Privacyverklaring (versie van: 01-03-2021)


Of u nu klant, belangstellende, aanvrager of bezoeker van onze website bent: wij, Flossbach von Storch Invest S.A (hierna te noemen: “Flossbach von Storch”, “wij”) nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Maar wat betekent dit concreet?

Hieronder stellen wij u in staat inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en in welke vorm wij deze verwerken. Bovendien ontvangt u een overzicht van uw rechten volgens de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Daarnaast vermelden wij u uw contactpersoon, voor het geval u nog vragen heeft.

Flossbach von Storch is een van de grootste bankonafhankelijke vermogensbeheerders in Duitsland – en nog altijd volledig in handen van de oprichters en de kaderleden. Meer informatie over ons vindt u in ons bedrijfsprofiel.

Als verantwoordelijke in de zin van de geldende gegevensbeschermingswetten nemen wij, de firma

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, Rue Jean Monnet. 2180 Luxemburg, Luxemburg
Telefoon: +352 275 607-0
E-mail: info@fvsinvest.lu

vertegenwoordigd door de bestuursleden

Christoph Adamy, Markus Müller, Christian Schlosser

alle maatregelen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving inzake gegevens-bescherming om te garanderen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

Voor alle vragen in verband met deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming

2B Advice GmbH
Joseph-Schumpeter-Allee 25, 53227 Bonn, Duitsland
Telefoon: +49 228 9261 65 - 120,
Fax: +49 228 9261 65 - 109
FvSAG@2B-Advice.com

Onder de verwerking van persoonsgegevens verstaat de wetgever activiteiten als het verzamelen, vastleggen, structureren, ordenen, de opslag, aanpassing of wijziging, het uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, de vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

In deze privacyverklaring gaat het om de persoonsgegevens van klanten, belangstellenden, aanvragers of bezoekers.

Deze privacyverklaring geldt voor onze website www.flossbachvonstorch.be.

Hieronder leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en verwerken en voor welke doeleinden. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen overeenkomstig de wettelijke opslagverplichtingen en -termijnen of voor de genoemde doelen.

Bij bezoek aan onze website worden elke toegang en elke download van een bestand op onze website geregistreerd. Registratie vindt plaats om ons gerechtvaardigde belang te behartigen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zodat wij een vlotte verbinding, een optimalisatie van onze websites en systeemstabiliteit kunnen waarborgen. De gegevens worden niet gebruikt om verdere conclusies over u te trekken.

Geregistreerd worden:

 • naam van het opgevraagde bestand
 • datum en tijd van de opvraging
 • grootte van het overgedragen gegevensbestand
 • melding over succesvolle gegevensopvraging
 • webbrowser en domein waar het verzoek van afkomstig is
 • geanonimiseerde IP-adressen van de aanvragende computers.

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om u persoonlijk te kunnen bereiken. Wij verwerken de gegevens om gerichte communicatie mogelijk te maken op basis van uw verzoek en om op uw verzoek maatregelen te nemen die nodig zijn voor het aangaan van een mogelijke overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b van de AVG). Typische doeleinden zijn het beantwoorden van vragen over onze financiële producten inzake portefeuillebeheer, beleggingen en transactiebemiddeling, evenals beleggingsadvies /initiatie van klantencontacten en het afsluiten van contracten/verwerken van aanvragen /onderhouden van zakelijke relaties.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • achterenaam, voornaam en aanhef
 • contactgegevens
 • informatie over uw interesses en wensen die u met ons deelt

Als u zich online aanmeldt voor onze Newsletter, zullen wij u uitdrukkelijk vragen of u ermee akkoord gaat dat wij uw e-mailadres gebruiken voor regelmatige Newsletter-mailings. Na aanmelding ontvangt u een eerste e-mail met een link om uw e-mailadres te bevestigen.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Bovendien heeft u het recht om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken. Bij elke volgende Newsletter krijgt u de mogelijkheid om u via een link uit te schrijven voor de Newsletter.

Wij vragen u er rekening mee te houden dat onze Newsletter marketinginhoud bevat, omdat we daarmee onze producten en diensten aanbieden. Uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres is volledig vrijwillig en indien u besluit geen toestemming te geven, zal dit geen enkele consequentie hebben.

Het gebruik van uw e-mailadres in verband met de verzending van onze Newsletter berust op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

Er bestaat de mogelijkheid om u te registreren voor privégedeelten op onze website. Deze registratie is vrijwillig en is bedoeld voor rechtstreekse communicatie en voor het uitvoeren van opdrachten tussen distributiepartners en ons.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken partij bent of om maatregelen te nemen voor het sluiten van een mogelijke overeenkomst in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het portaal van de distributiepartner (art. 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid zich te registreren voor het onlineplatform Flossbach von Storch-postbox. Deze registratie is vrijwillig en heeft ten doel vertrouwelijke documenten, in het bijzonder regelmatige activarapporten, op beschermde wijze uit te wisselen. Tijdens het gebruik worden gegevens geregistreerd die dienen om storingen te kunnen verhelpen en met het oog op een uitgebreide klantenservice eventuele problemen bij het inloggen te kunnen voorkomen.

Hiertoe worden uitsluitend de volgende gegevens opgeslagen:

 • sessiegegevens
 • systeemgebeurtenissen
 • inloggegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw gerechtvaardigde belangen te behartigen of om een overeenkomst uit te voeren waarbij u contractpartner bent of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de postbox (art. 6, lid 1, sub b en f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij bieden ook de mogelijkheid aan om zich te registreren voor telefoon-, webconferenties en livestreams. Deelname is vrijwillig en is bedoeld voor rechtstreekse communicatie en voor organisatie van de conferenties.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw gerechtvaardigde belangen te behartigen bij de optimale uitvoering van conferenties of om een overeenkomst uit te voeren waarbij u contractpartner bent of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de telefoon- en webconferenties (art. 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

4.6.1 GoToMeeting/LogMeIn

Voor online meetings, video- en webconferenties maken wij gebruik van de software GoToMeeting/LogMeIn. Hierbij kan gegevensoverdracht naar de VS plaatsvinden - Ten behoeve van een correct gegevensbeschermingsniveau werden met de aanbieder de huidig geldende standaard contractuele clausules van de EU gesloten.

De “International Privacy Policy van LogMeIn” is beschikbaar op https://www.logmein.com/trust/privacy.

In ons cookiebeleid vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies en soortgelijke technologieën op onze website.

Binnen Flossbach von Storch krijgen alleen afdelingen toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen, of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen.

Om u de best mogelijke service te kunnen bieden, wisselen wij incidenteel gegevens uit met Flossbach von Storch AG, Deutschland en met Flossbach von Storch AG, Schweiz. In het kader van de instructiegebonden gegevensverwerking in opdracht van Flossbach von Storch AG, Deutschland en van Flossbach von Storch AG, Schweiz verzamelen wij gegevens die via de desbetreffende landspecifieke websites worden verzameld. Deze gegevens worden aan de desbetreffende ondernemingen ter beschikking gesteld voor de opvolging van de genoemde doelen.

Daarbij garanderen wij dat het geldende gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd en uw persoonsgegevens te allen tijde naar behoren worden beschermd.

Om die reden hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbescherming wordt nageleefd door Flossbach von Storch AG, Deutschland en Flossbach von Storch AG, Schweiz:

Wij hebben met de afzonderlijke ondernemingen contracten gesloten die garanderen dat persoonsgegevens die binnen het concern uitgewisseld worden, altijd beschermd worden.

In overeenstemming met deze contracten en het geldende gegevensbeschermingsrecht dragen wij persoonsgegevens uitsluitend over aan andere ondernemingen binnen de ondernemingsgroep voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Daarbij ondersteunen wij deze ondernemingen zowel operationeel als bij de naleving van technische en organisatorische voorschriften, evenals wij deze ook bij ons inzetten, om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Indien mogelijk beschermen wij uw gegevens door middel van pseudonimisering of anonimisering. Op basis van een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie betreffende gegevensoverdracht aan Zwitserland wordt gewaarborgd dat de aldaar verwerkte persoonsgegevens evenzo beschermd zijn als binnen de EER.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en geven informatie over u uitsluitend door indien dit wettelijk verplicht is, als u daarmee hebt ingestemd, of ter nakoming van contractuele verplichtingen.

5.3.1 Doorgifte wegens wettelijke verplichtingen

Bij de volgende instanties is er bijvoorbeeld sprake van een wettelijke verplichting voor doorgifte van uw persoonsgegevens:

 • openbare instanties of toezichthoudende instanties bijv. toezichthouder financiële markten, belastingdienst, douaneautoriteiten
 • justitie en rechtshandhavingsinstanties bijv. politie, rechtbanken, openbaar ministerie
 • advocaten of notarissen, bijv. in rechtsgeschillen
 • accountants.

5.3.2 Doorgifte ter uitvoering van een overeenkomst

Om onze contractuele verplichtingen na te kunnen komen, werken wij samen met andere ondernemingen. Daartoe behoren:

 • transportbedrijven en expediteurs
 • organisatoren en aanbieders van opleidingsdiensten, als u zich via ons voor bepaalde beurzen of evenementen heeft aangemeld
 • banken en financiële dienstverleners voor de afwikkeling van alle financiële aangelegenheden.

5.3.3 Doorgifte aan eigen dienstverleners

Om ons bedrijf efficiënt te kunnen leiden en om een soepele dienstverlening en een betere IT-veiligheid te kunnen garanderen, maken wij gebruik van diensten van externe dienstverleners die persoonsgegevens van u kunnen ontvangen voor de uitvoering van de beschreven doeleinden, bijv.

 • IT-dienstverleners vooral op het gebied van Firewall/IT-security, hosting van de websites
 • cloud-aanbieders,
 • print- en telecommunicatiedienstverleners, vooral voor postverzending van publicaties of verzending van de Newsletter
 • incasso-, advies- of distributiebedrijven
 • dienstverleners voor ons Customer Relationship Management.

Om ervoor te zorgen dat bij de dienstverleners dezelfde normen op het gebied van gegevensbescherming als in ons bedrijf in acht worden genomen, hebben wij overeenkomstige contracten afgesloten voor de orderverwerking. Deze contracten regelen onder andere:

 • dat derden alleen toegang krijgen tot gegevens die ze nodig hebben om de hun opgedragen taken uit te voeren
 • dat de toegang tot uw gegevens bij de dienstverleners slechts is voorbehouden aan medewerkers die zich uitdrukkelijk hebben verbonden tot het naleven van de voorschriften op het gebied van gegevensbescherming
 • dat bij de dienstverleners technische en organisatorische maatregelen in acht worden genomen die de gegevensbeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens garanderen
 • dat de servers waarop de gegevens voor deze doelen verwerkt worden, in de EU worden gehost
 • wat er met de gegevens gebeurt zodra de zakelijke relatie tussen de dienstverlener en ons wordt beëindigd.

Bij dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, nemen wij speciale veiligheidsvoorzieningen (bijv. door gebruik van bijzondere contractuele clausules) om te garanderen dat de gegevens even zorgvuldig worden behandeld als in de EER. Wij controleren al onze dienstverleners regelmatig op de naleving van onze richtlijnen.

In geen geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan derden!

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u ook bepaalde rechten. Nadere informatie staat in de desbetreffende bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in de artikelen 15 tot en met 21).

Wij vragen u desbetreffende opdrachten te sturen naar ons e-mailadres datenschutzluxemburg@fvsag.com of contact op te nemen met ons (overige contactgegevens zie punt 2 van deze privacyverklaring).

U heeft het recht om een bevestiging van ons te krijgen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Indien deze informatie niet (meer) correct is, kunt u ons om rectificatie van de gegevens vragen, of bij onvolledige gegevens vragen deze te vervolledigen.

Onder de volgende omstandigheden kunt u de onmiddellijke wissing van uw persoonsgegevens eisen:

 • als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 • als u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • als uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Houd er a.u.b. rekening mee dat wij vóór het wissen van uw gegevens moeten controleren of er geen legitieme reden is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om een van de volgende redenen kunt u van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

 • wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, totdat wij de gelegenheid hebben om ons te overtuigen van de juistheid van de gegevens
 • als de gegevens onrechtmatig werden verwerkt, maar u in plaats van het wissen ervan slechts de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist
 • als wij uw persoonsgegevens weliswaar niet meer voor de verwerkingsdoeleinden nodig hebben, maar u deze nog nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering
 • als u een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking en nog niet vaststaat of uw gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van ons.

6.4.1   Recht van bezwaar in individuele gevallen

Voor zover verwerking plaatsvindt in het algemene belang of op basis van een afweging van belangen, heeft u - om redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben - het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Bij een ingediend bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw gegevens kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of omdat uw persoonsgegevens nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Het bezwaar doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het gebruik van de gegevens tot aan het moment van intrekking van de toestemming.

6.4.2   Bezwaar tegen reclame

In gevallen waarin uw persoonsgegevens worden gebruikt voor reclameactiviteiten kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van verwerking. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken.

U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt om te worden verwerkt, op aanvraag in een overdraagbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Wij proberen uw aanvragen en eisen telkens zo spoedig mogelijk te behandelen om uw rechten adequaat te beschermen. Afhankelijk het aantal aanvragen kan het echter voorkomen dat het max. 30 dagen duurt voordat u van ons informatie krijgt over uw verzoek. Mocht het langer duren, dan zullen wij u op korte termijn op de hoogte stellen van de redenen van de vertraging en de verdere procedure met u bespreken.

In sommige gevallen mogen of kunnen wij u geen informatie verstrekken. Voor zover het wettelijk is toegestaan, delen wij u de reden voor de weigering van de informatie mee.

Als u desondanks niet tevreden bent met onze antwoorden en reacties of van mening bent dat wij in strijd handelen met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, staat het u vrij zowel bij onze verwerkingsverantwoordelijke als bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is:

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283, route d’Arlon
1150 Luxemburg, Luxemburg

Telefoon: +352 26 25 1 - 1
Fax: +352 26 25 1 - 2601
E-mail: direction@cssf.lu
Website: www.cssf.lu

 

Flossbach von Storch Invest S.A behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Wij raden u derhalve aan om regelmatig via de website op de hoogte te blijven van onze geldende praktijken inzake gegevensbescherming.