Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H

Compartiment van het beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch III SICAV (beleggingsmaatschappij).

Het doel van het beleggingsbeleid bestaat erin om als feeder-icbe de waardeontwikkeling van Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II (“master-icbe") zoveel mogelijk te weerspiegelen. Het compartiment belegt op lange termijn tussen 85% - 100% van zijn nettovermogen in aandelen van de master-icbe.

De doelstelling van de master-icbe is, rekening houdend met het beleggingsrisico, een redelijke waardegroei in de valuta van het compartiment te realiseren. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de wereldwijde financiële markten bepaald. De master-icbe belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. omgekeerd converteerbare bonds, obligaties met warrants, converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en termijndeposito’s. Maximaal 20% van het nettovermogen van het compartiment mag indirect in edele metalen worden belegd. De belegging in andere fondsen mag niet hoger zijn dan 10% van het vermogen van het compartiment. Met inachtneming van de “Overige Beleggingsbeperkingen” wordt overeenkomstig artikel 4 van het beheerreglement minstens 25% van het nettovermogen van het compartiment permanent belegd in kapitaalparticipaties. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kan het compartiment gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen ("derivaten").

Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus.
Voor elke beleggingsbeslissing dient u de EBI en het verkoopprospectus te lezen.

Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder (het 'subfonds') promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (Verordening betreffende informatieverschaffing). De doelstelling van het beleggingsbeleid van het subfonds is, als feedericbe de waardeontwikkeling van het subfonds Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II (aandelenklasse MT) ('master-icbe'), een bijzonder vermogen zonder rechtspersoonlijkheid volgens hoofdstuk 2 van de wet van 17 december 2010 in de vorm van een paraplufonds zoveel mogelijk te weerspiegelen. De master-icbe wordt beheerd door Flossbach von Storch Invest S.A. DZ PRIVATBANK S.A. is aangewezen als bewaarder van het fonds. Het subfonds belegt permanent ten minste 85% van het nettovermogen van het subfonds in aandelen van de master-icbe. He subfonds is daarom een feeder-icbe in de zin van artikel 77 van de wek van 17 december 2010. De belegging in liquide middelen is beperkt tot 15% van het nettovermogen van het subfonds. Aandelen in de master-icbe kunnen tot 100% van het nettovermogen van het subfonds worden aangekocht. Vanwege de bovengenoemde beleggingslimieten is het subfonds niet geschikt als doelfonds. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten ('derivaten') en overige technieken en instrumenten is niet toegestaan. Informatie over de ecologische en sociale kenmerken die met het subfonds wordt verkregen en de implementatie hiervan in het kader van het beleggingsbeleid, is opgenomen in bijlage 1b van het verkoopprospectus. Master-icbe De doelstelling van de master-icbe is, rekening houdend met het beleggingsrisico, een redelijke waardegroei in de valuta van het subfonds te realiseren. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de wereldwijde financiële markten bepaald. De master-icbe wordt actief beheerd. De portefeuille wordt door de fondsbeheerder samengesteld volgens de in het beleggingsbeleid vastgestelde criteria, regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. Er vindt geen vergelijking met een index plaats. De fondsbeheerder neemt bij zijn beleggingsbeslissingen voor de master-icbe de voorschriften van het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij en de daarin opgenomen aspecten in acht, zoals nader omschreven in het onderdeel "Duurzaamheidsbeleid" van het verkoopprospectus. De master-icbe promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (Verordening betreffende informatieverschaffing). Flossbach von Storch volgt een holistische duurzaamheidsbenadering voor de hele groep: als langetermijnbelegger hecht Flossbach von Storch belang aan bedrijven die verantwoord omgaan met hun ecologische en sociale voetafdruk en de negatieve effecten van hun activiteiten actief tegengaan. Portefeuillebedrijven worden onder meer beoordeeld op de klimaatdoelstellingen die zij hebben vastgesteld en de voortgang wordt gecontroleerd aan de hand van bepaalde duurzaamheidsindicatoren. Flossbach von Storch hanteert uitsluitingscriteria met sociale en ecologische kenmerken. Deze omvatten de uitsluiting van beleggingen in ondernemingen met bepaalde bedrijfsmodellen. Hieronder vallen onder andere controversiële wapens. Ook wordt een bindend participatiebeleid gevoerd om te kunnen werken aan een positieve ontwikkeling in geval van bijzonder ernstige negatieve effecten op bepaalde duurzaamheidsfactoren bij beleggingen. De master-icbe heeft in principe de mogelijkheid, afhankelijk van de marktsituatie en volgens de inschatting van het fondsmanagement, zonder beperkingen te beleggen in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijvoorbeeld reverse convertible bonds, obligaties met warrants en converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en termijndeposito’s. Bij de certificaten gaat het om certificaten op wettelijk toelaatbare basiswaarden zoals bijv.: aandelen, obligaties, beleggingsfondsaandelen, financiële indices en deviezen. Ten minste 25% van het nettovermogen van het subfonds wordt doorlopend belegd in kapitaalparticipaties. De master-icbe heeft de mogelijkheid om maximaal 20% van het nettovermogen van het subfonds indirect in edele metalen (goud, zilver, platina) te beleggen. Om het risico te spreiden, mag maximaal 10% van het nettovermogen van het subfonds indirect in een edel metaal worden belegd. Aandelen in icbe’s of andere icb’s ("doelfonds") mogen worden aangekocht tot maximaal 10 % van het vermogen van het subfonds. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (“derivaten”) is gepland om de eerder genoemde beleggingsdoelstellingen te behalen en om beleggings- en afdekkingsdoelstellingen te bereiken. Gedetailleerde informatie over de bovengenoemde en eventuele andere beleggingsmogelijkheden van het subfonds is te vinden in het geldende verkoopprospectus.


ISIN:LU1716946808
Vorm:UCITS / SICAV
Verkoopvergunning:BE, LU
SFDR Classificatie:Artikel 8
Valuta van het compartiment:EUR
Lanceringsdatum:18 december 2017
Einde van het boekjaar:30 september
Duurtijd:niet bepaald
Aanwending van de winst:dividenduitkerend
Beheer van het compartiment:Flossbach von Storch Invest S.A.
Bewaarbank/betaalkantoor:DZ PRIVATBANK S.A.
Beheer van het compartiment:Flossbach von Storch AG, Keulen
Totaal patrimonium van het compartiment:292.253.201,79 EUR
Wederinkoopprijs:132,16 EUR
Uitgifteprijs*:138,77 EUR
Koers van:18 juli 2024
Publicatie NIW:www.fundinfo.com
Lopende kosten⁴:1,14%
Waarvan o.m. beheervergoeding:0,88%p.j.
Inschrijvingsvergoeding:max. 5,00%
Omwisselingskosten:max. 3,00% (op de waarde per deelbewijs, ten gunste van de betreffende distributiepartner)
Wederinkoopcommissie:0,00%
Initiële investering:geen
Belasting op beurstransacties:niet van toepassing, indien de aandelen worden onderschreven / teruggekocht via de primaire markt. Secundaire markttransacties (bijvoorbeeld verkoop) kunnen resulteren in een Belgische belasting op beurstransacties.
Roerende voorheffing:Niet van toepassing (Zie de 2e paragraaf voor informatie over de Belgische belastingen)
Roerende voorheffing op dividenden:Niet van toepassing (Zie de 1ste paragraaf voor informatie over de Belgische belastingen)

* incl. max. eenmalige kosten:5,00%

Bron:Bewaarbank

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.05.2024

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:

Kredietrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.

Liquiditeitsrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.

Tegenpartijrisico's:

Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

Risico's door het gebruik van derivaten:

Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.

Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:

Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.

⁴ Deze waarde is gebaseerd op een raming (inclusief de vergoedingen van de master-icbe), omdat er nog geen gegevens bekend zijn over een volledig afgelopen boekjaar voor de aandelenklasse. De waarde kan van jaar tot jaar varieren. Het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, het Frans en het Nederlands en de jaarrapporten en halfjaarrapporten in het Duits en het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële instelling CACEIS België (Havenlaan 86C, bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).

INFORMATIE BETREFFENDE DE BELASTINGAANSLAG IN BELGIË

In België gevestigde particuliere beleggers in de SICAV zullen belasting moeten betalen op door de SICAV uitgekeerde dividenden. Als er een Belgisch betaalkantoor bij betrokken is, zal de Belgische bronbelasting van 30% op dividenden worden ingehouden en overgemaakt aan de Belgische belastingautoriteiten Deze bronheffing is definitief voor de belegger. Als er echter geen Belgisch betaalkantoor bij is betrokken, zullen Belgische beleggers de dividendinkomsten moeten aangeven in hun personenbelastingaangifte.

Als in België gevestigde particuliere beleggers hun aandelen van de SICAV laten terugkopen, of hun aandelen van de SICAV verkopen op de secundaire markt, of als de SICAV volledig of gedeeltelijk wordt vereffend, zullen er geen belastbare kapitaalwinsten zijn, aangezien de verplichte jaarlijkse uitkering van Belgische TIS-componenten van de SICAV een “uitkerende” SICAV maakt in de zin van Artikel 19bis § 1 van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen (er is een bindende belastingovereenkomst verkregen).

Jaarlijkse prestaties in EUR (in %) (18.07.2024)

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

Prestaties in EUR (in %) (18.07.2024)

18.07.2024
1 jaar8,66%
2 jaar p.j.5,85%
3 jaar p.j.0,93%

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

Cumulatief rendement in EUR (in %) (18.07.2024)

18.07.2024
1 maanden0,65%
3 maanden1,71%
sedert 01.01.20245,63%

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.05.2024

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:

Kredietrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.

Liquiditeitsrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.

Tegenpartijrisico's:

Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

Risico's door het gebruik van derivaten:

Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.

Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:

Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.

Assetallocatie (op: 30.06.2024)

Aandelen66,95 %
Obligaties19,58 %
Goud (indirect)9,76 %
Cash4,81 %
Converteerbare obligaties0,18 %
Overige (o.m. derivaten)-1,29 %

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

 (op: 30.06.2024)

BERKSHIRE HATHAWAY B4,01 %
DEUTSCHE BÖRSE3,42 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,25 %
NESTLE2,84 %
MERCEDES-BENZ GROUP2,74 %
UNILEVER2,57 %
ADIDAS2,47 %
AMAZON.COM2,29 %
MICROSOFT2,19 %
APPLE2,14 %

 Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

 (op: 30.06.2024)

Financiële Dienstverlening21,17 %
Defensieve consumptiegoederen19,73 %
Cyclische Consumptiegoederen19,22 %
Gezondheidszorg13,73 %
Technologie13,18 %
Industrie8,82 %
Communicatiediensten3,03 %
Grondstoffen1,12 %

 Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

Verdeling financiele beoordeling (solvabiliteit) rentedraende effecten (in %) (op: 30.06.2024)

AAA14,38 %
AA1,27 %
BBB3,58 %
BB0,53 %
NR76,71 %

De kredietrating van vastrentende inkomsten, waarmee de ratingbureaus (S&P, Moody’s enz.) een goede tot zeer goede solvabiliteit garanderen. Voor deze obligaties wordt het wanbetalingsrisico lager ingeschat dan bij obligaties met een lagere kredietrating. De term “wanbetaling” verwijst naar een bedrijf dat niet langer in staat is rentebetalingen uit te voeren of de oorspronkelijke belegging terug te betalen. Over het algemeen gaat dit kwaliteitslabel van AAA tot D (bij S&P), waarbij AAA overeenstemt met de hoogste kredietkwaliteit en D met de laagste kredietkwaliteit, die kan worden toegewezen in geval van wanbetaling. Sommige effecten hebben echter geen rating gekregen van de ratingbureaus. Aan deze effecten zal een interne rating worden toegekend. Deze rating volgt dezelfde classificatie als de externe ratings (van AAA tot D). De beheermaatschappij baseert zich niet louter of automatisch op externe ratings in het kader van het fondsbeheer, maar gaat ook altijd over tot een eigen beoordeling van het risico. De geselecteerde effecten zullen worden onderworpen aan een grondige beoordeling van hun kredietkwaliteit. Om deze te bepalen, worden de volgende punten geanalyseerd: de omgeving van de bedrijven en de marktcontext, de directie en de transparantie, het bedrijfs- en financiële succes, en de balans.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

Andere kerncijfers (op: 30.06.2024)

Sharpe-ratio a0,47
VaR b-3,45%
Volatiliteit c5,55%

a De Sharpe-ratio is een maatstaf voor het risico- en opbrengstprofiel en berekent hoeveel extra rendement (rendement van het vermogen van het compartiment na aftrek van het rendement van de risicovrije rente) per risico-eenheid (in de vorm van volatiliteit) werd geboekt door het vermogen van het fonds. De EURIBOR op 3 maanden wordt gebruikt als risicovrije rente.

b De Value at Risk (VaR) is een maatstaf voor het risico en betekent het verlies dat met een vooraf bepaalde waarschijnlijkheid (in casu 99%) over een bepaalde houdperiode (in casu 20 dagen) niet wordt overschreden. Hierbij betreft het een ex post VaR, die wordt berekend over de overeenkomstige tijdreeks van het compartiment

c De volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking en is een maatstaf voor de schommelingsgraad van de tijdreeks van het compartiment tijdens de desbetreffende periode.

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.05.2024

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:

Kredietrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.

Liquiditeitsrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.

Tegenpartijrisico's:

Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

Risico's door het gebruik van derivaten:

Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.

Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:

Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.

Historische inventariswaarde per deelbewijs

perUitgifteprijsWederinkoopprijsNAV*
EUR100,00
EUR105,00100,00100,00
EUR104,9999,9999,99
EUR104,8799,8899,88
EUR104,9699,9699,96
EUR104,9499,9499,94
EUR105,05100,05100,05
EUR104,9399,9399,93
EUR104,6099,6299,62
EUR104,7199,7299,72
EUR105,26100,25100,25
EUR105,33100,31100,31
EUR106,18101,12101,12
EUR106,52101,45101,45
EUR106,92101,83101,83
EUR106,39101,32101,32
EUR106,05101,00101,00
EUR106,28101,22101,22
EUR105,80100,76100,76
EUR106,12101,07101,07
EUR106,14101,09101,09
EUR106,13101,08101,08
EUR106,70101,62101,62
EUR106,88101,79101,79
EUR107,06101,96101,96
EUR106,77101,69101,69
EUR106,06101,01101,01
EUR106,73101,65101,65
EUR106,38101,31101,31
EUR105,70100,67100,67
EUR105,49100,47100,47
EUR104,9199,9199,91
EUR103,8698,9198,91
EUR102,9798,0798,07
EUR102,6497,7597,75
EUR103,2398,3198,31
EUR102,0497,1897,18
EUR101,9897,1297,12
EUR102,7297,8397,83
EUR102,0897,2297,22
EUR102,7697,8797,87
EUR102,8597,9597,95
EUR103,5098,5798,57
EUR103,0198,1098,10
EUR102,8597,9597,95
EUR102,7897,8997,89
EUR102,7297,8397,83
EUR103,2598,3398,33
EUR103,7398,7998,79
EUR103,2098,2998,29
EUR103,1898,2798,27
EUR102,2697,3997,39
EUR101,4396,6096,60
EUR101,8597,0097,00
EUR101,8396,9896,98
EUR101,8196,9696,96
EUR102,6997,8097,80
EUR103,1998,2898,28
EUR103,2398,3198,31
EUR102,4097,5297,52
EUR102,3597,4897,48
EUR102,3897,5097,50
EUR102,4197,5397,53
EUR101,7796,9296,92
EUR101,9497,0997,09
EUR101,9197,0697,06
EUR101,0596,2496,24
EUR100,6895,8995,89
EUR100,4995,7095,70
EUR100,7595,9595,95
EUR101,2296,4096,40
EUR101,6496,8096,80
EUR101,7296,8896,88
EUR101,7696,9196,91
EUR102,8497,9497,94
EUR102,4597,5797,57
EUR102,2597,3897,38
EUR102,6497,7597,75
EUR102,4497,5697,56
EUR102,6797,7897,78
EUR102,8497,9497,94
EUR102,6497,7597,75
EUR103,0298,1198,11
EUR102,6297,7397,73
EUR101,7796,9296,92
EUR101,5596,7196,71
EUR101,5996,7596,75
EUR101,3196,4996,49
EUR101,1996,3796,37
EUR102,1997,3297,32
EUR102,6997,8097,80
EUR102,6597,7697,76
EUR102,8397,9397,93
EUR102,5597,6797,67
EUR103,1098,1998,19
EUR103,5798,6498,64
EUR103,6998,7598,75
EUR104,5599,5799,57
EUR104,2299,2699,26
EUR104,1899,2299,22
EUR103,9098,9598,95
EUR104,3499,3799,37
EUR104,5399,5599,55
EUR104,6999,7099,70
EUR104,5599,5799,57
EUR104,9799,9799,97
EUR104,8499,8599,85
EUR105,02100,02100,02
EUR105,12100,11100,11
EUR104,7999,8099,80
EUR104,8599,8699,86
EUR104,2599,2999,29
EUR104,5899,6099,60
EUR104,4899,5099,50
EUR104,5799,5999,59
EUR104,0199,0699,06
EUR103,5598,6298,62
EUR103,9398,9898,98
EUR103,9799,0299,02
EUR104,2799,3099,30
EUR104,1999,2399,23
EUR105,32100,30100,30
EUR105,04100,04100,04
EUR104,5999,6199,61
EUR104,6699,6899,68
EUR104,8099,8199,81
EUR104,0299,0799,07
EUR104,3299,3599,35
EUR103,0498,1398,13
EUR102,9898,0898,08
EUR102,9698,0698,06
EUR103,0398,1298,12
EUR102,9498,0498,04
EUR103,2598,3398,33
EUR103,6798,7398,73
EUR103,9498,9998,99
EUR104,3699,3999,39
EUR104,3099,3399,33
EUR104,4599,4899,48
EUR104,7599,7699,76
EUR104,3099,3399,33
EUR105,05100,05100,05
EUR105,07100,07100,07
EUR104,6999,7099,70
EUR104,9099,9099,90
EUR105,60100,57100,57
EUR105,44100,42100,42
EUR105,28100,27100,27
EUR105,15100,14100,14
EUR105,71100,68100,68
EUR105,89100,85100,85
EUR106,43101,36101,36
EUR106,49101,42101,42
EUR105,98100,93100,93
EUR105,92100,88100,88
EUR105,57100,54100,54
EUR105,92100,88100,88
EUR106,53101,46101,46
EUR106,79101,70101,70
EUR106,79101,70101,70
EUR106,52101,45101,45
EUR106,85101,76101,76
EUR106,68101,60101,60
EUR106,46101,39101,39
EUR106,18101,12101,12
EUR106,24101,18101,18
EUR106,23101,17101,17
EUR106,38101,31101,31
EUR106,02100,97100,97
EUR105,63100,60100,60
EUR105,43100,41100,41
EUR105,39100,37100,37
EUR105,82100,78100,78
EUR105,47100,45100,45
EUR105,72100,69100,69
EUR105,51100,49100,49
EUR105,33100,31100,31
EUR105,24100,23100,23
EUR104,8499,8599,85
EUR104,2199,2599,25
EUR104,0999,1399,13
EUR104,4699,4999,49
EUR104,5599,5799,57
EUR104,5099,5299,52
EUR105,01100,01100,01
EUR104,9199,9199,91
EUR105,07100,07100,07
EUR104,9299,9299,92
EUR104,9499,9499,94
EUR105,18100,17100,17
EUR105,41100,39100,39
EUR105,40100,38100,38
EUR104,6999,7099,70
EUR104,6099,6299,62
EUR104,6299,6499,64
EUR105,27100,26100,26
EUR105,46100,44100,44
EUR105,75100,71100,71
EUR106,25101,19101,19
EUR106,30101,24101,24
EUR105,50100,48100,48
EUR105,21100,20100,20
EUR104,8899,8999,89
EUR104,8299,8399,83
EUR103,2898,3698,36
EUR102,6397,7497,74
EUR102,8197,9197,91
EUR102,9998,0998,09
EUR103,9599,0099,00
EUR104,0999,1399,13
EUR104,0899,1299,12
EUR104,2999,3299,32
EUR104,1199,1599,15
EUR104,0699,1099,10
EUR103,5498,6198,61
EUR104,1499,1899,18
EUR103,5698,6398,63
EUR103,6598,7198,71
EUR104,1799,2199,21
EUR105,54100,51100,51
EUR105,41100,39100,39
EUR105,46100,44100,44
EUR105,33100,31100,31
EUR105,78100,74100,74
EUR105,47100,45100,45
EUR105,27100,26100,26
EUR104,5499,5699,56
EUR104,2599,2999,29
EUR104,2799,3099,30
EUR104,0799,1199,11
EUR103,9799,0299,02
EUR103,2398,3198,31
EUR102,7697,8797,87
EUR103,3198,3998,39
EUR103,0298,1198,11
EUR103,2798,3598,35
EUR104,1499,1899,18
EUR104,2499,2899,28
EUR104,9999,9999,99
EUR104,7999,8099,80
EUR105,11100,10100,10
EUR105,65100,62100,62
EUR104,5199,5399,53
EUR104,0099,0599,05
EUR102,8797,9797,97
EUR102,6397,7497,74
EUR102,0797,2197,21
EUR102,9298,0298,02
EUR103,5198,5898,58
EUR103,4798,5498,54
EUR102,7897,8997,89
EUR101,7896,9396,93
EUR101,2596,4396,43
EUR100,1195,3495,34
EUR99,6694,9194,91
EUR99,9095,1495,14
EUR99,6094,8694,86
EUR100,2195,4495,44
EUR100,4295,6495,64
EUR99,1694,4494,44
EUR100,9896,1796,17
EUR100,6195,8295,82
EUR101,2496,4296,42
EUR101,3596,5296,52
EUR101,3996,5696,56
EUR101,6196,7796,77
EUR101,1096,2996,29
EUR101,6696,8296,82
EUR101,9197,0697,06
EUR102,3197,4497,44
EUR103,5198,5898,58
EUR103,3698,4498,44
EUR102,9198,0198,01
EUR102,6997,8097,80
EUR102,7397,8497,84
EUR103,2898,3698,36
EUR102,8497,9497,94
EUR103,2798,3598,35
EUR104,0099,0599,05
EUR104,5099,5299,52
EUR104,7899,7999,79
EUR104,9599,9599,95
EUR105,79100,75100,75
EUR105,43100,41100,41
EUR104,5299,5499,54
EUR104,6799,6999,69
EUR105,00100,00100,00
EUR105,66100,63100,63
EUR105,82100,78100,78
EUR105,67100,64100,64
EUR106,68101,60101,60
EUR106,72101,64101,64
EUR106,81101,72101,72
EUR107,29102,18102,18
EUR107,02101,92101,92
EUR107,14102,04102,04
EUR107,08101,98101,98
EUR107,25102,14102,14
EUR106,90101,81101,81
EUR106,65101,57101,57
EUR107,14102,04102,04
EUR107,35102,24102,24
EUR107,57102,45102,45
EUR107,24102,13102,13
EUR107,39102,28102,28
EUR107,45102,33102,33
EUR108,21103,06103,06
EUR108,13102,98102,98
EUR108,56103,39103,39
EUR108,60103,43103,43
EUR108,85103,67103,67
EUR109,06103,87103,87
EUR109,47104,26104,26
EUR109,17103,97103,97
EUR109,74104,51104,51
EUR109,19103,99103,99
EUR109,02103,83103,83
EUR109,62104,40104,40
EUR109,44104,23104,23
EUR109,35104,14104,14
EUR109,86104,63104,63
EUR110,51105,25105,25
EUR110,84105,56105,56
EUR110,80105,52105,52
EUR111,00105,71105,71
EUR110,85105,57105,57
EUR110,70105,43105,43
EUR110,60105,33105,33
EUR110,49105,23105,23
EUR110,28105,03105,03
EUR110,49105,23105,23
EUR110,64105,37105,37
EUR110,70105,43105,43
EUR110,61105,34105,34
EUR110,74105,47105,47
EUR111,37106,07106,07
EUR111,39106,09106,09
EUR111,57106,26106,26
EUR111,87106,54106,54
EUR111,89106,56106,56
EUR111,46106,15106,15
EUR111,35106,05106,05
EUR111,39106,09106,09
EUR110,90105,62105,62
EUR110,43105,17105,17
EUR109,78104,55104,55
EUR109,80104,57104,57
EUR109,44104,23104,23
EUR109,67104,45104,45
EUR110,07104,83104,83
EUR110,52105,26105,26
EUR110,41105,15105,15
EUR109,89104,66104,66
EUR109,98104,74104,74
EUR110,03104,79104,79
EUR109,70104,48104,48
EUR109,46104,25104,25
EUR109,60104,38104,38
EUR109,14103,94103,94
EUR108,91103,72103,72
EUR108,58103,41103,41
EUR108,64103,47103,47
EUR109,36104,15104,15
EUR109,35104,14104,14
EUR109,62104,40104,40
EUR110,06104,82104,82
EUR110,49105,23105,23
EUR110,59105,32105,32
EUR110,90105,62105,62
EUR110,62105,35105,35
EUR110,57105,30105,30
EUR111,74106,42106,42
EUR111,68106,36106,36
EUR112,18106,84106,84
EUR111,96106,63106,63
EUR111,88106,55106,55
EUR111,73106,41106,41
EUR111,46106,15106,15
EUR111,70106,38106,38
EUR112,14106,80106,80
EUR112,35107,00107,00
EUR113,12107,73107,73
EUR113,83108,41108,41
EUR113,87108,45108,45
EUR113,63108,22108,22
EUR113,36107,96107,96
EUR113,24107,85107,85
EUR113,32107,92107,92
EUR113,25107,86107,86
EUR113,40108,00108,00
EUR113,37107,97107,97
EUR113,55108,14108,14
EUR113,51108,10108,10
EUR114,07108,64108,64
EUR113,70108,29108,29
EUR113,88108,46108,46
EUR114,71109,25109,25
EUR114,88109,41109,41
EUR114,20108,76108,76
EUR114,78109,31109,31
EUR114,98109,50109,50
EUR114,14108,70108,70
EUR113,58108,17108,17
EUR113,80108,38108,38
EUR113,09107,70107,70
EUR111,33106,03106,03
EUR111,68106,36106,36
EUR112,19106,85106,85
EUR113,18107,79107,79
EUR112,69107,32107,32
EUR112,38107,03107,03
EUR113,11107,72107,72
EUR112,64107,28107,28
EUR113,61108,20108,20
EUR114,02108,59108,59
EUR113,56108,15108,15
EUR114,07108,64108,64
EUR114,01108,58108,58
EUR113,19107,80107,80
EUR113,37107,97107,97
EUR113,57108,16108,16
EUR114,06108,63108,63
EUR114,46109,01109,01
EUR114,93109,46109,46
EUR115,11109,63109,63
EUR115,01109,53109,53
EUR115,42109,92109,92
EUR115,17109,69109,69
EUR115,26109,77109,77
EUR114,85109,38109,38
EUR115,01109,53109,53
EUR115,86110,34110,34
EUR115,85110,33110,33
EUR115,25109,76109,76
EUR115,15109,67109,67
EUR115,23109,74109,74
EUR115,04109,56109,56
EUR115,25109,76109,76
EUR115,51110,01110,01
EUR115,57110,07110,07
EUR115,28109,79109,79
EUR115,56110,06110,06
EUR115,63110,12110,12
EUR115,32109,83109,83
EUR115,38109,89109,89
EUR114,78109,31109,31
EUR113,68108,27108,27
EUR113,79108,37108,37
EUR114,65109,19109,19
EUR114,56109,10109,10
EUR114,10108,67108,67
EUR114,29108,85108,85
EUR114,36108,91108,91
EUR114,66109,20109,20
EUR114,82109,35109,35
EUR115,26109,77109,77
EUR115,62110,11110,11
EUR115,59110,09110,09
EUR114,99109,51109,51
EUR114,27108,83108,83
EUR114,18108,74108,74
EUR114,68109,22109,22
EUR114,95109,48109,48
EUR115,06109,58109,58
EUR115,04109,56109,56
EUR114,77109,30109,30
EUR115,09109,61109,61
EUR115,42109,92109,92
EUR115,87110,35110,35
EUR116,20110,67110,67
EUR116,63111,08111,08
EUR116,48110,93110,93
EUR116,70111,14111,14
EUR116,43110,89110,89
EUR116,63111,08111,08
EUR116,82111,26111,26
EUR116,61111,06111,06
EUR116,80111,24111,24
EUR116,59111,04111,04
EUR116,62111,07111,07
EUR116,18110,65110,65
EUR115,95110,43110,43
EUR116,29110,75110,75
EUR116,83111,27111,27
EUR117,12111,54111,54
EUR117,45111,86111,86
EUR117,38111,79111,79
EUR117,25111,67111,67
EUR116,43110,89110,89
EUR116,55111,00111,00
EUR116,80111,24111,24
EUR116,78111,22111,22
EUR117,54111,94111,94
EUR117,24111,66111,66
EUR117,12111,54111,54
EUR117,60112,00112,00
EUR117,34111,75111,75
EUR117,54111,94111,94
EUR118,35112,71112,71
EUR117,46111,87111,87
EUR117,67112,07112,07
EUR117,92112,30112,30
EUR118,48112,84112,84
EUR118,86113,20113,20
EUR118,88113,22113,22
EUR118,15112,52112,52
EUR118,87113,21113,21
EUR118,78113,12113,12
EUR118,91113,25113,25
EUR119,25113,57113,57
EUR119,27113,59113,59
EUR119,63113,93113,93
EUR119,69113,99113,99
EUR119,68113,98113,98
EUR119,81114,10114,10
EUR120,12114,40114,40
EUR120,40114,67114,67
EUR121,04115,28115,28
EUR121,05115,29115,29
EUR120,89115,13115,13
EUR120,99115,23115,23
EUR120,96115,20115,20
EUR121,19115,42115,42
EUR120,32114,59114,59
EUR120,37114,64114,64
EUR120,71114,96114,96
EUR120,45114,71114,71
EUR119,50113,81113,81
EUR119,79114,09114,09
EUR120,29114,56114,56
EUR121,16115,39115,39
EUR121,87116,07116,07
EUR121,84116,04116,04
EUR122,34116,51116,51
EUR122,48116,65116,65
EUR122,72116,88116,88
EUR122,76116,91116,91
EUR123,04117,18117,18
EUR123,06117,20117,20
EUR123,27117,40117,40
EUR123,99118,09118,09
EUR123,69117,80117,80
EUR123,40117,52117,52
EUR121,39115,61115,61
EUR119,87114,16114,16
EUR119,62113,92113,92
EUR117,27111,69111,69
EUR115,50110,00110,00
EUR116,24110,70110,70
EUR116,31110,77110,77
EUR118,41112,77112,77
EUR117,65112,05112,05
EUR115,91110,39110,39
EUR111,79106,47106,47
EUR112,74107,37107,37
EUR111,10105,81105,81
EUR106,30101,24101,24
EUR107,50102,38102,38
EUR104,9499,9499,94
EUR107,46102,34102,34
EUR106,24101,18101,18
EUR108,30103,14103,14
EUR108,00102,86102,86
EUR106,87101,78101,78
EUR109,18103,98103,98
EUR108,93103,74103,74
EUR108,92103,73103,73
EUR108,63103,46103,46
EUR109,54104,32104,32
EUR110,38105,12105,12
EUR110,99105,70105,70
EUR111,88106,55106,55
EUR112,19106,85106,85
EUR112,88107,50107,50
EUR112,69107,32107,32
EUR112,76107,39107,39
EUR113,73108,31108,31
EUR114,40108,95108,95
EUR114,84109,37109,37
EUR115,70110,19110,19
EUR114,87109,40109,40
EUR116,01110,49110,49
EUR115,02109,54109,54
EUR116,62111,07111,07
EUR116,89111,32111,32
EUR117,10111,52111,52
EUR117,00111,43111,43
EUR116,68111,12111,12
EUR116,29110,75110,75
EUR115,70110,19110,19
EUR116,09110,56110,56
EUR116,69111,13111,13
EUR116,22110,69110,69
EUR116,53110,98110,98
EUR116,51110,96110,96
EUR116,71111,15111,15
EUR116,82111,26111,26
EUR116,77111,21111,21
EUR116,70111,14111,14
EUR117,47111,88111,88
EUR117,27111,69111,69
EUR117,19111,61111,61
EUR116,53110,98110,98
EUR116,60111,05111,05
EUR116,76111,20111,20
EUR115,49109,99109,99
EUR115,15109,67109,67
EUR115,29109,80109,80
EUR115,61110,10110,10
EUR115,43109,93109,93
EUR114,91109,44109,44
EUR114,32108,88108,88
EUR114,31108,87108,87
EUR114,54109,09109,09
EUR114,74109,28109,28
EUR115,27109,78109,78
EUR113,95108,52108,52
EUR114,24108,80108,80
EUR114,56109,10109,10
EUR115,78110,27110,27
EUR116,40110,86110,86
EUR116,33110,79110,79
EUR117,14111,56111,56
EUR117,18111,60111,60
EUR115,96110,44110,44
EUR116,47110,92110,92
EUR115,53110,03110,03
EUR115,78110,27110,27
EUR116,68111,12111,12
EUR117,01111,44111,44
EUR117,99112,37112,37
EUR117,66112,06112,06
EUR118,81113,15113,15
EUR118,72113,07113,07
EUR119,30113,62113,62
EUR119,28113,60113,60
EUR119,50113,81113,81
EUR118,71113,06113,06
EUR119,11113,44113,44
EUR119,53113,84113,84
EUR119,20113,52113,52
EUR119,72114,02114,02
EUR120,77115,02115,02
EUR120,71114,96114,96
EUR120,59114,85114,85
EUR120,69114,94114,94
EUR120,12114,40114,40
EUR120,35114,62114,62
EUR120,33114,60114,60
EUR120,36114,63114,63
EUR119,45113,76113,76
EUR119,88114,17114,17
EUR121,04115,28115,28
EUR121,34115,56115,56
EUR121,40115,62115,62
EUR121,38115,60115,60
EUR121,25115,48115,48
EUR121,43115,65115,65
EUR120,38114,65114,65
EUR121,51115,72115,72
EUR121,53115,74115,74
EUR121,05115,29115,29
EUR121,99116,18116,18
EUR122,10116,29116,29
EUR121,81116,01116,01
EUR122,22116,40116,40
EUR122,29116,47116,47
EUR122,76116,91116,91
EUR122,87117,02117,02
EUR124,06118,15118,15
EUR123,63117,74117,74
EUR123,55117,67117,67
EUR123,25117,38117,38
EUR123,47117,59117,59
EUR124,99119,04119,04
EUR122,96117,10117,10
EUR122,05116,24116,24
EUR122,49116,66116,66
EUR121,77115,97115,97
EUR123,50117,62117,62
EUR122,66116,82116,82
EUR122,89117,04117,04
EUR123,28117,41117,41
EUR123,80117,90117,90
EUR123,75117,86117,86
EUR123,19117,32117,32
EUR122,36116,53116,53
EUR120,69114,94114,94
EUR121,76115,96115,96
EUR120,77115,02115,02
EUR120,60114,86114,86
EUR121,21115,44115,44
EUR122,19116,37116,37
EUR121,92116,11116,11
EUR122,15116,33116,33
EUR122,59116,75116,75
EUR122,42116,59116,59
EUR122,90117,05117,05
EUR121,96116,15116,15
EUR122,36116,53116,53
EUR122,92117,07117,07
EUR123,61117,72117,72
EUR124,41118,49118,49
EUR124,37118,45118,45
EUR123,87117,97117,97
EUR123,12117,26117,26
EUR123,50117,62117,62
EUR122,57116,73116,73
EUR122,25116,43116,43
EUR122,16116,34116,34
EUR122,15116,33116,33
EUR122,31116,49116,49
EUR121,37115,59115,59
EUR121,34115,56115,56
EUR118,66113,01113,01
EUR119,79114,09114,09
EUR119,45113,76113,76
EUR120,71114,96114,96
EUR121,42115,64115,64
EUR123,36117,49117,49
EUR124,10118,19118,19
EUR124,05118,14118,14
EUR122,82116,97116,97
EUR122,49116,66116,66
EUR123,63117,74117,74
EUR123,34117,47117,47
EUR123,85117,95117,95
EUR123,98118,08118,08
EUR123,51117,63117,63
EUR122,97117,11117,11
EUR123,02117,16117,16
EUR123,06117,20117,20
EUR122,40116,57116,57
EUR122,10116,29116,29
EUR122,60116,76116,76
EUR122,79116,94116,94
EUR122,55116,71116,71
EUR122,39116,56116,56
EUR122,37116,54116,54
EUR122,26116,44116,44
EUR121,73115,93115,93
EUR122,00116,19116,19
EUR122,41116,58116,58
EUR123,00117,14117,14
EUR122,85117,00117,00
EUR122,65116,81116,81
EUR122,62116,78116,78
EUR122,13116,31116,31
EUR122,57116,73116,73
EUR123,10117,24117,24
EUR123,43117,55117,55
EUR123,40117,52117,52
EUR122,54116,70116,70
EUR122,84116,99116,99
EUR122,62116,78116,78
EUR123,24117,37117,37
EUR123,61117,72117,72
EUR123,65117,76117,76
EUR123,96118,06118,06
EUR123,88117,98117,98
EUR123,50117,62117,62
EUR124,15118,24118,24
EUR123,98118,08118,08
EUR123,72117,83117,83
EUR123,44117,56117,56
EUR123,68117,79117,79
EUR123,64117,75117,75
EUR123,47117,59117,59
EUR123,68117,79117,79
EUR124,29118,37118,37
EUR125,43119,46119,46
EUR125,18119,22119,22
EUR124,83118,89118,89
EUR125,31119,34119,34
EUR125,30119,33119,33
EUR123,97118,07118,07
EUR124,15118,24118,24
EUR122,66116,82116,82
EUR124,28118,36118,36
EUR125,18119,22119,22
EUR125,69119,70119,70
EUR125,53119,55119,55
EUR125,71119,72119,72
EUR125,84119,85119,85
EUR125,81119,82119,82
EUR125,72119,73119,73
EUR125,90119,90119,90
EUR126,12120,11120,11
EUR126,28120,27120,27
EUR126,26120,25120,25
EUR125,96119,96119,96
EUR125,53119,55119,55
EUR124,41118,49118,49
EUR123,85117,95117,95
EUR123,54117,66117,66
EUR123,83117,93117,93
EUR121,92116,11116,11
EUR121,19115,42115,42
EUR123,00117,14117,14
EUR123,10117,24117,24
EUR121,95116,14116,14
EUR121,63115,84115,84
EUR122,88117,03117,03
EUR123,00117,14117,14
EUR124,17118,26118,26
EUR124,65118,71118,71
EUR124,83118,89118,89
EUR124,51118,58118,58
EUR125,20119,24119,24
EUR125,82119,83119,83
EUR126,16120,15120,15
EUR125,55119,57119,57
EUR125,51119,53119,53
EUR125,87119,88119,88
EUR125,87119,88119,88
EUR125,58119,60119,60
EUR125,62119,64119,64
EUR126,49120,47120,47
EUR127,29121,23121,23
EUR126,70120,67120,67
EUR127,08121,03121,03
EUR128,91122,77122,77
EUR129,02122,88122,88
EUR128,80122,67122,67
EUR129,55123,38123,38
EUR130,14123,94123,94
EUR129,86123,68123,68
EUR129,96123,77123,77
EUR129,31123,15123,15
EUR130,61124,39124,39
EUR130,78124,55124,55
EUR130,17123,97123,97
EUR129,55123,38123,38
EUR130,48124,27124,27
EUR130,20124,00124,00
EUR130,27124,07124,07
EUR130,05123,86123,86
EUR129,85123,67123,67
EUR129,41123,25123,25
EUR129,73123,55123,55
EUR129,52123,35123,35
EUR129,84123,66123,66
EUR129,21123,06123,06
EUR129,66123,49123,49
EUR130,24124,04124,04
EUR130,43124,22124,22
EUR129,97123,78123,78
EUR129,34123,18123,18
EUR129,01122,87122,87
EUR129,95123,76123,76
EUR130,50124,29124,29
EUR129,72123,54123,54
EUR129,56123,39123,39
EUR130,68124,46124,46
EUR131,28125,03125,03
EUR131,26125,01125,01
EUR131,45125,19125,19
EUR131,09124,85124,85
EUR131,52125,26125,26
EUR131,23124,98124,98
EUR131,02124,78124,78
EUR131,25125,00125,00
EUR131,19124,94124,94
EUR131,89125,61125,61
EUR131,96125,68125,68
EUR131,84125,56125,56
EUR131,87125,59125,59
EUR132,59126,28126,28
EUR132,92126,59126,59
EUR133,13126,79126,79
EUR133,08126,74126,74
EUR132,68126,36126,36
EUR133,30126,95126,95
EUR132,77126,45126,45
EUR133,09126,75126,75
EUR133,11126,77126,77
EUR133,64127,28127,28
EUR133,80127,43127,43
EUR134,25127,86127,86
EUR134,25127,86127,86
EUR134,37127,97127,97
EUR134,60128,19128,19
EUR135,25128,81128,81
EUR135,29128,85128,85
EUR135,67129,21129,21
EUR136,13129,65129,65
EUR134,79128,37128,37
EUR135,59129,13129,13
EUR135,74129,28129,28
EUR136,12129,64129,64
EUR136,09129,61129,61
EUR135,74129,28129,28
EUR135,26128,82128,82
EUR134,44128,04128,04
EUR135,33128,89128,89
EUR135,77129,30129,30
EUR135,62129,16129,16
EUR136,72130,21130,21
EUR135,84129,37129,37
EUR135,10128,67128,67
EUR135,83129,36129,36
EUR135,40128,95128,95
EUR134,62128,21128,21
EUR134,27127,88127,88
EUR134,91128,49128,49
EUR134,89128,47128,47
EUR135,05128,62128,62
EUR134,83128,41128,41
EUR135,02128,59128,59
EUR134,90128,48128,48
EUR134,82128,40128,40
EUR134,95128,52128,52
EUR134,81128,39128,39
EUR135,02128,59128,59
EUR135,24128,80128,80
EUR134,28127,89127,89
EUR134,30127,90127,90
EUR134,70128,29128,29
EUR135,38128,93128,93
EUR135,31128,87128,87
EUR135,02128,59128,59
EUR134,82128,40128,40
EUR135,29128,85128,85
EUR135,68129,22129,22
EUR135,39128,94128,94
EUR135,47129,02129,02
EUR135,28128,84128,84
EUR135,58129,12129,12
EUR135,84129,37129,37
EUR135,28128,84128,84
EUR134,78128,36128,36
EUR134,52128,11128,11
EUR133,68127,31127,31
EUR133,84127,47127,47
EUR133,57127,21127,21
EUR133,61127,25127,25
EUR133,47127,11127,11
EUR132,71126,39126,39
EUR131,79125,51125,51
EUR132,29125,99125,99
EUR132,59126,28126,28
EUR132,89126,56126,56
EUR132,94126,61126,61
EUR132,66126,34126,34
EUR131,06124,82124,82
EUR131,21124,96124,96
EUR131,02124,78124,78
EUR131,19124,94124,94
EUR129,86123,68123,68
EUR130,63124,41124,41
EUR131,54125,28125,28
EUR132,56126,25126,25
EUR132,60126,29126,29
EUR131,96125,68125,68
EUR132,11125,82125,82
EUR132,88126,55126,55
EUR134,13127,74127,74
EUR134,35127,95127,95
EUR134,57128,16128,16
EUR134,97128,54128,54
EUR135,57129,11129,11
EUR135,74129,28129,28
EUR135,49129,04129,04
EUR135,47129,02129,02
EUR135,48129,03129,03
EUR135,03128,60128,60
EUR134,99128,56128,56
EUR135,31128,87128,87
EUR135,57129,11129,11
EUR136,10129,62129,62
EUR136,92130,40130,40
EUR137,28130,74130,74
EUR137,08130,55130,55
EUR137,35130,81130,81
EUR137,78131,22131,22
EUR137,83131,27131,27
EUR139,10132,48132,48
EUR139,57132,92132,92
EUR140,15133,48133,48
EUR139,92133,26133,26
EUR139,05132,43132,43
EUR139,03132,41132,41
EUR138,15131,57131,57
EUR137,50130,95130,95
EUR138,14131,56131,56
EUR137,91131,34131,34
EUR135,61129,15129,15
EUR136,13129,65129,65
EUR134,39127,99127,99
EUR133,27126,92126,92
EUR133,57127,21127,21
EUR133,25126,90126,90
EUR135,01128,58128,58
EUR136,43129,93129,93
EUR136,49129,99129,99
EUR136,24129,75129,75
EUR136,42129,92129,92
EUR136,41129,91129,91
EUR135,60129,14129,14
EUR136,55130,05130,05
EUR136,82130,30130,30
EUR136,37129,88129,88
EUR134,98128,55128,55
EUR136,31129,82129,82
EUR136,76130,25130,25
EUR137,39130,85130,85
EUR138,15131,57131,57
EUR138,33131,74131,74
EUR137,95131,38131,38
EUR137,94131,37131,37
EUR138,39131,80131,80
EUR137,95131,38131,38
EUR136,63130,12130,12
EUR136,43129,93129,93
EUR135,98129,50129,50
EUR135,90129,43129,43
EUR136,86130,34130,34
EUR136,65130,14130,14
EUR135,35128,90128,90
EUR135,24128,80128,80
EUR135,33128,89128,89
EUR134,32127,92127,92
EUR135,10128,67128,67
EUR134,48128,08128,08
EUR132,86126,53126,53
EUR132,51126,20126,20
EUR131,88125,60125,60
EUR131,11124,87124,87
EUR131,63125,36125,36
EUR132,75126,43126,43
EUR134,16127,77127,77
EUR134,48128,08128,08
EUR134,90128,48128,48
EUR131,41125,15125,15
EUR131,28125,03125,03
EUR130,94124,70124,70
EUR131,58125,31125,31
EUR132,76126,44126,44
EUR130,74124,51124,51
EUR130,53124,31124,31
EUR130,70124,48124,48
EUR131,39125,13125,13
EUR131,34125,09125,09
EUR130,48124,27124,27
EUR129,91123,72123,72
EUR129,60123,43123,43
EUR128,89122,75122,75
EUR127,77121,69121,69
EUR129,56123,39123,39
EUR130,63124,41124,41
EUR130,73124,50124,50
EUR130,33124,12124,12
EUR131,38125,12125,12
EUR130,46124,25124,25
EUR130,17123,97123,97
EUR128,26122,15122,15
EUR128,10122,00122,00
EUR129,76123,58123,58
EUR128,48122,36122,36
EUR127,42121,35121,35
EUR127,11121,06121,06
EUR128,75122,62122,62
EUR131,29125,04125,04
EUR131,88125,60125,60
EUR133,58127,22127,22
EUR133,71127,34127,34
EUR135,09128,66128,66
EUR133,98127,60127,60
EUR134,83128,41128,41
EUR134,89128,47128,47
EUR135,75129,29129,29
EUR136,27129,78129,78
EUR135,48129,03129,03
EUR134,34127,94127,94
EUR135,84129,37129,37
EUR137,26130,72130,72
EUR136,62130,11130,11
EUR135,28128,84128,84
EUR135,61129,15129,15
EUR135,95129,48129,48
EUR134,67128,26128,26
EUR134,28127,89127,89
EUR135,35128,90128,90
EUR134,27127,88127,88
EUR135,02128,59128,59
EUR133,92127,54127,54
EUR132,44126,13126,13
EUR130,68124,46124,46
EUR131,70125,43125,43
EUR130,01123,82123,82
EUR130,99124,75124,75
EUR133,77127,40127,40
EUR131,66125,39125,39
EUR132,00125,71125,71
EUR131,91125,63125,63
EUR133,70127,33127,33
EUR130,68124,46124,46
EUR126,78120,74120,74
EUR126,72120,69120,69
EUR125,84119,85119,85
EUR126,99120,94120,94
EUR129,08122,93122,93
EUR128,39122,28122,28
EUR128,75122,62122,62
EUR125,76119,77119,77
EUR125,41119,44119,44
EUR126,00120,00120,00
EUR126,26120,25120,25
EUR124,37118,45118,45
EUR126,29120,28120,28
EUR128,50122,38122,38
EUR128,08121,98121,98
EUR128,07121,97121,97
EUR127,58121,50121,50
EUR129,64123,47123,47
EUR128,30122,19122,19
EUR128,97122,83122,83
EUR128,21122,10122,10
EUR126,42120,40120,40
EUR124,65118,71118,71
EUR121,76115,96115,96
EUR120,83115,08115,08
EUR122,36116,53116,53
EUR119,86114,15114,15
EUR120,24114,51114,51
EUR119,87114,16114,16
EUR120,86115,10115,10
EUR122,17116,35116,35
EUR124,94118,99118,99
EUR124,12118,21118,21
EUR122,36116,53116,53
EUR122,60116,76116,76
EUR121,33115,55115,55
EUR122,78116,93116,93
EUR122,61116,77116,77
EUR124,25118,33118,33
EUR124,91118,96118,96
EUR126,65120,62120,62
EUR126,53120,50120,50
EUR125,56119,58119,58
EUR124,91118,96118,96
EUR123,87117,97117,97
EUR123,12117,26117,26
EUR124,53118,60118,60
EUR123,22117,35117,35
EUR125,35119,38119,38
EUR126,07120,07120,07
EUR127,23121,17121,17
EUR125,53119,55119,55
EUR124,99119,04119,04
EUR124,67118,73118,73
EUR127,09121,04121,04
EUR128,66122,53122,53
EUR129,39123,23123,23
EUR128,76122,63122,63
EUR129,42123,26123,26
EUR131,20124,95124,95
EUR131,48125,22125,22
EUR131,09124,85124,85
EUR131,05124,81124,81
EUR130,16123,96123,96
EUR131,10124,86124,86
EUR130,70124,48124,48
EUR133,35127,00127,00
EUR133,52127,16127,16
EUR132,31126,01126,01
EUR132,62126,30126,30
EUR131,63125,36125,36
EUR130,15123,95123,95
EUR129,51123,34123,34
EUR129,84123,66123,66
EUR131,30125,05125,05
EUR127,27121,21121,21
EUR126,89120,85120,85
EUR126,17120,16120,16
EUR124,94118,99118,99
EUR125,44119,47119,47
EUR124,50118,57118,57
EUR124,89118,94118,94
EUR124,67118,73118,73
EUR126,16120,15120,15
EUR126,71120,68120,68
EUR127,93121,84121,84
EUR128,53122,41122,41
EUR125,60119,62119,62
EUR125,65119,67119,67
EUR124,11118,20118,20
EUR122,85117,00117,00
EUR123,51117,63117,63
EUR122,26116,44116,44
EUR122,12116,30116,30
EUR121,72115,92115,92
EUR120,87115,11115,11
EUR120,67114,92114,92
EUR120,38114,65114,65
EUR122,27116,45116,45
EUR119,98114,27114,27
EUR119,21113,53113,53
EUR121,02115,26115,26
EUR123,04117,18117,18
EUR123,05117,19117,19
EUR122,76116,91116,91
EUR120,50114,76114,76
EUR120,08114,36114,36
EUR119,07113,40113,40
EUR119,00113,33113,33
EUR119,87114,16114,16
EUR117,90112,29112,29
EUR119,86114,15114,15
EUR120,58114,84114,84
EUR119,67113,97113,97
EUR118,76113,10113,10
EUR120,31114,58114,58
EUR120,80115,05115,05
EUR121,79115,99115,99
EUR120,82115,07115,07
EUR120,35114,62114,62
EUR122,15116,33116,33
EUR121,94116,13116,13
EUR119,70114,00114,00
EUR118,81113,15113,15
EUR119,49113,80113,80
EUR119,82114,11114,11
EUR120,45114,71114,71
EUR119,62113,92113,92
EUR123,66117,77117,77
EUR123,82117,92117,92
EUR123,38117,50117,50
EUR124,02118,11118,11
EUR122,97117,11117,11
EUR122,67116,83116,83
EUR122,82116,97116,97
EUR123,10117,24117,24
EUR123,91118,01118,01
EUR123,98118,08118,08
EUR123,89117,99117,99
EUR123,68117,79117,79
EUR122,64116,80116,80
EUR122,83116,98116,98
EUR125,64119,66119,66
EUR125,33119,36119,36
EUR125,34119,37119,37
EUR123,47117,59117,59
EUR122,51116,68116,68
EUR122,35116,52116,52
EUR122,42116,59116,59
EUR122,38116,55116,55
EUR123,01117,15117,15
EUR123,68117,79117,79
EUR123,33117,46117,46
EUR120,70114,95114,95
EUR120,52114,78114,78
EUR120,08114,36114,36
EUR120,13114,41114,41
EUR121,63115,84115,84
EUR120,56114,82114,82
EUR120,71114,96114,96
EUR120,27114,54114,54
EUR119,60113,90113,90
EUR120,69114,94114,94
EUR120,20114,48114,48
EUR120,60114,86114,86
EUR121,99116,18116,18
EUR123,22117,35117,35
EUR122,84116,99116,99
EUR124,07118,16118,16
EUR123,69117,80117,80
EUR124,53118,60118,60
EUR125,09119,13119,13
EUR125,19119,23119,23
EUR125,36119,39119,39
EUR125,58119,60119,60
EUR125,25119,29119,29
EUR124,12118,21118,21
EUR123,85117,95117,95
EUR124,68118,74118,74
EUR125,24119,28119,28
EUR124,85118,90118,90
EUR124,54118,61118,61
EUR125,11119,15119,15
EUR125,39119,42119,42
EUR124,30118,38118,38
EUR125,32119,35119,35
EUR125,67119,69119,69
EUR127,08121,03121,03
EUR126,17120,16120,16
EUR126,24120,23120,23
EUR127,09121,04121,04
EUR126,12120,11120,11
EUR125,45119,48119,48
EUR125,53119,55119,55
EUR125,98119,98119,98
EUR125,71119,72119,72
EUR126,14120,13120,13
EUR125,34119,37119,37
EUR125,30119,33119,33
EUR125,08119,12119,12
EUR123,89117,99117,99
EUR124,08118,17118,17
EUR124,06118,15118,15
EUR123,27117,40117,40
EUR123,01117,15117,15
EUR123,06117,20117,20
EUR122,56116,72116,72
EUR123,56117,68117,68
EUR124,75118,81118,81
EUR124,13118,22118,22
EUR123,48117,60117,60
EUR123,73117,84117,84
EUR122,78116,93116,93
EUR121,28115,50115,50
EUR121,13115,36115,36
EUR122,44116,61116,61
EUR123,21117,34117,34
EUR123,82117,92117,92
EUR123,51117,63117,63
EUR123,66117,77117,77
EUR124,01118,10118,10
EUR123,50117,62117,62
EUR123,24117,37117,37
EUR124,28118,36118,36
EUR124,10118,19118,19
EUR123,91118,01118,01
EUR124,62118,69118,69
EUR124,55118,62118,62
EUR125,76119,77119,77
EUR125,65119,67119,67
EUR125,56119,58119,58
EUR125,79119,80119,80
EUR126,46120,44120,44
EUR125,99119,99119,99
EUR125,70119,71119,71
EUR126,41120,39120,39
EUR126,36120,34120,34
EUR126,68120,65120,65
EUR126,58120,55120,55
EUR126,65120,62120,62
EUR126,13120,12120,12
EUR126,34120,32120,32
EUR126,02120,02120,02
EUR125,62119,64119,64
EUR124,43118,50118,50
EUR125,10119,14119,14
EUR125,80119,81119,81
EUR125,55119,57119,57
EUR125,04119,09119,09
EUR125,53119,55119,55
EUR126,36120,34120,34
EUR126,19120,18120,18
EUR126,20120,19120,19
EUR126,38120,36120,36
EUR126,56120,53120,53
EUR127,05121,00121,00
EUR126,46120,44120,44
EUR127,41121,34121,34
EUR127,70121,62121,62
EUR127,79121,70121,70
EUR127,09121,04121,04
EUR126,11120,10120,10
EUR126,28120,27120,27
EUR127,30121,24121,24
EUR126,91120,87120,87
EUR126,80120,76120,76
EUR127,44121,37121,37
EUR128,79122,66122,66
EUR128,51122,39122,39
EUR128,94122,80122,80
EUR128,35122,24122,24
EUR128,23122,12122,12
EUR128,22122,11122,11
EUR128,93122,79122,79
EUR129,18123,03123,03
EUR129,10122,95122,95
EUR129,65123,48123,48
EUR129,72123,54123,54
EUR129,27123,11123,11
EUR128,64122,51122,51
EUR128,04121,94121,94
EUR128,37122,26122,26
EUR128,01121,91121,91
EUR127,76121,68121,68
EUR128,07121,97121,97
EUR128,35122,24122,24
EUR129,35123,19123,19
EUR129,27123,11123,11
EUR129,31123,15123,15
EUR129,01122,87122,87
EUR127,69121,61121,61
EUR127,29121,23121,23
EUR127,32121,26121,26
EUR128,07121,97121,97
EUR128,36122,25122,25
EUR128,71122,58122,58
EUR128,33122,22122,22
EUR128,44122,32122,32
EUR129,19123,04123,04
EUR129,48123,31123,31
EUR129,51123,34123,34
EUR129,95123,76123,76
EUR130,43124,22124,22
EUR131,21124,96124,96
EUR131,30125,05125,05
EUR131,61125,34125,34
EUR132,15125,86125,86
EUR132,10125,81125,81
EUR131,42125,16125,16
EUR130,82124,59124,59
EUR130,54124,32124,32
EUR129,95123,76123,76
EUR130,45124,24124,24
EUR130,41124,20124,20
EUR130,00123,81123,81
EUR130,20124,00124,00
EUR130,08123,89123,89
EUR129,35123,19123,19
EUR129,40123,24123,24
EUR128,98122,84122,84
EUR128,59122,47122,47
EUR128,65122,52122,52
EUR128,98122,84122,84
EUR129,84123,66123,66
EUR129,21123,06123,06
EUR129,77123,59123,59
EUR130,21124,01124,01
EUR131,10124,86124,86
EUR130,84124,61124,61
EUR131,13124,89124,89
EUR131,31125,06125,06
EUR131,44125,18125,18
EUR131,38125,12125,12
EUR130,79124,56124,56
EUR130,65124,43124,43
EUR130,78124,55124,55
EUR131,12124,88124,88
EUR130,81124,58124,58
EUR130,42124,21124,21
EUR131,30125,05125,05
EUR131,33125,08125,08
EUR131,05124,81124,81
EUR130,75124,52124,52
EUR130,48124,27124,27
EUR129,41123,25123,25
EUR129,07122,92122,92
EUR129,18123,03123,03
EUR127,80121,71121,71
EUR127,69121,61121,61
EUR127,61121,53121,53
EUR127,75121,67121,67
EUR127,59121,51121,51
EUR126,78120,74120,74
EUR126,96120,91120,91
EUR126,70120,67120,67
EUR127,30121,24121,24
EUR127,80121,71121,71
EUR128,39122,28122,28
EUR128,55122,43122,43
EUR128,37122,26122,26
EUR128,46122,34122,34
EUR128,81122,68122,68
EUR128,59122,47122,47
EUR128,29122,18122,18
EUR127,49121,42121,42
EUR126,86120,82120,82
EUR126,26120,25120,25
EUR126,67120,64120,64
EUR125,69119,70119,70
EUR125,19119,23119,23
EUR124,25118,33118,33
EUR124,05118,14118,14
EUR125,44119,47119,47
EUR126,07120,07120,07
EUR125,94119,94119,94
EUR125,78119,79119,79
EUR126,35120,33120,33
EUR126,20120,19120,19
EUR126,22120,21120,21
EUR126,12120,11120,11
EUR126,14120,13120,13
EUR126,80120,76120,76
EUR126,91120,87120,87
EUR126,82120,78120,78
EUR126,93120,89120,89
EUR126,86120,82120,82
EUR127,27121,21121,21
EUR128,14122,04122,04
EUR127,84121,75121,75
EUR127,76121,68121,68
EUR127,66121,58121,58
EUR127,50121,43121,43
EUR128,18122,08122,08
EUR128,94122,80122,80
EUR130,04123,85123,85
EUR130,00123,81123,81
EUR130,15123,95123,95
EUR130,45124,24124,24
EUR130,48124,27124,27
EUR130,84124,61124,61
EUR131,11124,87124,87
EUR131,01124,77124,77
EUR131,36125,10125,10
EUR131,36125,10125,10
EUR131,72125,45125,45
EUR131,61125,34125,34
EUR131,58125,31125,31
EUR131,17124,92124,92
EUR131,43125,17125,17
EUR131,45125,19125,19
EUR131,38125,12125,12
EUR131,38125,12125,12
EUR131,58125,31125,31
EUR131,97125,69125,69
EUR131,54125,28125,28
EUR131,20124,95124,95
EUR130,99124,75124,75
EUR131,72125,45125,45
EUR131,94125,66125,66
EUR131,81125,53125,53
EUR131,46125,20125,20
EUR131,88125,60125,60
EUR131,81125,53125,53
EUR131,60125,33125,33
EUR130,70124,48124,48
EUR131,04124,80124,80
EUR131,24124,99124,99
EUR131,46125,20125,20
EUR131,81125,53125,53
EUR131,30125,05125,05
EUR132,09125,80125,80
EUR132,74126,42126,42
EUR133,56127,20127,20
EUR133,60127,24127,24
EUR132,92126,59126,59
EUR133,48127,12127,12
EUR133,88127,50127,50
EUR134,01127,63127,63
EUR134,39127,99127,99
EUR134,40128,00128,00
EUR134,48128,08128,08
EUR134,28127,89127,89
EUR134,55128,14128,14
EUR133,73127,36127,36
EUR134,25127,86127,86
EUR134,48128,08128,08
EUR134,55128,14128,14
EUR134,69128,28128,28
EUR134,54128,13128,13
EUR134,95128,52128,52
EUR135,81129,34129,34
EUR136,25129,76129,76
EUR135,58129,12129,12
EUR135,75129,29129,29
EUR135,23128,79128,79
EUR135,38128,93128,93
EUR135,75129,29129,29
EUR135,47129,02129,02
EUR135,11128,68128,68
EUR134,90128,48128,48
EUR135,21128,77128,77
EUR135,23128,79128,79
EUR135,51129,06129,06
EUR136,12129,64129,64
EUR136,03129,55129,55
EUR136,20129,71129,71
EUR135,11128,68128,68
EUR135,12128,69128,69
EUR135,48129,03129,03
EUR135,68129,22129,22
EUR135,71129,25129,25
EUR135,86129,39129,39
EUR135,51129,06129,06
EUR135,73129,27129,27
EUR136,46129,96129,96
EUR137,26130,72130,72
EUR136,45129,95129,95
EUR136,29129,80129,80
EUR136,02129,54129,54
EUR136,53130,03130,03
EUR136,51130,01130,01
EUR136,54130,04130,04
EUR136,63130,12130,12
EUR137,12130,59130,59
EUR137,14130,61130,61
EUR136,70130,19130,19
EUR136,23129,74129,74
EUR136,44129,94129,94
EUR136,53130,03130,03
EUR136,45129,95129,95
EUR136,87130,35130,35
EUR137,15130,62130,62
EUR137,05130,52130,52
EUR136,45129,95129,95
EUR137,37130,83130,83
EUR137,29130,75130,75
EUR136,15129,67129,67
EUR136,24129,75129,75
EUR136,32129,83129,83
EUR136,79130,28130,28
EUR137,19130,66130,66
EUR137,76131,20131,20
EUR138,22131,64131,64
EUR137,83131,27131,27
EUR137,77131,21131,21
EUR138,32131,73131,73
EUR138,29131,70131,70
EUR138,43131,84131,84
EUR138,45131,86131,86
EUR138,27131,69131,69
EUR137,33130,79130,79
EUR137,19130,66130,66
EUR137,12130,59130,59
EUR136,34129,85129,85
EUR136,01129,53129,53
EUR136,45129,95129,95
EUR136,94130,42130,42
EUR137,06130,53130,53
EUR137,08130,55130,55
EUR137,76131,20131,20
EUR138,11131,53131,53
EUR138,03131,46131,46
EUR138,22131,64131,64
EUR138,24131,66131,66
EUR137,92131,35131,35
EUR137,64131,09131,09
EUR137,95131,38131,38
EUR137,88131,31131,31
EUR137,93131,36131,36
EUR137,94131,37131,37
EUR138,41131,82131,82
EUR138,60132,00132,00
EUR138,79132,18132,18
EUR138,61132,01132,01
EUR138,44131,85131,85
EUR138,21131,63131,63
EUR137,52130,97130,97
EUR137,27130,73130,73
EUR137,35130,81130,81
EUR137,27130,73130,73
EUR137,28130,74130,74
EUR137,54130,99130,99
EUR137,20130,67130,67
EUR136,88130,36130,36
EUR137,81131,25131,25
EUR138,13131,55131,55
EUR138,59131,99131,99
EUR138,36131,77131,77
EUR138,84132,23132,23
EUR138,77132,16132,16

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.05.2024

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:

Kredietrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.

Liquiditeitsrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.

Tegenpartijrisico's:

Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

Risico's door het gebruik van derivaten:

Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.

Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:

Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.

Kansen

  • Flexibel investeringsbeleid, zonder beperking van referentie-indices.
  • Brede risicodiversificatie door beleggingen in verschillende categorieën (aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, edele metalen (onrechtstreeks)*, enz.). Gebruik maken van het marktpotentieel door een uitgebreide waaier aan beleggingen.
  • De compartimenten kunnen activa in valuta aankopen. De blootstelling aan buitenlandse valuta kan een positieve impact hebben op hetportefeuillerendement in geval van schommelingen in de wisselkoersen.
  • Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van afgeleide instrumenten.
  • Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van edele metalen (onrechtstreeks)*(bijv. goud).

Risico's

  • Algemeen marktrisico: De activa, waarin de beheermaatschappij voor rekening van het compartiment belegt, maken niet alleen kans om in waarde te stijgen, maar lopen ook enkele risico’s. Wanneer een compartiment direct of indirect in effecten en overige activa belegt, dan wordt het fonds blootgesteld aan - verschillende, deels ook gebaseerd op irrationele factoren - algemene trends en tendensen op de markten en vooral op de effectenmarkten. Zo kunnen er zich waardeverliezen voordoen wanneer de marktwaarde van de vermogenswaarden daalt ten opzichte van de instapkoers. Wanneer de aandeelhouder aandelen van het compartiment verkoopt op een ogenblik waarop de koers van de vermogenswaarden in het compartiment is gedaald ten opzichte van het ogenblik waarop hij die aandelen gekocht heeft, dan krijgt hij het geld dat hij in het compartiment belegd heeft niet volledig terug. Hoewel elk compartiment streeft naar bestendige waardetoename, kan dit niet worden gegarandeerd. Het risico van de belegger blijft echter beperkt tot het door hem belegde bedrag. Een verplichting tot bijbetaling van bedragen boven het door hem belegde geld bestaat er niet.
  • Kredietrisico's: Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.
  • Liquiditeitsrisico's: Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.
  • Tegenpartijrisico's: Het fonds kan rechtstreeks of onrechtstreeks via de master-icbe diverse transacties met contractpartijen aangaan. Als een contractpartij insolvent wordt, kan deze partij openstaande vorderingen van het fonds of van de master-icbe niet meer of slechts gedeeltelijk vereffenen.
  • Operationele risico’s en bewaringsrisico’s: Het fonds kan rechtstreeks of onrechtstreeks via de master-icbe het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of externe derden, of het kan schade oplopen door externe gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld natuurrampen. Met de bewaring van activa in het buitenland in het bijzonder kan een risico op verlies verbonden zijn, dat het gevolg kan zijn van insolventie, schendingen van de zorgvuldigheidsplicht of onrechtmatig gedrag van de bewaarder of een subbewaarder.

*Dit gebeurt via: Delta One-certificaten op edele metalen (goud, zilver, platina) aan een beurs genoteerde, Closed End Funds op edele metalen (goud, zilver, platina). Bij de Delta One-certificaten gaat het om effecten in de zin van artikel 2 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.05.2024

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:

Kredietrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.

Liquiditeitsrisico's:

Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.

Tegenpartijrisico's:

Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

Risico's door het gebruik van derivaten:

Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.

Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:

Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.