Duurzaamheid is een essentieel kenmerk van langetermijnbeleggers


Duurzaamheid is al sinds jaar en dag een elementair onderdeel van onze beleggingsfilosofie die ontwikkeld werd voor langetermijnbeleggingen. Duurzaam in de zin van: blijvend, stabiel en toekomstbestendig.

Wij gaan bij onze activiteiten uit van een holistische benadering van het begrip duurzaamheid die het mogelijk maakt om gericht op de lange termijn te handelen in het belang van alle stakeholders. Een bedrijf kan uitsluitend op lange termijn succesvol zijn wanneer het goed is voor zijn klanten, zijn werknemers motiveert, eerlijk omgaat met zijn zakelijke partners, voldoende investeert, belastingen betaalt en geen schade toebrengt aan het milieu. Ecologische en maatschappelijke factoren zijn voorwaarden voor economisch succes op lange termijn en gaan dan ook hand in hand.

Onze beleggingen worden in het kader van onze onafhankelijk uitgevoerde fundamentele analyse getoetst op hun kwaliteit. Daarbij proberen wij te bepalen of het bedrijfsmodel van een onderneming toekomstbestendig is: Hoe zit het met concurrentievermogen en winstgevendheid? Hoe zit het met stabiliteit en groei? Is de balans voldoende gekapitaliseerd om in goede en slechte tijden flexibel te kunnen handelen? Voor duurzaam ondernemen zijn winstgevende bedrijven nodig.

Daarnaast evalueren wij milieu- en maatschappelijke kwesties en kwesties van goed corporate governance op kansen en risico's. Elk van de drie duurzaamheidscriteria, ook wel ESG-factoren (Environment, Social en Governance) genoemd, wordt bekeken vanuit het perspectief van een langetermijnbelegger om er zeker van te zijn dat geen van de aspecten een negatief effect heeft op de waarde van de onderneming. Daarbij besteden wij bijzondere aandacht aan een integer ondernemingsbestuur. Dit is van doorslaggevend belang voor een positieve ontwikkeling van een onderneming en biedt onzes inziens een duidelijk beeld over de naleving van de ESG-criteria.


Mensen vormen bedrijven, economie en markten

Duurzaamheid is meer dan een ecologisch schaamlapje en kan niet worden gemeten aan de hand van starre sjablonen. Duurzaamheid moet door bedrijven en alle betrokkenen volledig worden begrepen en op dezelfde manier in de praktijk worden gebracht. Derhalve moet duurzaam beleggen ook bij mensen beginnen, vooral bij diegenen die belangrijke besluiten nemen voor een bedrijf en de bedrijfscultuur en het waardesysteem bepalen.

Ondernemend handelen gebeurt niet in het luchtledige, maar in een veranderende wereld. Beïnvloed door steeds veranderende milieuvoorwaarden, politieke verhoudingen en levensomstandigheden. Tegelijkertijd vormt ondernemen ook de wereld. Beide staan in wisselwerking met elkaar. Vooruitziende ondernemers en managers houden hier rekening mee. Zij snijden deze thema's aan en spelen actief in op veranderingen. Anders is duurzaam ondernemen (d.w.z. langdurig bedrijfssucces) niet mogelijk – zij het omdat de middelen niet meer beschikbaar zijn, omdat de producten niet meer worden gekocht of omdat de kadervoorwaarden zijn veranderd.

Ondernemend handelen heeft veelzijdige en vaak langdurige effecten – op wereldwijd genetwerkte leveringsketens, mondiale afzetmarkten of de samenleving als geheel. Als belegger onderzoeken wij dan ook heel nauwkeurig welke langetermijneffecten ondernemend handelen heeft – op het gebied van milieu, sociale normen en goed corporate governance. Wereldwijd, niet alleen „in de eigen omgeving”. Bedrijven die niet duurzaam ondernemen, zijn op lange termijn niet succesvol omdat hun activiteiten niet op een solide basis zijn gebaseerd.

De activiteiten van bedrijven worden bepaald door mensen. Als belegger onderzoeken we derhalve vooral de kwaliteit van het management. We stellen vragen die veel verder gaan dan de puur financiële analyse: Handelen de directies verantwoord? Is het beloningsbeleid bijvoorbeeld duurzaam – dat wil zeggen, zijn de financiële stimulansen gericht op duurzaam bedrijfssucces? In hoeverre reikt de verantwoordelijkheid van de managers verder dan hun eigen mandaat?


Actief aandeelhouderschap als sterke correctie

Wij zijn ervan overtuigd dat intensieve uitwisselingen met bedrijfsleiders en actieve stemrechten belangrijke voorwaarden zijn voor succesvol en duurzaam beleggen. Verantwoord omgaan met onze rechten en plichten speelt derhalve een centrale rol in ons beleggingsproces en beïnvloedt daarmee de kwaliteit van onze beleggingen.

In het kader van een duidelijk Active-Ownership-proces volgen en analyseren wij de ontwikkeling van onze beleggingen. Indien er zich kritieke punten voordoen die een blijvend effect op de bedrijfsontwikkeling kunnen hebben, bespreken wij deze met het management. Wij zien onszelf daarbij als een constructieve sparringpartner die zinvolle adviezen geeft en het management begeleidt bij het implementeren daarvan.

Active-Ownership-Report 2023

Active-Ownership-Report 2022

Active-Ownership-Report 2021

Active-Ownership-Report 2020

Active-Ownership-Report 2019


Wij hebben de door de VN ondersteunde principes voor verantwoord beleggen, afgekort PRI – Principles for Responsible Investment, ondertekend. Deze verplichten alle ondertekenaars om in hun beleggingsstrategie rekening te houden met milieu- en maatschappelijke kwesties en met kwesties van goed ondernemingsbestuur en als aandeelhouder een actieve participatie en de uitoefening van het stemrecht te integreren. Deze doelstellingen zijn in overeenstemming met onze overtuiging: Duurzaam beleggen dient vanzelfsprekend te zijn voor elke actieve langetermijnbelegger.


Transparantieverordening

Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) vereist dat financiële marktdeelnemers informatie verschaffen over hun gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's en potentiële of vastgestelde nadelige effecten op duurzaamheid.

Meer over de nakoming van transparantieverplichtingen