Ge­bruiks­vo­or­waar­den en ju­ri­di­sche in­for­ma­tie


1. Gebruiksmachtiging
Wanneer u gebruik maakt van deze website, geven Flossbach von Storch AG en haar dochterondernemingen (hierna Flossbach von Storch) u een herroepbare en niet overdraagbare toestemming voor het gebruik van de website. Dat geldt alleen wanneer u deze algemene gebruiksvoorwaarden erkent en de daarin vermelde beperkingen naleeft. U mag de werking van de website niet onderbreken of beïnvloeden.

2. Belangrijke algemene informatie
Deze informatie is geen beleggings- of juridisch advies. Meer bepaald vervangt deze informatie in geen geval specifiek advies op maat van de belegger en over het product.

In verband met de informatie over het beleggingsfonds moet u er rekening mee houden dat de enige basis voor aankoop ervan het geldige verkoopprospectus in het Duits, Frans en Nederlands is, inclusief de contractuele voorwaarden, de essentiële beleggersinformatie in het Duits, Frans en Nederlands en het recentste gecontroleerde jaarverslag en halfjaarverslag in het Duits en Engels, indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag. Deze verkoopdokumenten zijn kostenloos verkrijgbaar bij de beleggingsvennootschap of de bewaarbank, de belgische financiële dienst en bij Flossbach von Storch, of downloaden op deze website.

Wees er u verder van bewust dat de waarde van een financiële belegging zowel kan stijgen als kan dalen. Daarom moeten de beleggers bereid en in staat zijn om verliezen van het belegde kapitaal te accepteren. Beleggingsresultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

3. Distributiebeperkingen
De informatie op deze website is alleen gericht tot beleggers in de landen waar de betreffende fondsen toegelaten zijn voor distributie. De informatie is niet bestemd voor publicatie of gebruik door personen of vennootschappen in een land waar het fonds niet toegelaten is voor distributie. Wanneer documenten in het Engels ter beschikking gesteld worden, betekent dat niet dat een distributievergunning voor Engelstalige landen verkregen of aangevraagd werd. Op verzoek wordt hier meer informatie over meegedeeld.

4. Belangrijke informatie voor personen uit de VS
De inhoud van deze website en meer bepaald de hier gepubliceerde documenten en de informatie die zij bevatten, mogen niet verspreid worden in de VS. Meer bepaald mogen de aandelen van het desbetreffende fonds noch binnen de VS, noch aan of voor rekening van staatsburgers uit de VS of in de VS woonachtige personen te koop aangeboden worden of aan hen verkocht worden.

5. Toekomstgerichte uitspraken
Deze website kan toekomstgerichte uitspraken bevatten met betrekking tot de ontwikkeling van de financiële markten. Ook al weerspiegelen deze uitspraken de mening en de toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch, toch kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten in aanzienlijke mate afwijken van de verwachtingen.

6. Informatie / gegevens
Flossbach von Storch controleert en actualiseert geregeld de informatie op deze website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens die aan de basis van deze informatie liggen ondertussen veranderd zijn.

7. Verwijzingen naar andere websites (hyperlinks)
Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Bij het opnemen van hyperlinks heeft Flossbach von Storch deze externe webpagina's gecontroleerd op eventuele illegale inhoud. Op dat ogenblik was er geen sprake van wettelijke overtredingen. Flossbach von Storch heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, noch op de inhoud van pagina's waarnaar gelinkt wordt. Het aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van deze websites. Het gebruik van deze internetpagina's gebeurt geheel op eigen risico. Mocht u vaststellen dat verwezen wordt naar websites met illegale of bedenkelijke inhoud (bv. rassenhaat, pornografie, fraude, bedrog enz.), dan verzoeken wij u om ons dat mee te delen, want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Flossbach von Storch zal de desbetreffende hyperlinks zo vlug mogelijk verwijderen.

8. Auteursrecht en handelsmerken
Alle rechten, titels en claims (met inbegrip van auteursrechten, merknamen, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten) op, voor en van alle informatie en inhoud (met inbegrip van alle teksten, cijfers, grafieken en logo's) op deze website zijn zonder beperking onderworpen aan de geldende wetgeving en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. Door het gebruik van de website verwerft u geen rechten op de inhoud ervan. Het auteursrecht op gepubliceerde, door Flossbach von Storch zelf opgestelde inhoud, berust uitsluitend bij Flossbach von Storch. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren of gebruiken van dergelijke inhoud, grafieken, klankbestanden, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties of in een andere vorm is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van Flossbach von Storch. Indien hiervoor toelating wordt gegeven, moet dat binnen toegestane toepassingsgebied blijven en moet verwezen worden naar de oorsprong van het gereproduceerde materiaal en naar de rechten van Flossbach von Storch. Het insluiten van websites van Flossbach von Storch in een raamstructuur (frames) is alleen toegelaten na voorafgaande schriftelijke toestemming van Flossbach von Storch.

9. Privacyverklaring
Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens die geregistreerd, verwerkt en gebruikt worden naar aanleiding van uw bezoek aan onze website. Uw gegevens worden beschermd door de wettelijke voorschriften. Er wordt een logbestand aangemaakt van elk bezoek aan de website en elke raadpleging van een bestand via de website. Dat is bedoeld voor interne doeleinden die te maken hebben met het systeem en statistieken. Het logbestand zal de volgende gegevens bevatten: de naam van het gedownloade bestand, de datum en het tijdstip van het downloaden, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding over het slagen van het downloaden, de gebruikte browser, het domein van de aanvraag en de IP-adressen van de aanvragende computers.

Er zullen nog andere persoonsgegevens worden geregistreerd, maar alleen wanneer u deze informatie vrijwillig opgeeft, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek of registratie. Flossbach von Storch stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens met behulp van alle beschikbare technische en organisatorische middelen zo op te slaan dat zij niet toegankelijk zijn voor derden.

Wij maken geen gebruik van cookies. Mogelijk wordt er op gelinkte sites gebruik gemaakt van cookies, maar wij kunnen u daar niet op wijzen. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het gebruik van cookies ook desactiveren of uw browser zo instellen, dat u informatie verkrijgt over de plaatsing van cookies. Zo krijgt u een transparant beeld van het gebruik van cookies.

Beveiliging van gegevens
Flossbach von Storch Invest S.A. neemt technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, schade, vernietiging of de toegang van onrechtmatige personen en de onrechtmatige verdeling van de gegevens. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterend in overeenstemming met de technologische ontwikkeling.

Recht op informatie en de bescherming van persoonsgegevens
Volgens artikel 28 van de wet van 2 augustus 2002 (laatste update 27 juli 2007) over de bescherming van persoonlijke gegevens heeft u recht op gratis informatie over de gegevens die wij van u verzameld hebben en het recht dat foute gegevens gecorrigeerd, gewist of afgeschermd worden. Dienovereenkomstig delen wij uop schriftelijk verzoek mee welke persoonlijke gegevens wij van u verzameld hebben.

10. Communicatie per e-mail
Het internet is toegankelijk voor iedereen, waardoor gewone e-mails die via het internet verzonden worden, vertrouwelijk noch veilig zijn. Het is ook mogelijk dat derden deze lezen, onderscheppen of veranderen, of zij kunnen verloren gaan. E-mails kunnen buiten de landsgrenzen gaan, ook al bevinden de afzender en de ontvanger zich in hetzelfde land. Daarom mag u geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie, en vooral geen rekeninginformatie per e-mail verzenden.

Flossbach von Storch accepteert geen opdrachten of instructies die gegeven worden per e-mail of via andere elektronische berichtensystemen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Flossbach von Storch is noch tegenover u, noch tegenover anderen aansprakelijk voor schade, die ontstaat in verband met berichten die via gewone e-mail of een ander elektronisch berichtensysteem verzonden werden.

Daarom raden wij u aan om vertrouwelijke informatie via de gewone post te verzenden.

11. Beperking van aansprakelijkheid
Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met het feit dat de gehele inhoud van deze website, inclusief de juridische informatie, beheerst wordt door het Belgische recht en volgens het Belgische recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze website of het gebruik ervan, met uitsluiting van de bevoegdheid van alle andere rechtbanken.

12. Diverse bepalingen

12.1 Toepassingsgebied
Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden tussen de gebruikers van de website en Flossbach von Storch en worden ook uitgebreid tot hun respectievelijke rechtsopvolgers en hun respectievelijke cessionarissen en tussenpersonen. Indien uit deze gebruiksvoorwaarden rechten voortvloeien, kan Flossbach von Storch deze rechten overdragen aan derden.

12.2 Beschikbaarheid van de website
Flossbach von Storch behoudt zich het recht voor om te allen tijde de werking van de website te wijzigen, op te schorten of volledig stop te zetten, met inbegrip van de op de website aangeboden diensten, informatie, eigenschappen of functies, die toegankelijk zijn in het kader van het toegelaten gebruik van de website. Flossbach von Storch behoudt zich bovendien het recht voor om het gebruik van individuele eigenschappen, functies of diensten te beperken of de toegang tot het geheel of delen van de website zonder voorafgaande mededeling te beperken.

12.3 Overdracht van activiteiten
Flossbach von Storch behoudt zich steeds het recht voor om functies die verband houden met de exploitatie van de website door derden te laten uitvoeren.

12.4 Wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden
Flossbach von Storch behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. U leest best deze gebruiksvoorwaarden telkens wanneer u gebruik maakt van deze website om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

12.5 Contractuele overeenkomsten
Wanneer contractuele overeenkomsten tussen Flossbach von Storch en u afwijken van deze algemene gebruiksvoorwaarden, dan hebben de contractuele overeenkomsten voorrang.

12.6 Vrijwaringclausule
Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, dan heeft dat geen invloed op de rechtsgeldigheid, de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.