05104,81104,81
EUR109,96104,72104,72
EUR110,08104,84104,84
EUR110,71105,44105,44
EUR110,72105,45105,45
EUR110,90105,62105,62
EUR111,20105,90105,90
EUR111,21105,91105,91
EUR110,78105,50105,50
EUR110,67105,40105,40
EUR110,71105,44105,44
EUR110,22104,97104,97
EUR109,75104,52104,52
EUR109,10103,90103,90
EUR109,12103,92103,92
EUR108,76103,58103,58
EUR108,99103,80103,80
EUR109,39104,18104,18
EUR109,84104,61104,61
EUR109,70104,48104,48
EUR109,20104,00104,00
EUR109,28104,08104,08
EUR109,34104,13104,13
EUR109,01103,82103,82
EUR108,76103,58103,58
EUR108,90103,71103,71
EUR108,43103,27103,27
EUR108,20103,05103,05
EUR107,88102,74102,74
EUR107,94102,80102,80
EUR108,64103,47103,47
EUR108,63103,46103,46
EUR108,91103,72103,72
EUR109,34104,13104,13
EUR109,77104,54104,54
EUR109,86104,63104,63
EUR110,18104,93104,93
EUR109,88104,65104,65
EUR109,83104,60104,60
EUR111,00105,71105,71
EUR110,92105,64105,64
EUR111,43106,12106,12
EUR111,21105,91105,91
EUR111,12105,83105,83
EUR110,97105,69105,69
EUR110,70105,43105,43
EUR110,93105,65105,65
EUR111,37106,07106,07
EUR111,58106,27106,27
EUR112,33106,98106,98
EUR113,04107,66107,66
EUR113,09107,70107,70
EUR112,83107,46107,46
EUR112,57107,21107,21
EUR112,46107,10107,10
EUR112,53107,17107,17
EUR112,46107,10107,10
EUR112,60107,24107,24
EUR112,57107,21107,21
EUR112,74107,37107,37
EUR112,71107,34107,34
EUR113,26107,87107,87
EUR112,90107,52107,52
EUR113,07107,69107,69
EUR113,89108,47108,47
EUR114,06108,63108,63
EUR113,38107,98107,98
EUR113,94108,51108,51
EUR114,15108,71108,71
EUR113,31107,91107,91
EUR112,76107,39107,39
EUR112,97107,59107,59
EUR112,25106,90106,90
EUR110,50105,24105,24
EUR110,85105,57105,57
EUR111,35106,05106,05
EUR112,34106,99106,99
EUR111,85106,52106,52
EUR111,53106,22106,22
EUR112,26106,91106,91
EUR111,79106,47106,47
EUR112,74107,37107,37
EUR113,16107,77107,77
EUR112,71107,34107,34
EUR113,21107,82107,82
EUR113,15107,76107,76
EUR112,32106,97106,97
EUR112,50107,14107,14
EUR112,70107,33107,33
EUR113,18107,79107,79
EUR113,58108,17108,17
EUR114,05108,62108,62
EUR114,22108,78108,78
EUR114,12108,69108,69
EUR114,52109,07109,07
EUR114,28108,84108,84
EUR114,36108,91108,91
EUR113,96108,53108,53
EUR114,10108,67108,67
EUR114,94109,47109,47
EUR114,94109,47109,47
EUR114,35108,90108,90
EUR114,24108,80108,80
EUR114,31108,87108,87
EUR114,12108,69108,69
EUR114,32108,88108,88
EUR114,59109,13109,13
EUR114,65109,19109,19
EUR114,36108,91108,91
EUR114,63109,17109,17
EUR114,70109,24109,24
EUR114,39108,94108,94
EUR114,45109,00109,00
EUR113,84108,42108,42
EUR112,76107,39107,39
EUR112,85107,48107,48
EUR113,70108,29108,29
EUR113,61108,20108,20
EUR113,17107,78107,78
EUR113,36107,96107,96
EUR113,41108,01108,01
EUR113,70108,29108,29
EUR113,86108,44108,44
EUR114,30108,86108,86
EUR114,65109,19109,19
EUR114,63109,17109,17
EUR114,03108,60108,60
EUR113,32107,92107,92
EUR113,22107,83107,83
EUR113,72108,30108,30
EUR113,99108,56108,56
EUR114,08108,65108,65
EUR114,07108,64108,64
EUR113,80108,38108,38
EUR114,11108,68108,68
EUR114,43108,98108,98
EUR114,88109,41109,41
EUR115,21109,72109,72
EUR115,64110,13110,13
EUR115,48109,98109,98
EUR115,69110,18110,18
EUR115,43109,93109,93
EUR115,63110,12110,12
EUR115,82110,30110,30
EUR115,59110,09110,09
EUR115,78110,27110,27
EUR115,56110,06110,06
EUR115,61110,10110,10
EUR115,16109,68109,68
EUR114,93109,46109,46
EUR115,26109,77109,77
EUR115,80110,29110,29
EUR116,08110,55110,55
EUR116,41110,87110,87
EUR116,33110,79110,79
EUR116,21110,68110,68
EUR115,40109,90109,90
EUR115,50110,00110,00
EUR115,75110,24110,24
EUR115,73110,22110,22
EUR116,48110,93110,93
EUR116,19110,66110,66
EUR116,06110,53110,53
EUR116,53110,98110,98
EUR116,28110,74110,74
EUR116,47110,92110,92
EUR117,26111,68111,68
EUR116,39110,85110,85
EUR116,59111,04111,04
EUR116,83111,27111,27
EUR117,39111,80111,80
EUR117,77112,16112,16
EUR117,78112,17112,17
EUR117,04111,47111,47
EUR117,77112,16112,16
EUR117,66112,06112,06
EUR117,80112,19112,19
EUR118,13112,50112,50
EUR118,16112,53112,53
EUR118,50112,86112,86
EUR118,56112,91112,91
EUR118,55112,90112,90
EUR118,66113,01113,01
EUR118,98113,31113,31
EUR119,26113,58113,58
EUR119,89114,18114,18
EUR119,89114,18114,18
EUR119,72114,02114,02
EUR119,83114,12114,12
EUR119,79114,09114,09
EUR120,03114,31114,31
EUR119,15113,48113,48
EUR119,21113,53113,53
EUR119,54113,85113,85
EUR119,28113,60113,60
EUR118,34112,70112,70
EUR118,63112,98112,98
EUR119,11113,44113,44
EUR119,97114,26114,26
EUR120,68114,93114,93
EUR120,65114,90114,90
EUR121,13115,36115,36
EUR121,28115,50115,50
EUR121,51115,72115,72
EUR121,54115,75115,75
EUR121,81116,01116,01
EUR121,83116,03116,03
EUR122,03116,22116,22
EUR122,76116,91116,91
EUR122,46116,63116,63
EUR122,16116,34116,34
EUR120,17114,45114,45
EUR118,65113,00113,00
EUR118,41112,77112,77
EUR116,08110,55110,55
EUR114,31108,87108,87
EUR115,05109,57109,57
EUR115,11109,63109,63
EUR117,19111,61111,61
EUR116,43110,89110,89
EUR114,71109,25109,25
EUR110,63105,36105,36
EUR111,57106,26106,26
EUR109,95104,71104,71
EUR105,20100,19100,19
EUR106,38101,31101,31
EUR103,8598,9098,90
EUR106,33101,27101,27
EUR105,13100,12100,12
EUR107,16102,06102,06
EUR106,86101,77101,77
EUR105,74100,70100,70
EUR108,02102,88102,88
EUR107,77102,64102,64
EUR107,75102,62102,62
EUR107,48102,36102,36
EUR108,37103,21103,21
EUR109,19103,99103,99
EUR109,79104,56104,56
EUR110,67105,40105,40
EUR110,99105,70105,70
EUR111,66106,34106,34
EUR111,47106,16106,16
EUR111,54106,23106,23
EUR112,49107,13107,13
EUR113,15107,76107,76
EUR113,58108,17108,17
EUR114,43108,98108,98
EUR113,61108,20108,20
EUR114,73109,27109,27
EUR113,76108,34108,34
EUR115,34109,85109,85
EUR115,59110,09110,09
EUR115,80110,29110,29
EUR115,70110,19110,19
EUR115,37109,88109,88
EUR115,00109,52109,52
EUR114,40108,95108,95
EUR114,79109,32109,32
EUR115,37109,88109,88
EUR114,91109,44109,44
EUR115,22109,73109,73
EUR115,20109,71109,71
EUR115,38109,89109,89
EUR115,50110,00110,00
EUR115,45109,95109,95
EUR115,37109,88109,88
EUR116,13110,60110,60
EUR115,94110,42110,42
EUR115,85110,33110,33
EUR115,20109,71109,71
EUR115,27109,78109,78
EUR115,41109,91109,91
EUR114,16108,72108,72
EUR113,83108,41108,41
EUR113,96108,53108,53
EUR114,26108,82108,82
EUR114,08108,65108,65
EUR113,58108,17108,17
EUR112,99107,61107,61
EUR112,98107,60107,60
EUR113,20107,81107,81
EUR113,40108,00108,00
EUR113,91108,49108,49
EUR112,60107,24107,24
EUR112,89107,51107,51
EUR113,20107,81107,81
EUR114,41108,96108,96
EUR115,02109,54109,54
EUR114,94109,47109,47
EUR115,74110,23110,23
EUR115,78110,27110,27
EUR114,57109,11109,11
EUR115,07109,59109,59
EUR114,15108,71108,71
EUR114,39108,94108,94
EUR115,27109,78109,78
EUR115,59110,09110,09
EUR116,56111,01111,01
EUR116,24110,70110,70
EUR117,37111,78111,78
EUR117,27111,69111,69
EUR117,88112,27112,27
EUR117,86112,25112,25
EUR118,07112,45112,45
EUR117,25111,67111,67
EUR117,67112,07112,07
EUR118,09112,47112,47
EUR117,76112,15112,15
EUR118,28112,65112,65
EUR119,31113,63113,63
EUR119,25113,57113,57
EUR119,13113,46113,46
EUR119,23113,55113,55
EUR118,66113,01113,01
EUR118,89113,23113,23
EUR118,87113,21113,21
EUR118,89113,23113,23
EUR118,00112,38112,38
EUR118,42112,78112,78
EUR119,56113,87113,87
EUR119,86114,15114,15
EUR119,92114,21114,21
EUR119,90114,19114,19
EUR119,76114,06114,06
EUR119,94114,23114,23
EUR118,90113,24113,24
EUR120,00114,29114,29
EUR120,03114,31114,31
EUR119,55113,86113,86
EUR120,48114,74114,74
EUR120,59114,85114,85
EUR120,29114,56114,56
EUR120,70114,95114,95
EUR120,77115,02115,02
EUR121,22115,45115,45
EUR121,34115,56115,56
EUR122,50116,67116,67
EUR122,08116,27116,27
EUR122,00116,19116,19
EUR121,70115,90115,90
EUR121,92116,11116,11
EUR123,41117,53117,53
EUR121,40115,62115,62
EUR120,50114,76114,76
EUR120,94115,18115,18
EUR120,21114,49114,49
EUR121,94116,13116,13
EUR121,10115,33115,33
EUR121,32115,54115,54
EUR121,71115,91115,91
EUR122,21116,39116,39
EUR122,17116,35116,35
EUR121,61115,82115,82
EUR120,78115,03115,03
EUR119,13113,46113,46
EUR120,19114,47114,47
EUR119,22113,54113,54
EUR119,04113,37113,37
EUR119,65113,95113,95
EUR120,60114,86114,86
EUR120,34114,61114,61
EUR120,55114,81114,81
EUR120,99115,23115,23
EUR120,81115,06115,06
EUR121,30115,52115,52
EUR120,36114,63114,63
EUR120,75115,00115,00
EUR121,31115,53115,53
EUR121,98116,17116,17
EUR122,78116,93116,93
EUR122,73116,89116,89
EUR122,23116,41116,41
EUR121,50115,71115,71
EUR121,86116,06116,06
EUR120,94115,18115,18
EUR120,62114,88114,88
EUR120,53114,79114,79
EUR120,52114,78114,78
EUR120,69114,94114,94
EUR119,74114,04114,04
EUR119,71114,01114,01
EUR117,06111,49111,49
EUR118,18112,55112,55
EUR117,83112,22112,22
EUR119,07113,40113,40
EUR119,77114,07114,07
EUR121,70115,90115,90
EUR122,42116,59116,59
EUR122,37116,54116,54
EUR121,15115,38115,38
EUR120,83115,08115,08
EUR121,95116,14116,14
EUR121,67115,88115,88
EUR122,16116,34116,34
EUR122,29116,47116,47
EUR121,82116,02116,02
EUR121,28115,50115,50
EUR121,33115,55115,55
EUR121,37115,59115,59
EUR120,72114,97114,97
EUR120,42114,69114,69
EUR120,91115,15115,15
EUR121,10115,33115,33
EUR120,86115,10115,10
EUR120,69114,94114,94
EUR120,68114,93114,93
EUR120,56114,82114,82
EUR120,03114,31114,31
EUR120,30114,57114,57
EUR120,71114,96114,96
EUR121,29115,51115,51
EUR121,13115,36115,36
EUR120,93115,17115,17
EUR120,90115,14115,14
EUR120,40114,67114,67
EUR120,84115,09115,09
EUR121,37115,59115,59
EUR121,68115,89115,89
EUR121,65115,86115,86
EUR120,80115,05115,05
EUR121,11115,34115,34
EUR120,88115,12115,12
EUR121,49115,70115,70
EUR121,85116,05116,05
EUR121,87116,07116,07
EUR122,19116,37116,37
EUR122,10116,29116,29
EUR121,73115,93115,93
EUR122,37116,54116,54
EUR122,20116,38116,38
EUR121,94116,13116,13
EUR121,65115,86115,86
EUR121,89116,09116,09
EUR121,85116,05116,05
EUR121,68115,89115,89
EUR121,88116,08116,08
EUR122,48116,65116,65
EUR123,62117,73117,73
EUR123,36117,49117,49
EUR123,02117,16117,16
EUR123,47117,59117,59
EUR123,46117,58117,58
EUR122,16116,34116,34
EUR122,34116,51116,51
EUR120,86115,10115,10
EUR122,45116,62116,62
EUR123,33117,46117,46
EUR123,83117,93117,93
EUR123,67117,78117,78
EUR123,84117,94117,94
EUR123,97118,07118,07
EUR123,94118,04118,04
EUR123,85117,95117,95
EUR124,02118,11118,11
EUR124,24118,32118,32
EUR124,40118,48118,48
EUR124,38118,46118,46
EUR124,08118,17118,17
EUR123,65117,76117,76
EUR122,56116,72116,72
EUR121,99116,18116,18
EUR121,68115,89115,89
EUR121,96116,15116,15
EUR120,07114,35114,35
EUR119,33113,65113,65
EUR121,14115,37115,37
EUR121,23115,46115,46
EUR120,10114,38114,38
EUR119,76114,06114,06
EUR121,02115,26115,26
EUR121,13115,36115,36
EUR122,28116,46116,46
EUR122,75116,90116,90
EUR122,93117,08117,08
EUR122,61116,77116,77
EUR123,28117,41117,41
EUR123,90118,00118,00
EUR124,22118,30118,30
EUR123,62117,73117,73
EUR123,57117,69117,69
EUR123,94118,04118,04
EUR123,93118,03118,03
EUR123,64117,75117,75
EUR123,68117,79117,79
EUR124,53118,60118,60
EUR125,31119,34119,34
EUR124,74118,80118,80
EUR125,11119,15119,15
EUR126,89120,85120,85
EUR127,01120,96120,96
EUR126,79120,75120,75
EUR127,51121,44121,44
EUR128,09121,99121,99
EUR127,83121,74121,74
EUR127,91121,82121,82
EUR127,27121,21121,21
EUR128,55122,43122,43
EUR128,71122,58122,58
EUR128,11122,01122,01
EUR127,50121,43121,43
EUR128,43122,31122,31
EUR128,14122,04122,04
EUR128,21122,10122,10
EUR128,00121,90121,90
EUR127,80121,71121,71
EUR127,35121,29121,29
EUR127,66121,58121,58
EUR127,45121,38121,38
EUR127,77121,69121,69
EUR127,14121,09121,09
EUR127,59121,51121,51
EUR128,16122,06122,06
EUR128,34122,23122,23
EUR127,89121,80121,80
EUR127,26121,20121,20
EUR126,93120,89120,89
EUR127,85121,76121,76
EUR128,39122,28122,28
EUR127,62121,54121,54
EUR127,46121,39121,39
EUR128,56122,44122,44
EUR129,14122,99122,99
EUR129,13122,98122,98
EUR129,31123,15123,15
EUR128,95122,81122,81
EUR129,37123,21123,21
EUR129,08122,93122,93
EUR128,88122,74122,74
EUR129,10122,95122,95
EUR129,02122,88122,88
EUR129,72123,54123,54
EUR129,78123,60123,60
EUR129,66123,49123,49
EUR129,70123,52123,52
EUR130,40124,19124,19
EUR130,73124,50124,50
EUR130,91124,68124,68
EUR130,87124,64124,64
EUR130,47124,26124,26
EUR131,07124,83124,83
EUR130,55124,33124,33
EUR130,86124,63124,63
EUR130,88124,65124,65
EUR131,39125,13125,13
EUR131,54125,28125,28
EUR131,99125,70125,70
EUR131,99125,70125,70
EUR132,09125,80125,80
EUR132,32126,02126,02
EUR132,95126,62126,62
EUR132,99126,66126,66
EUR133,36127,01127,01
EUR133,80127,43127,43
EUR132,48126,17126,17
EUR133,26126,91126,91
EUR133,40127,05127,05
EUR133,77127,40127,40
EUR133,74127,37127,37
EUR133,40127,05127,05
EUR132,92126,59126,59
EUR132,11125,82125,82
EUR132,98126,65126,65
EUR133,40127,05127,05
EUR133,26126,91126,91
EUR134,33127,93127,93
EUR133,47127,11127,11
EUR132,74126,42126,42
EUR133,44127,09127,09
EUR133,01126,68126,68
EUR132,25125,95125,95
EUR131,90125,62125,62
EUR132,52126,21126,21
EUR132,51126,20126,20
EUR132,66126,34126,34
EUR132,44126,13126,13
EUR132,62126,30126,30
EUR132,50126,19126,19
EUR132,42126,11126,11
EUR132,54126,23126,23
EUR132,41126,10126,10
EUR132,60126,29126,29
EUR132,81126,49126,49
EUR131,88125,60125,60
EUR131,89125,61125,61
EUR132,29125,99125,99
EUR132,95126,62126,62
EUR132,89126,56126,56
EUR132,59126,28126,28
EUR132,39126,09126,09
EUR132,86126,53126,53
EUR133,23126,89126,89
EUR132,94126,61126,61
EUR133,02126,69126,69
EUR132,85126,52126,52
EUR133,13126,79126,79
EUR133,39127,04127,04
EUR132,84126,51126,51
EUR132,35126,05126,05
EUR132,09125,80125,80
EUR131,26125,01125,01
EUR131,42125,16125,16
EUR131,15124,90124,90
EUR131,19124,94124,94
EUR131,04124,80124,80
EUR130,29124,09124,09
EUR129,38123,22123,22
EUR129,87123,69123,69
EUR130,17123,97123,97
EUR130,46124,25124,25
EUR130,50124,29124,29
EUR130,23124,03124,03
EUR128,66122,53122,53
EUR128,81122,68122,68
EUR128,63122,50122,50
EUR128,79122,66122,66
EUR127,49121,42121,42
EUR128,25122,14122,14
EUR129,14122,99122,99
EUR130,14123,94123,94
EUR130,17123,97123,97
EUR129,54123,37123,37
EUR129,69123,51123,51
EUR130,43124,22124,22
EUR131,66125,39125,39
EUR131,87125,59125,59
EUR132,08125,79125,79
EUR132,48126,17126,17
EUR133,06126,72126,72
EUR133,23126,89126,89
EUR132,98126,65126,65
EUR132,95126,62126,62
EUR132,97126,64126,64
EUR132,52126,21126,21
EUR132,48126,17126,17
EUR132,79126,47126,47
EUR133,04126,70126,70
EUR133,56127,20127,20
EUR134,36127,96127,96
EUR134,70128,29128,29
EUR134,51128,10128,10
EUR134,78128,36128,36
EUR135,20128,76128,76
EUR135,24128,80128,80
EUR136,49129,99129,99
EUR136,93130,41130,41
EUR137,51130,96130,96
EUR137,28130,74130,74
EUR136,43129,93129,93
EUR136,40129,90129,90
EUR135,54129,09129,09
EUR134,89128,47128,47
EUR135,51129,06129,06
EUR135,29128,85128,85
EUR133,02126,69126,69
EUR133,54127,18127,18
EUR131,83125,55125,55
EUR130,73124,50124,50
EUR131,03124,79124,79
EUR130,69124,47124,47
EUR132,43126,12126,12
EUR133,82127,45127,45
EUR133,88127,50127,50
EUR133,62127,26127,26
EUR133,80127,43127,43
EUR133,78127,41127,41
EUR132,99126,66126,66
EUR133,93127,55127,55
EUR134,18127,79127,79
EUR133,75127,38127,38
EUR132,37126,07126,07
EUR133,68127,31127,31
EUR134,12127,73127,73
EUR134,74128,32128,32
EUR135,47129,02129,02
EUR135,64129,18129,18
EUR135,26128,82128,82
EUR135,25128,81128,81
EUR135,69129,23129,23
EUR135,26128,82128,82
EUR133,96127,58127,58
EUR133,76127,39127,39
EUR133,31126,96126,96
EUR133,25126,90126,90
EUR134,18127,79127,79
EUR133,97127,59127,59
EUR132,69126,37126,37
EUR132,58126,27126,27
EUR132,68126,36126,36
EUR131,68125,41125,41
EUR132,45126,14126,14
EUR131,84125,56125,56
EUR130,23124,03124,03
EUR129,89123,70123,70
EUR129,28123,12123,12
EUR128,48122,36122,36
EUR129,00122,86122,86
EUR130,12123,92123,92
EUR131,49125,23125,23
EUR131,82125,54125,54
EUR132,23125,93125,93
EUR128,75122,62122,62
EUR128,61122,49122,49
EUR128,28122,17122,17
EUR128,93122,79122,79
EUR130,12123,92123,92
EUR128,07121,97121,97
EUR127,86121,77121,77
EUR128,03121,93121,93
EUR128,72122,59122,59
EUR128,66122,53122,53
EUR127,81121,72121,72
EUR127,24121,18121,18
EUR126,93120,89120,89
EUR126,23120,22120,22
EUR125,15119,19119,19
EUR126,89120,85120,85
EUR127,94121,85121,85
EUR128,03121,93121,93
EUR127,64121,56121,56
EUR128,68122,55122,55
EUR127,76121,68121,68
EUR127,47121,40121,40
EUR125,60119,62119,62
EUR125,44119,47119,47
EUR127,06121,01121,01
EUR125,81119,82119,82
EUR124,76118,82118,82
EUR124,47118,54118,54
EUR126,06120,06120,06
EUR128,56122,44122,44
EUR129,13122,98122,98
EUR130,84124,61124,61
EUR130,97124,73124,73
EUR132,31126,01126,01
EUR131,23124,98124,98
EUR132,06125,77125,77
EUR132,12125,83125,83
EUR132,96126,63126,63
EUR133,46127,10127,10
EUR132,69126,37126,37
EUR131,57125,30125,30
EUR133,02126,69126,69
EUR134,41128,01128,01
EUR133,79127,42127,42
EUR132,48126,17126,17
EUR132,79126,47126,47
EUR133,13126,79126,79
EUR131,87125,59125,59
EUR131,49125,23125,23
EUR132,53126,22126,22
EUR131,47125,21125,21
EUR132,20125,90125,90
EUR131,11124,87124,87
EUR129,66123,49123,49
EUR127,89121,80121,80
EUR128,92122,78122,78
EUR127,22121,16121,16
EUR128,18122,08122,08
EUR130,94124,70124,70
EUR128,84122,70122,70
EUR129,19123,04123,04
EUR129,11122,96122,96
EUR130,87124,64124,64
EUR127,87121,78121,78
EUR124,04118,13118,13
EUR123,97118,07118,07
EUR123,11117,25117,25
EUR124,24118,32118,32
EUR126,27120,26120,26
EUR125,60119,62119,62
EUR125,95119,95119,95
EUR123,02117,16117,16
EUR122,67116,83116,83
EUR123,25117,38117,38
EUR123,50117,62117,62
EUR121,65115,86115,86

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.

Kansen

  • Flexibel investeringsbeleid, zonder beperking van referentie-indices.
  • Brede risicodiversificatie door beleggingen in verschillende categorieën (aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, edele metalen (onrechtstreeks)*, enz.). Gebruik maken van het marktpotentieel door een uitgebreide waaier aan beleggingen.
  • De compartimenten kunnen activa in valuta aankopen. De blootstelling aan buitenlandse valuta kan een positieve impact hebben op hetportefeuillerendement in geval van schommelingen in de wisselkoersen.
  • Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van afgeleide instrumenten.
  • Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van edele metalen (onrechtstreeks)*(bijv. goud).

Risico's

  • Algemeen marktrisico: De activa, waarin de beheermaatschappij voor rekening van het compartiment belegt, maken niet alleen kans om in waarde te stijgen, maar lopen ook enkele risico’s. Wanneer een compartiment direct of indirect in effecten en overige activa belegt, dan wordt het fonds blootgesteld aan - verschillende, deels ook gebaseerd op irrationele factoren - algemene trends en tendensen op de markten en vooral op de effectenmarkten. Zo kunnen er zich waardeverliezen voordoen wanneer de marktwaarde van de vermogenswaarden daalt ten opzichte van de instapkoers. Wanneer de aandeelhouder aandelen van het compartiment verkoopt op een ogenblik waarop de koers van de vermogenswaarden in het compartiment is gedaald ten opzichte van het ogenblik waarop hij die aandelen gekocht heeft, dan krijgt hij het geld dat hij in het compartiment belegd heeft niet volledig terug. Hoewel elk compartiment streeft naar bestendige waardetoename, kan dit niet worden gegarandeerd. Het risico van de belegger blijft echter beperkt tot het door hem belegde bedrag. Een verplichting tot bijbetaling van bedragen boven het door hem belegde geld bestaat er niet.
  • Kredietrisico's: Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.
  • Liquiditeitsrisico's: Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.
  • Tegenpartijrisico's: Het fonds kan rechtstreeks of onrechtstreeks via de master-icbe diverse transacties met contractpartijen aangaan. Als een contractpartij insolvent wordt, kan deze partij openstaande vorderingen van het fonds of van de master-icbe niet meer of slechts gedeeltelijk vereffenen.
  • Operationele risico’s en bewaringsrisico’s: Het fonds kan rechtstreeks of onrechtstreeks via de master-icbe het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of externe derden, of het kan schade oplopen door externe gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld natuurrampen. Met de bewaring van activa in het buitenland in het bijzonder kan een risico op verlies verbonden zijn, dat het gevolg kan zijn van insolventie, schendingen van de zorgvuldigheidsplicht of onrechtmatig gedrag van de bewaarder of een subbewaarder.

*Dit gebeurt via: Delta One-certificaten op edele metalen (goud, zilver, platina) aan een beurs genoteerde, Closed End Funds op edele metalen (goud, zilver, platina). Bij de Delta One-certificaten gaat het om effecten in de zin van artikel 2 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.