Ver­kla­ring inzake Ge­ge­vens­be­scher­ming van Floss­bach von Storch In­vest S.A.


1. Naam en contactpersoon van de verwerkingsverantwoordelijke
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Telefoon: +352 264 584 22

Bestuursleden: Karl Kempen, Markus Müller, Christian Schlosser

U kunt ons bereiken op: info@fvsinvest.lu
 

2. Gegevensbeveiliging
Wanneer u naar onze website gaat, treedt SSL-codering in werking. U kunt zien wanneer de codering actief is via het slotje in de browserbalk; het bijbehorende adres begint met https: //

SSL-codering voorkomt dat derden de gegevens lezen die tussen servers worden gestuurd.

Daarnaast waarborgen wij de implementatie van huidige technische operationele maatregelen om de beveiliging van uw gegevens te beschermen tegen verlies, onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, vernietiging en onbevoegde toegang of openbaarmaking door derden.

3. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

  • Bij het bezoeken van onze website wordt elke toegang en elke keer dat een bestand dat is opgeslagen op de website wordt opgevraagd, geregistreerd. Het volgende wordt geregistreerd: naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van de opvraging, grootte van het overgedragen gegevensbestand, melding over succesvolle gegevensopvraging, webbrowser en domein waar het verzoek van afkomstig is. Daarnaast worden de IP-adressen van de computers waar het verzoek van afkomstig is, geregistreerd. Registratie vindt plaats voor ons gerechtvaardigde belang art. 6, lid 1, sub f van Verordening (EU) 2016/679) voor een soepele instelling van de verbinding, optimalisatie van onze websites en om te zorgen voor systeemstabiliteit en -beveiliging. De gegevens zullen niet worden gebruikt om verdere conclusies over u te trekken.
  • Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier, vragen wij u om persoonsgegevens die wij nodig hebben om u persoonlijk te kunnen bereiken. Wij verwerken gegevens om specifieke communicatie mogelijk te maken die gericht is op uw verzoek en om op uw verzoek stappen te nemen voordat wij een mogelijke overeenkomst aangaan art. 6, lid 1, sub b van Verordening (EU) 2016/679. Gewoonlijke doeleinden omvatten het beantwoorden van vragen over onze financiële portefeuillebeheerproducten, beleggingen en transactiebemiddeling, evenals beleggingsconsulting/het aangaan van klantencontact en het afsluiten van contracten/verwerken van toepassingen/het onderhouden van zakelijke relaties.
  • Daarnaast bestaat er de mogelijkheid zich te registreren voor privégebieden op onze website in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de website. Deze registratie is vrijwillig en heeft ten doel om toegang te verschaffen tot informatie over producten.

Persoonsgegevens worden opgeslagen tot de betreffende operaties zijn voltooid. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij een wettelijke bepaling een langere opslagtermijn vereist.

Flossbach von Storch Invest S.A. treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. De taak van gegevensverwerker is uitbesteed aan Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, D-50679 Keulen, Duitsland.

4. Overdracht van gegevens
De overdracht van persoonsgegevens naar derden is uitsluitend bedoeld voor specifieke doeleinden. Deze doeleinden zijn gebaseerd op het bestaan van wettelijke regelgeving, zoals de Money Laundering Act, het naleven van contractuele overeenkomsten en uw toestemming, evenals het opvolgen van rechtsvorderingen voor zover dit geen gerechtvaardigde belangen van derden uitsluit.

Flossbach von Storch AG verzamelt gegevens namens Flossbach von Storch Invest S.A. binnen de grenzen van de gegevensbeschermingswetten.

Om een vlotte bedrijfsvoering te garanderen en de IT-beveiliging te verbeteren, vertrouwen we op geselecteerde projectontwikkelaars in overeenstemming met artikel 28 van de GDPR wetgeving. Dit omvat onder andere klantenrelatiebeheer, firewall/IT-beveiliging, website hosting, postverzending van publicaties en verzending van nieuwsbrieven. De servers waarop de gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt, worden in de EU gehost. Individuele dienstverleners behouden zich het recht voor om in individuele gevallen gegevens naar de VS door te geven om de kwaliteitsnormen te waarborgen. Volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming, die deel uitmaken van de dienstencontracten, zijn de partners gecertificeerd en verplicht om de GDPR-normen in het kader van de EU-VS-kaders voor bescherming van de privacy toe te passen. Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te treffen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, om een veiligheidsniveau te garanderen dat in verhouding staat tot het risico. Dit omvat onder andere het gebruik van pseudoniemen en versleuteling van persoonlijke gegevens, afhankelijk van het doel. Andere ontvangers van gegevens kunnen entiteiten zijn waarvoor u Flossbach von Storch Invest S.A. door een verklaring of toestemming van de vertrouwelijkheidsverplichting hebt ontheven.

Gegevensoverdrachten voortvloeiend uit het gebruik van cookies, analysetools en social plug-ins zijn terug te vinden in de informatie die staat vermeld bij punten 5 en 6.

5. Het gebruik van cookies en analysetools

a) Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer opslaat. De meeste cookies die wij gebruiken worden sessiecookies genoemd en worden automatisch verwijderd als uw bezoek eindigt. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat tot u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om zo geïnformeerd te worden wanneer cookies worden opgeslagen en om cookies per keer te accepteren, cookies in het algemeen of in specifieke gevallen te weigeren en om automatische verwijdering van cookies te activeren wanneer uw browser wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Volg de instructies van de ontwikkelaar van uw internetbrowser om te weten te komen hoe u sommige of alle cookies kunt beheren, uitschakelen of uitwissen:

Explorer: support.microsoft.com/en-gb/kb/196955

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647  

Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitereferences  

Safari: support.apple.com/kb/PH17191

Opera: help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html

6. Het recht op informatie en het recht om bezwaar te maken. 
Overeenkomstig de artikelen 15-22 van Verordening (EU) 2016/679 (de “Verordening”), heeft u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens (d.w.z. het recht om een bevestiging van ons te krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens door een kopie daarvan te verkrijgen en van de informatie die staat vermeld in artikel 15 van de Verordening, waaronder informatie over de oorsprong, ontvangers en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt), evenals het recht op rectificatie (d.w.z. het recht op een rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die betrekking hebben op u of de integratie van onvolledige gegevens), een recht op wissing (d.w.z het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op u te laten wissen, indien een van de grondslagen zoals vermeld in artikel 17 van de Verordening van toepassing is) of een recht op beperking van verwerking die op u betrekking heeft (d.w.z. het recht op verwerving, in de gevallen zoals uiteengezet in artikel 18, waarbij de gegevens dusdanig worden gemarkeerd zodat verwerking in de toekomst wordt beperkt). Gegevens kunnen alleen worden gewist als ze duidelijk geen wettelijke of contractuele verplichtingen inhouden.

Wanneer het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op cookies (zoals in het geval van de cookies), heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen effect op de geldigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat u deze introk.

Recht op het maken van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, op enig moment tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens, die gebaseerd is op de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend, dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, waaronder profilering op grond van deze wettelijke basis. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens voor een dergelijke marketing, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor nadere informatie over uw persoonsgegevens, of indien u nog vragen heeft.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of het EU-lidstaat waar u gevestigd bent of werkzaam bent.

(Mei 2019)