Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT

Compartiment van het beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch (gemeenschappelijk beleggingsfonds).

Het compartiment belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijvoorbeeld reverse convertible bonds, obligaties met warrants en converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en termijndeposito‘s. Het aandelenquotum is hierbij beperkt tot maximaal 55 % van het nettovermogen van het compartiment. Met inachtneming van de “Overige Beleggingsbeperkingen” wordt overeenkomstig artikel 4 van het beheerreglement minstens 25% van het nettovermogen van het compartiment permanent belegd in kapitaalparticipaties. Maximaal 20 % van het nettovermogen van het compartiment mag indirect in edele metalen* worden belegd. De belegging in andere fondsen mag nooit hoger zijn dan 10 % van het vermogen van het compartiment. Ter bescherming of om het vermogensrisico onder controle te houden kan het compartiment financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhankelijk is van de prijs van andere vermogenswaarden („derivaten“). Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Het compartiment wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Het compartiment wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Voor elke beleggingsbeslissing dient u de EBI en het verkoopprospectus te lezen.


ISIN:LU1748855324
Vorm:FCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Verkoopvergunning:AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU
Land waar het fonds is gevestigd:Luxemburg
Valuta van het compartiment:EUR
Lanceringsdatum:5 februari 2018
Einde van het boekjaar:30 september
Duurtijd:niet bepaald
Aanwending van de winst:kapitalisering
Beheer van het compartiment:Flossbach von Storch Invest S.A.
Bewaarbank/betaalkantoor:DZ PRIVATBANK S.A.
Beheer van het compartiment:Flossbach von Storch AG, Keulen
Totaal patrimonium van het compartiment:2.430.833.696,00 EUR
Wederinkoopprijs:119,84 EUR
Uitgifteprijs*:119,84 EUR
Koers van:26 oktober 2021
Publicatie NIW:www.fundinfo.com
TISbis:6,818530 (26 oktober 2021)
Lopende kosten⁴:0,97%
Waarvan o.m. beheervergoeding:0,88%p.j.
Eenmalige kosten:0,00%
Wederinkoopcommissie:0,00%
Initiële investering:geen
Belasting op beurstransacties:niet geregistreerd
Roerende voorheffing:De drempel van 10 % is overschreden voor het huidige boekjaar. De Belgische roerende voorheffing van 30 % is van toepassing.

Simulator fiscale berekening
> Toegang tot de simulator fiscale berekening

* incl. max. eenmalige kosten:0,00%

Bron:Bewaarbank

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.⁴ Deze waarde is afhankelijk van de kosten afgehouden voor de aandelenklasse in de afgelopen twaalf maanden. Deze kan van jaar tot jaar veranderen. Het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, het Frans en het Nederlands en de jaarrapporten en halfjaarrapporten in het Duits en het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële instelling CACEIS België (Havenlaan 86C, bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).

INFORMATIE BETREFFENDE DE BELASTING IN BELGIË

Het fonds Flossbach von Storch werd opgericht onder de vorm van een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (fond commun de placement - FCP). Een FCP vormt een ondeelbaar vermogen en bezit geen rechtspersoonlijkheid (alle deelgerechtigden zijn eigenaar van het onderliggend vermogen).

Algemene principes
Overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving worden de fondsen van het type FCP in principe beschouwd als fiscaal transparant. Bijgevolg worden de belastbare inkomsten afkomstig van een compartiment beschouwd als belastbare inkomsten in hoofde van de Belgische natuurlijke personen die beleggen in dit compartiment. Deze inkomsten moeten door laatsten worden aangegeven in hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting (een belastingaanslag van 30 % is van toepassing op dividenden en intresten).

Artikel 321bis van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verplicht de transparante compartimenten om hun beleggers een ventilatie te bezorgen van de inkomsten die gegenereerd worden door het compartiment. Een koninklijk besluit moet alsnog de toepassingsvoorwaarden en de te vervullen formaliteiten vastleggen ten aanzien van de gevallen waarin deze ventilatie moet worden verstrekt. Het FCP Flossbach von Storch voorziet voor haar beleggers een verdeling in lijn met de praktijk van de Belgische Dienst Voorafgaande beslissingen.

Vermits de aandelenklasse tot een kapitalisatiecategorie behoort, zullen geen uitkeringen gebeuren waarop Belgische roerende voorheffing verschuldigd is.

Op de wederinkoop van de rechten van deelneming in het compartiment is evenmin Belgische roerende voorheffing verschuldigd (tenzij onder het hierna vermeld speciaal regime).

Bijzondere omstandigheden van compartimenten die meer dan een bepaald percentage investeren in schuldvorderingen

Voor compartimenten die meer dan een bepaalde percentage (zie verder) investeren in schuldvorderingen, zoals bijvoorbeeld obligaties, zijn twee verschillende fiscale regimes parallel van toepassing ten aanzien van Belgische natuurlijke personen die beleggen in het fonds:

(i) Een speciaal regime (zie verder) is van toepassing op inkomsten uit intresten en meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen afkomstig van het compartiment.

(ii) Voor andere inkomsten (zoals in het bijzonder voor niet-Belgische dividenden) blijven de transparantieregels van toepassing (zie hierboven).

Voor rechten van deelneming verworven vanaf 1 januari 2018 is het bijzonder fiscale regime van toepassing indien het percentage van beleggingen in schuldvorderingen van het compartiment 10% overstijgt.

Voor rechten van deelneming verworven uiterlijk op 31 december 2017 blijft het vroegere percentage van 25% tevens voor de toekomst van toepassing.

Op dit moment is de uitzonderlijke toestand van twee parallelle fiscale regimes van toepassing op beleggers van de volgende compartimenten van het FCP Flossbach von Storch, te weten:

 • Voor rechten van deelneming verworven vanaf 1 januari 2018:
  • Multi Asset – Defensive
  • Multi Asset – Balance
  • Multi Asset - Growth
  • Multiple Opportunities II
  • Bond Opportunities
 • Voor rechten van deelneming verworven uiterlijk op 31 december 2017:
  • Multi Asset – Defensive
  • Multi Asset – Balance
  • Multi Asset - Growth
  • Multiple Opportunities II (slechts gedurende de maand januari 2019; in geval van wederinkoop, verkoop of vereffening na 31 januari 2019, is de toepasbare drempel van 25% wat betreft de beleggingen in schuldvorderingen, niet meer overschreden).

Ten gevolge van dit bijzonder fiscale regime, zijn de inkomsten uit intresten en de geaccumuleerde meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen in het compartiment niet meteen belastbaar voor Belgische natuurlijke personen die beleggen in het compartiment. Deze moeten bijgevolg niet worden opgenomen in de jaarlijkse belastingaangifte van natuurlijke personen.
De beleggers worden alleen belast in het geval van een wederinkoop of verkoop van rechten van deelneming of bij de vereffening van het compartiment. (Het ander belastbare geval, met name de distributie, is niet van toepassing in hoofde van een kapitalisatie-FCP zoals Flossbach von Storch.)

In het geval van wederinkoop, verkoop of vereffening is de belasting van toepassing op het "Taxable Income Per Share" ("Belgische TIS" of "TISbis") van de natuurlijke persoon belegger in het compartiment voor de periode waarin de belegger titularis was van de deelbewijzen. Flossbach von Storch publiceert de cijfers op haar internetwebsite om op deze manier de Belgische paying agents en, in uitzonderlijke omstandigheden de natuurlijke persoon beleggers, de mogelijkheid te bieden het bedrag van de Belgische TIS gemakkelijker te bepalen voor de bijzondere periode waarin deze beleggers eigenaar waren van rechten van deelneming. De Belgische paying agents moeten een roerende voorheffing van 30 % inhouden op de Belgische TIS, welk zal gelden als de uiteindelijke belasting.
De Belgische TIS moet niet worden vermeld op de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting in geval de Belgische paying agent deze roerende voorheffing heeft ingehouden.
Voor alle duidelijkheid: Andere inkomsten dan intresten en de meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen, in het bijzonder de inkomsten van niet-Belgische dividenden, blijven onderworpen aan het transparantieregime (zie hierboven) en moeten bijgevolg worden opgenomen in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.

Jaarlijkse prestaties in EUR (in %) (26.10.2021)

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

Prestaties in EUR (in %) (26.10.2021)

26.10.2021
1 jaar8,63%
2 jaar p.j.4,43%
3 jaar p.j.6,50%
sedert 05.02.2018 p.j.5,22%

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

Cumulatief rendement in EUR (in %) (26.10.2021)

26.10.2021
1 maanden1,30%
3 maanden-0,49%
sedert 01.01.20217,58%

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.

Assetallocatie (op: 30.09.2021)

Aandelen49,51 %
Obligaties31,28 %
Goud (indirect)9,42 %
Cash8,20 %
Converteerbare obligaties1,96 %
Overige (o.m. derivaten)-0,37 %

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

Top 10 Sectorallocatie (gedeelte aandelen - in %) (op: 30.09.2021)

Technologie17,66 %
Industrie16,05 %
Communicatiediensten13,65 %
Defensieve consumptiegoederen12,78 %
Financiële Dienstverlening11,86 %
Gezondheidszorg11,59 %
Cyclische Consumptiegoederen7,37 %
Grondstoffen3,94 %
Vastgoed2,79 %
Overige2,31 %

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

Verdeling financiele beoordeling (solvabiliteit) rentedraende effecten (in %) (op: 30.09.2021)

AAA29,46 %
AA9,33 %
A9,64 %
BBB25,49 %
BB22,85 %
NR3,24 %

De kredietrating van vastrentende inkomsten, waarmee de ratingbureaus (S&P, Moody’s enz.) een goede tot zeer goede solvabiliteit garanderen. Voor deze obligaties wordt het wanbetalingsrisico lager ingeschat dan bij obligaties met een lagere kredietrating. De term “wanbetaling” verwijst naar een bedrijf dat niet langer in staat is rentebetalingen uit te voeren of de oorspronkelijke belegging terug te betalen. Over het algemeen gaat dit kwaliteitslabel van AAA tot D (bij S&P), waarbij AAA overeenstemt met de hoogste kredietkwaliteit en D met de laagste kredietkwaliteit, die kan worden toegewezen in geval van wanbetaling. Sommige effecten hebben echter geen rating gekregen van de ratingbureaus. Aan deze effecten zal een interne rating worden toegekend. Deze rating volgt dezelfde classificatie als de externe ratings (van AAA tot D). De beheermaatschappij baseert zich niet louter of automatisch op externe ratings in het kader van het fondsbeheer, maar gaat ook altijd over tot een eigen beoordeling van het risico. De geselecteerde effecten zullen worden onderworpen aan een grondige beoordeling van hun kredietkwaliteit. Om deze te bepalen, worden de volgende punten geanalyseerd: de omgeving van de bedrijven en de marktcontext, de directie en de transparantie, het bedrijfs- en financiële succes, en de balans.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

Andere kerncijfers (op: 30.09.2021)

Sharpe-ratio a0,75
VaR b-3,98%
Volatiliteit c6,28%

a De Sharpe-ratio is een maatstaf voor het risico- en opbrengstprofiel en berekent hoeveel extra rendement (rendement van het vermogen van het compartiment na aftrek van het rendement van de risicovrije rente) per risico-eenheid (in de vorm van volatiliteit) werd geboekt door het vermogen van het fonds. De EURIBOR op 3 maanden wordt gebruikt als risicovrije rente.

b De Value at Risk (VaR) is een maatstaf voor het risico en betekent het verlies dat met een vooraf bepaalde waarschijnlijkheid (in casu 99%) over een bepaalde houdperiode (in casu 20 dagen) niet wordt overschreden. Hierbij betreft het een ex post VaR, die wordt berekend over de overeenkomstige tijdreeks van het compartiment

c De volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking en is een maatstaf voor de schommelingsgraad van de tijdreeks van het compartiment tijdens de desbetreffende periode.

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.

Historische Anteilpreise

perUitgifteprijsWederinkoopprijsNAV*
EUR100,03
EUR104,6199,6399,66
EUR104,0699,1099,12
EUR104,7599,7699,78
EUR103,8898,9398,96
EUR98,96
EUR98,96
EUR103,5198,5898,61
EUR104,0299,0799,10
EUR103,4898,5598,58
EUR103,9098,9598,98
EUR103,9198,9698,99
EUR98,99
EUR98,99
EUR104,4599,4899,51
EUR104,2499,2899,31
EUR104,3399,3699,40
EUR104,3099,3399,36
EUR104,1299,1699,19
EUR99,19
EUR99,19
EUR104,4199,4499,47
EUR104,7799,7899,81
EUR104,5699,5899,60
EUR104,5499,5699,59
EUR104,2099,2499,27
EUR99,27
EUR99,27
EUR103,3498,4298,45
EUR103,5998,6698,68
EUR103,4798,5498,57
EUR103,5298,5998,62
EUR104,1199,1599,18
EUR99,18
EUR99,17
EUR104,2299,2699,28
EUR104,3699,3999,41
EUR103,7798,8398,86
EUR103,7098,7698,79
EUR103,6798,7398,76
EUR98,76
EUR98,76
EUR103,6798,7398,76
EUR103,2798,3598,38
EUR103,3598,4398,45
EUR103,4798,5498,57
EUR103,0898,1798,19
EUR98,19
EUR98,19
EUR103,0798,1698,19
EUR102,5597,6797,70
EUR98,0898,0898,11
EUR98,3898,3898,41
EUR98,40
EUR98,40
EUR98,40
EUR98,40
EUR98,7698,7698,78
EUR98,6598,6598,67
EUR98,5698,5698,58
EUR99,4999,4999,52
EUR99,52
EUR99,52
EUR99,3699,3699,39
EUR99,3299,3299,34
EUR99,5199,5199,54
EUR99,4499,4499,47
EUR99,6699,6699,69
EUR99,69
EUR99,69
EUR99,8099,8099,82
EUR99,5599,5599,57
EUR99,9199,9199,94
EUR99,6499,6499,67
EUR99,0499,0499,07
EUR99,07
EUR99,07
EUR99,0299,0299,04
EUR98,9998,9999,01
EUR99,0799,0799,10
EUR98,9598,9598,97
EUR99,6099,6099,62
EUR99,62
EUR99,62
EUR99,9199,9199,93
EUR99,93
EUR100,08100,08100,11
EUR100,23100,23100,25
EUR100,09100,09100,12
EUR100,12
EUR100,12
EUR100,51100,51100,54
EUR100,91100,91100,93
EUR101,02101,02101,05
EUR101,05
EUR101,72101,72101,74
EUR101,74
EUR101,74
EUR101,46101,46101,49
EUR101,43101,43101,45
EUR101,31101,31101,33
EUR101,79101,79101,82
EUR101,90101,90101,92
EUR101,92
EUR101,92
EUR101,92
EUR102,14102,14102,16
EUR102,01102,01102,03
EUR102,22102,22102,24
EUR102,12102,12102,14
EUR102,14
EUR102,14
EUR102,40102,40102,43
EUR102,49102,49102,51
EUR102,43102,43102,45
EUR102,46102,46102,48
EUR101,95101,95101,97
EUR101,97
EUR101,97
EUR102,14102,14102,16
EUR102,00102,00102,03
EUR102,06102,06102,09
EUR101,47101,47101,49
EUR101,11101,11101,12
EUR101,12
EUR101,12
EUR101,38101,38101,40
EUR101,39101,39101,41
EUR101,56101,56101,58
EUR101,60101,60101,62
EUR102,50102,50102,51
EUR102,51
EUR102,51
EUR102,22102,22102,24
EUR101,98101,98102,00
EUR102,04102,04102,06
EUR101,97101,97101,99
EUR101,69101,69101,71
EUR101,71
EUR101,71
EUR101,97101,97101,99
EUR101,27101,27101,29
EUR101,21101,21101,22
EUR101,43101,43101,46
EUR101,40101,40101,42
EUR101,42
EUR101,42
EUR101,36101,36101,38
EUR101,38101,38101,40
EUR101,67101,67101,69
EUR101,80101,80101,82
EUR101,99101,99102,01
EUR102,01
EUR102,01
EUR101,83101,83101,84
EUR101,93101,93101,94
EUR102,24102,24102,25
EUR101,76101,76101,78
EUR102,24102,24102,26
EUR102,26
EUR102,26
EUR102,33102,33102,34
EUR102,00102,00102,02
EUR102,06102,06102,08
EUR102,36102,36102,38
EUR102,41102,41102,43
EUR102,42
EUR102,42
EUR102,31102,31102,32
EUR102,13102,13102,14
EUR102,34102,34102,36
EUR102,57102,57102,59
EUR102,70102,70102,71
EUR102,71
EUR102,71
EUR102,79102,79102,81
EUR102,38102,38102,40
EUR102,41102,41102,42
EUR102,25102,25102,27
EUR102,31102,31102,33
EUR102,33
EUR102,32
EUR102,77102,77102,79
EUR102,79102,79102,81
EUR102,70102,70102,71
EUR102,47102,47102,49
EUR102,67102,67102,69
EUR102,69
EUR102,69
EUR102,81102,81102,83
EUR102,53102,53102,54
EUR102,54
EUR102,16102,16102,18
EUR102,10102,10102,11
EUR102,11
EUR102,11
EUR102,19102,19102,20
EUR102,28102,28102,29
EUR102,12102,12102,14
EUR101,98101,98101,99
EUR101,75101,75101,77
EUR101,77
EUR101,77
EUR101,75101,75101,77
EUR101,90101,90101,91
EUR101,63101,63101,65
EUR101,69101,69101,70
EUR101,33101,33101,34
EUR101,34
EUR101,34
EUR101,07101,07101,09
EUR100,95100,95100,97
EUR100,66100,66100,67
EUR100,02100,02100,04
EUR99,9299,9299,94
EUR99,94
EUR99,94
EUR100,15100,15100,16
EUR100,06100,06100,08
EUR99,9999,99100,01
EUR100,45100,45100,46
EUR100,33100,33100,34
EUR100,34
EUR100,34
EUR100,42100,42100,43
EUR100,36100,36100,38
EUR100,44100,44100,46
EUR100,55100,55100,57
EUR100,72100,72100,73
EUR100,73
EUR100,73
EUR100,79100,79100,81
EUR100,46100,46100,48
EUR100,49100,49100,50
EUR100,46100,46100,47
EUR100,89100,89100,90
EUR100,90
EUR100,90
EUR101,08101,08101,09
EUR101,26101,26101,28
EUR101,57101,57101,58
EUR101,59101,59101,60
EUR100,98100,98100,99
EUR100,99
EUR100,99
EUR100,59100,59100,61
EUR100,19100,19100,21
EUR100,03100,03100,04
EUR99,3199,3199,33
EUR98,9998,9999,01
EUR99,01
EUR99,01
EUR99,0799,0799,08
EUR99,1399,1399,15
EUR99,5599,5599,57
EUR99,7199,7199,73
EUR99,9499,9499,96
EUR99,96
EUR99,96
EUR99,9299,9299,94
EUR99,7099,7099,71
EUR99,3899,3899,39
EUR99,3399,3399,34
EUR99,1799,1799,18
EUR99,18
EUR99,18
EUR98,9098,9098,91
EUR98,9098,9098,91
EUR99,0399,0399,04
EUR99,04
EUR100,26100,26100,27
EUR100,27
EUR100,27
EUR100,23100,23100,25
EUR100,08100,08100,09
EUR99,9899,98100,00
EUR100,29100,29100,30
EUR100,08100,08100,09
EUR100,09
EUR100,09
EUR99,7399,7399,74
EUR99,2199,2199,22
EUR99,1399,1399,14
EUR99,0399,0399,04
EUR98,8598,8598,87
EUR98,87
EUR98,86
EUR98,6998,6998,69
EUR98,1498,1498,15
EUR97,6097,6097,61
EUR98,3098,3098,31
EUR98,1298,1298,13
EUR98,13
EUR98,13
EUR98,2698,2698,27
EUR98,8898,8898,89
EUR98,8198,8198,82
EUR99,0199,0199,02
EUR98,9498,9498,95
EUR98,95
EUR98,95
EUR98,9598,9598,95
EUR99,4799,4799,48
EUR98,8998,8998,90
EUR98,3098,3098,31
EUR97,3597,3597,36
EUR97,36
EUR97,36
EUR97,5997,5997,60
EUR97,0997,0997,10
EUR97,5697,5697,57
EUR98,1498,1498,15
EUR98,1998,1998,19
EUR98,19
EUR98,19
EUR97,8997,8997,89
EUR97,4097,4097,41
EUR97,0697,0697,06
EUR96,3996,3996,40
EUR96,0496,0496,05
EUR96,05
EUR96,05
EUR96,05
EUR96,05
EUR96,05
EUR95,9495,9495,94
EUR95,6295,6295,62
EUR95,62
EUR95,62
EUR95,62
EUR95,62
EUR96,0796,0796,07
EUR96,3096,3096,30
EUR95,9295,9295,92
EUR97,1497,1497,14
EUR97,2097,2097,20
EUR97,7797,7797,77
EUR98,1098,1098,10
EUR98,1798,1798,17
EUR98,3398,3398,33
EUR97,9697,9697,96
EUR98,2698,2698,26
EUR98,5398,5398,53
EUR98,6798,6798,67
EUR99,5299,5299,52
EUR99,4299,4299,42
EUR99,1499,1499,14
EUR98,9798,9798,97
EUR99,3299,3299,32
EUR99,8599,8599,85
EUR99,4699,4699,46
EUR99,7499,7499,74
EUR100,13100,13100,13
EUR100,59100,59100,59
EUR100,76100,76100,76
EUR100,81100,81100,81
EUR101,43101,43101,43
EUR101,27101,27101,27
EUR100,85100,85100,85
EUR101,11101,11101,11
EUR101,20101,20101,20
EUR101,45101,45101,45
EUR101,69101,69101,69
EUR101,62101,62101,62
EUR102,19102,19102,19
EUR102,19102,19102,19
EUR102,22102,22102,22
EUR102,36102,36102,36
EUR102,09102,09102,09
EUR102,03102,03102,03
EUR101,98101,98101,98
EUR102,12102,12102,12
EUR101,99101,99101,99
EUR101,80101,80101,80
EUR102,07102,07102,07
EUR102,28102,28102,28
EUR102,48102,48102,48
EUR102,23102,23102,23
EUR102,44102,44102,44
EUR102,41102,41102,41
EUR102,63102,63102,63
EUR102,65102,65102,65
EUR102,88102,88102,88
EUR102,92102,92102,92
EUR103,14103,14103,14
EUR103,19103,19103,19
EUR103,49103,49103,49
EUR103,27103,27103,27
EUR103,48103,48103,48
EUR103,46103,46103,46
EUR103,36103,36103,36
EUR103,66103,66103,66
EUR103,68103,68103,68
EUR103,43103,43103,43
EUR103,69103,69103,69
EUR104,02104,02104,02
EUR104,20104,20104,20
EUR104,31104,31104,31
EUR104,34104,34104,34
EUR104,39104,39104,39
EUR104,30104,30104,30
EUR104,29104,29104,29
EUR104,45104,45104,45
EUR104,25104,25104,25
EUR104,18104,18104,18
EUR104,32104,32104,32
EUR104,19104,19104,19
EUR104,12104,12104,12
EUR104,18104,18104,18
EUR104,50104,50104,50
EUR104,56104,56104,56
EUR104,45104,45104,45
EUR104,75104,75104,75
EUR104,62104,62104,62
EUR104,50104,50104,50
EUR104,40104,40104,40
EUR104,24104,24104,24
EUR104,07104,07104,07
EUR103,88103,88103,88
EUR103,17103,17103,17
EUR103,14103,14103,14
EUR102,83102,83102,83
EUR103,09103,09103,09
EUR103,22103,22103,22
EUR103,57103,57103,57
EUR103,48103,48103,48
EUR103,29103,29103,29
EUR103,25103,25103,25
EUR103,24103,24103,24
EUR103,01103,01103,01
EUR102,90102,90102,90
EUR103,01103,01103,01
EUR102,86102,86102,86
EUR102,67102,67102,67
EUR102,73102,73102,73
EUR102,80102,80102,80
EUR103,08103,08103,08
EUR103,15103,15103,15
EUR103,17103,17103,17
EUR103,36103,36103,36
EUR103,89103,89103,89
EUR103,87103,87103,87
EUR104,22104,22104,22
EUR104,04104,04104,04
EUR103,99103,99103,99
EUR104,96104,96104,96
EUR105,11105,11105,11
EUR105,71105,71105,71
EUR105,54105,54105,54
EUR105,55105,55105,55
EUR105,29105,29105,29
EUR105,02105,02105,02
EUR105,20105,20105,20
EUR105,46105,46105,46
EUR105,91105,91105,91
EUR106,33106,33106,33
EUR106,98106,98106,98
EUR107,14107,14107,14
EUR106,97106,97106,97
EUR106,66106,66106,66
EUR106,50106,50106,50
EUR106,51106,51106,51
EUR106,40106,40106,40
EUR106,47106,47106,47
EUR106,58106,58106,58
EUR106,77106,77106,77
EUR106,89106,89106,89
EUR107,07107,07107,07
EUR107,22107,22107,22
EUR107,28107,28107,28
EUR107,85107,85107,85
EUR108,18108,18108,18
EUR108,08108,08108,08
EUR108,20108,20108,20
EUR108,40108,40108,40
EUR107,85107,85107,85
EUR107,94107,94107,94
EUR108,32108,32108,32
EUR107,62107,62107,62
EUR106,71106,71106,71
EUR106,66106,66106,66
EUR107,08107,08107,08
EUR107,99107,99107,99
EUR107,75107,75107,75
EUR107,51107,51107,51
EUR107,76107,76107,76
EUR107,05107,05107,05
EUR107,86107,86107,86
EUR108,32108,32108,32
EUR108,07108,07108,07
EUR108,56108,56108,56
EUR108,41108,41108,41
EUR107,91107,91107,91
EUR107,91107,91107,91
EUR108,12108,12108,12
EUR108,19108,19108,19
EUR108,40108,40108,40
EUR109,00109,00109,00
EUR109,13109,13109,13
EUR109,22109,22109,22
EUR109,42109,42109,42
EUR109,43109,43109,43
EUR109,55109,55109,55
EUR109,43109,43109,43
EUR109,56109,56109,56
EUR109,98109,98109,98
EUR109,93109,93109,93
EUR109,72109,72109,72
EUR109,90109,90109,90
EUR109,69109,69109,69
EUR109,53109,53109,53
EUR109,62109,62109,62
EUR109,83109,83109,83
EUR109,76109,76109,76
EUR109,58109,58109,58
EUR109,52109,52109,52
EUR109,62109,62109,62
EUR109,56109,56109,56
EUR109,61109,61109,61
EUR109,31109,31109,31
EUR108,72108,72108,72
EUR108,62108,62108,62
EUR109,15109,15109,15
EUR109,12109,12109,12
EUR108,90108,90108,90
EUR108,97108,97108,97
EUR108,89108,89108,89
EUR109,26109,26109,26
EUR109,35109,35109,35
EUR109,73109,73109,73
EUR109,80109,80109,80
EUR109,88109,88109,88
EUR109,46109,46109,46
EUR109,56109,56109,56
EUR109,67109,67109,67
EUR109,95109,95109,95
EUR109,87109,87109,87
EUR109,51109,51109,51
EUR109,26109,26109,26
EUR109,03109,03109,03
EUR109,23109,23109,23
EUR109,48109,48109,48
EUR109,75109,75109,75
EUR109,72109,72109,72
EUR110,01110,01110,01
EUR109,73109,73109,73
EUR109,71109,71109,71
EUR109,59109,59109,59
EUR109,59109,59109,59
EUR109,67109,67109,67
EUR109,69109,69109,69
EUR109,73109,73109,73
EUR109,89109,89109,89
EUR109,95109,95109,95
EUR109,76109,76109,76
EUR109,61109,61109,61
EUR109,92109,92109,92
EUR110,17110,17110,17
EUR110,39110,39110,39
EUR110,58110,58110,58
EUR110,47110,47110,47
EUR110,44110,44110,44
EUR109,75109,75109,75
EUR109,87109,87109,87
EUR109,98109,98109,98
EUR109,95109,95109,95
EUR110,36110,36110,36
EUR110,28110,28110,28
EUR110,21110,21110,21
EUR110,65110,65110,65
EUR110,67110,67110,67
EUR110,82110,82110,82
EUR111,39111,39111,39
EUR111,13111,13111,13
EUR111,24111,24111,24
EUR111,50111,50111,50
EUR111,90111,90111,90
EUR112,34112,34112,34
EUR112,48112,48112,48
EUR111,97111,97111,97
EUR112,58112,58112,58
EUR112,77112,77112,77
EUR112,76112,76112,76
EUR113,14113,14113,14
EUR113,09113,09113,09
EUR113,31113,31113,31
EUR113,44113,44113,44
EUR113,07113,07113,07
EUR113,11113,11113,11
EUR113,24113,24113,24
EUR113,43113,43113,43
EUR113,86113,86113,86
EUR113,86113,86113,86
EUR113,94113,94113,94
EUR113,85113,85113,85
EUR113,92113,92113,92
EUR114,30114,30114,30
EUR113,64113,64113,64
EUR113,64113,64113,64
EUR113,80113,80113,80
EUR113,40113,40113,40
EUR112,97112,97112,97
EUR113,03113,03113,03
EUR113,28113,28113,28
EUR113,90113,90113,90
EUR114,54114,54114,54
EUR114,62114,62114,62
EUR114,98114,98114,98
EUR115,22115,22115,22
EUR115,50115,50115,50
EUR115,66115,66115,66
EUR115,77115,77115,77
EUR115,73115,73115,73
EUR115,88115,88115,88
EUR116,38116,38116,38
EUR116,23116,23116,23
EUR116,16116,16116,16
EUR115,05115,05115,05
EUR114,12114,12114,12
EUR113,73113,73113,73
EUR112,13112,13112,13
EUR110,41110,41110,41
EUR110,49110,49110,49
EUR111,05111,05111,05
EUR112,63112,63112,63
EUR111,99111,99111,99
EUR110,39110,39110,39
EUR107,04107,04107,04
EUR107,21107,21107,21
EUR106,15106,15106,15
EUR101,35101,35101,35
EUR101,05101,05101,05
EUR98,7498,7498,74
EUR99,8699,8699,86
EUR97,5797,5797,57
EUR98,9998,9998,99
EUR99,3499,3499,34
EUR98,5598,5598,55
EUR101,85101,85101,85
EUR102,32102,32102,32
EUR102,49102,49102,49
EUR101,85101,85101,85
EUR102,03102,03102,03
EUR102,45102,45102,45
EUR102,94102,94102,94
EUR103,66103,66103,66
EUR103,83103,83103,83
EUR104,39104,39104,39
EUR104,14104,14104,14
EUR104,53104,53104,53
EUR105,70105,70105,70
EUR106,37106,37106,37
EUR106,60106,60106,60
EUR107,03107,03107,03
EUR106,75106,75106,75
EUR106,97106,97106,97
EUR106,47106,47106,47
EUR107,46107,46107,46
EUR107,87107,87107,87
EUR108,03108,03108,03
EUR108,21108,21108,21
EUR108,37108,37108,37
EUR108,21108,21108,21
EUR107,26107,26107,26
EUR107,26107,26107,26
EUR108,00108,00108,00
EUR107,89107,89107,89
EUR108,52108,52108,52
EUR108,41108,41108,41
EUR108,64108,64108,64
EUR108,53108,53108,53
EUR108,55108,55108,55
EUR108,55108,55108,55
EUR109,05109,05109,05
EUR109,02109,02109,02
EUR109,09109,09109,09
EUR108,45108,45108,45
EUR108,60108,60108,60
EUR108,72108,72108,72
EUR108,00108,00108,00
EUR107,96107,96107,96
EUR108,04108,04108,04
EUR108,01108,01108,01
EUR108,46108,46108,46
EUR108,14108,14108,14
EUR108,00108,00108,00
EUR108,12108,12108,12
EUR108,49108,49108,49
EUR108,29108,29108,29
EUR108,33108,33108,33
EUR107,37107,37107,37
EUR107,81107,81107,81
EUR107,85107,85107,85
EUR108,87108,87108,87
EUR109,11109,11109,11
EUR109,13109,13109,13
EUR109,59109,59109,59
EUR109,58109,58109,58
EUR109,01109,01109,01
EUR109,11109,11109,11
EUR108,85108,85108,85
EUR108,67108,67108,67
EUR109,06109,06109,06
EUR109,33109,33109,33
EUR109,85109,85109,85
EUR109,68109,68109,68
EUR110,28110,28110,28
EUR110,29110,29110,29
EUR110,73110,73110,73
EUR110,60110,60110,60
EUR110,63110,63110,63
EUR110,21110,21110,21
EUR110,29110,29110,29
EUR110,63110,63110,63
EUR110,34110,34110,34
EUR110,69110,69110,69
EUR111,45111,45111,45
EUR111,64111,64111,64
EUR111,45111,45111,45
EUR111,48111,48111,48
EUR110,85110,85110,85
EUR110,91110,91110,91
EUR111,12111,12111,12
EUR111,01111,01111,01
EUR110,09110,09110,09
EUR110,06110,06110,06
EUR111,23111,23111,23
EUR111,60111,60111,60
EUR111,74111,74111,74
EUR111,52111,52111,52
EUR111,29111,29111,29
EUR111,45111,45111,45
EUR111,00111,00111,00
EUR111,60111,60111,60
EUR111,55111,55111,55
EUR111,13111,13111,13
EUR111,85111,85111,85
EUR111,74111,74111,74
EUR111,76111,76111,76
EUR111,89111,89111,89
EUR112,03112,03112,03
EUR112,45112,45112,45
EUR112,32112,32112,32
EUR113,00113,00113,00
EUR112,54112,54112,54
EUR112,44112,44112,44
EUR112,34112,34112,34
EUR112,44112,44112,44
EUR113,41113,41113,41
EUR112,20112,20112,20
EUR111,24111,24111,24
EUR111,85111,85111,85
EUR111,41111,41111,41
EUR112,45112,45112,45
EUR112,16112,16112,16
EUR112,46112,46112,46
EUR112,52112,52112,52
EUR112,90112,90112,90
EUR113,06113,06113,06
EUR112,74112,74112,74
EUR112,17112,17112,17
EUR110,25110,25110,25
EUR110,71110,71110,71
EUR110,11110,11110,11
EUR109,87109,87109,87
EUR109,99109,99109,99
EUR110,62110,62110,62
EUR110,59110,59110,59
EUR110,68110,68110,68
EUR110,50110,50110,50
EUR110,49110,49110,49
EUR110,90110,90110,90
EUR110,65110,65110,65
EUR110,63110,63110,63
EUR111,19111,19111,19
EUR111,77111,77111,77
EUR112,25112,25112,25
EUR112,05112,05112,05
EUR111,93111,93111,93
EUR111,28111,28111,28
EUR111,49111,49111,49
EUR110,90110,90110,90
EUR110,62110,62110,62
EUR110,34110,34110,34
EUR110,24110,24110,24
EUR110,32110,32110,32
EUR109,61109,61109,61
EUR109,70109,70109,70
EUR107,97107,97107,97
EUR108,20108,20108,20
EUR108,16108,16108,16
EUR109,07109,07109,07
EUR109,49109,49109,49
EUR111,17111,17111,17
EUR111,68111,68111,68
EUR111,55111,55111,55
EUR110,63110,63110,63
EUR110,25110,25110,25
EUR110,97110,97110,97
EUR110,96110,96110,96
EUR111,30111,30111,30
EUR111,36111,36111,36
EUR110,95110,95110,95
EUR110,67110,67110,67
EUR110,64110,64110,64
EUR110,83110,83110,83
EUR110,31110,31110,31
EUR110,13110,13110,13
EUR110,44110,44110,44
EUR110,59110,59110,59
EUR110,37110,37110,37
EUR110,39110,39110,39
EUR110,42110,42110,42
EUR110,39110,39110,39
EUR110,03110,03110,03
EUR110,23110,23110,23
EUR110,48110,48110,48
EUR110,95110,95110,95
EUR110,67110,67110,67
EUR110,54110,54110,54
EUR110,41110,41110,41
EUR110,07110,07110,07
EUR110,32110,32110,32
EUR110,88110,88110,88
EUR111,22111,22111,22
EUR111,18111,18111,18
EUR110,40110,40110,40
EUR110,69110,69110,69
EUR110,50110,50110,50
EUR110,99110,99110,99
EUR111,40111,40111,40
EUR111,49111,49111,49
EUR111,93111,93111,93
EUR111,79111,79111,79
EUR111,47111,47111,47
EUR111,77111,77111,77
EUR111,47111,47111,47
EUR111,30111,30111,30
EUR110,96110,96110,96
EUR111,37111,37111,37
EUR111,53111,53111,53
EUR111,47111,47111,47
EUR111,63111,63111,63
EUR112,11112,11112,11
EUR112,97112,97112,97
EUR112,65112,65112,65
EUR112,50112,50112,50
EUR112,63112,63112,63
EUR112,77112,77112,77
EUR112,00112,00112,00
EUR111,85111,85111,85
EUR111,05111,05111,05
EUR112,10112,10112,10
EUR112,72112,72112,72
EUR112,85112,85112,85
EUR112,70112,70112,70
EUR112,79112,79112,79
EUR112,95112,95112,95
EUR113,04113,04113,04
EUR112,93112,93112,93
EUR112,92112,92112,92
EUR112,90112,90112,90
EUR112,93112,93112,93
EUR112,77112,77112,77
EUR112,42112,42112,42
EUR112,00112,00112,00
EUR111,22111,22111,22
EUR110,92110,92110,92
EUR110,50110,50110,50
EUR110,62110,62110,62
EUR109,24109,24109,24
EUR108,79108,79108,79
EUR110,25110,25110,25
EUR110,27110,27110,27
EUR109,48109,48109,48
EUR109,19109,19109,19
EUR109,83109,83109,83
EUR109,95109,95109,95
EUR110,81110,81110,81
EUR111,09111,09111,09
EUR111,22111,22111,22
EUR110,72110,72110,72
EUR111,16111,16111,16
EUR111,37111,37111,37
EUR111,36111,36111,36
EUR110,88110,88110,88
EUR111,01111,01111,01
EUR111,40111,40111,40
EUR111,59111,59111,59
EUR111,51111,51111,51
EUR111,60111,60111,60
EUR112,09112,09112,09
EUR112,37112,37112,37
EUR112,07112,07112,07
EUR112,34112,34112,34
EUR113,65113,65113,65
EUR113,72113,72113,72
EUR113,54113,54113,54
EUR114,11114,11114,11
EUR114,41114,41114,41
EUR114,25114,25114,25
EUR114,44114,44114,44
EUR113,98113,98113,98
EUR114,97114,97114,97
EUR115,13115,13115,13
EUR114,70114,70114,70
EUR114,41114,41114,41
EUR115,04115,04115,04
EUR115,05115,05115,05
EUR114,98114,98114,98
EUR114,80114,80114,80
EUR114,62114,62114,62
EUR114,59114,59114,59
EUR114,75114,75114,75
EUR114,69114,69114,69
EUR114,91114,91114,91
EUR114,55114,55114,55
EUR114,84114,84114,84
EUR115,25115,25115,25
EUR115,28115,28115,28
EUR114,81114,81114,81
EUR114,14114,14114,14
EUR114,04114,04114,04
EUR114,64114,64114,64
EUR114,89114,89114,89
EUR114,45114,45114,45
EUR114,29114,29114,29
EUR115,01115,01115,01
EUR115,47115,47115,47
EUR115,81115,81115,81
EUR116,07116,07116,07
EUR115,90115,90115,90
EUR116,22116,22116,22
EUR115,95115,95115,95
EUR115,87115,87115,87
EUR115,96115,96115,96
EUR115,90115,90115,90
EUR116,60116,60116,60
EUR116,54116,54116,54
EUR116,55116,55116,55
EUR116,67116,67116,67
EUR117,14117,14117,14
EUR117,41117,41117,41
EUR117,45117,45117,45
EUR117,35117,35117,35
EUR117,07117,07117,07
EUR117,56117,56117,56
EUR117,38117,38117,38
EUR117,56117,56117,56
EUR117,41117,41117,41
EUR117,85117,85117,85
EUR117,77117,77117,77
EUR118,14118,14118,14
EUR118,14118,14118,14
EUR118,17118,17118,17
EUR118,31118,31118,31
EUR118,94118,94118,94
EUR118,97118,97118,97
EUR119,37119,37119,37
EUR119,86119,86119,86
EUR119,02119,02119,02
EUR119,47119,47119,47
EUR119,67119,67119,67
EUR119,93119,93119,93
EUR120,06120,06120,06
EUR119,82119,82119,82
EUR119,63119,63119,63
EUR118,99118,99118,99
EUR119,65119,65119,65
EUR119,84119,84119,84
EUR119,83119,83119,83
EUR120,43120,43120,43
EUR119,76119,76119,76
EUR119,19119,19119,19
EUR119,63119,63119,63
EUR119,47119,47119,47
EUR119,30119,30119,30
EUR119,04119,04119,04
EUR119,30119,30119,30
EUR119,34119,34119,34
EUR119,63119,63119,63
EUR119,57119,57119,57
EUR119,48119,48119,48
EUR119,48119,48119,48
EUR119,63119,63119,63
EUR119,71119,71119,71
EUR119,70119,70119,70
EUR119,83119,83119,83
EUR119,89119,89119,89
EUR119,44119,44119,44
EUR119,53119,53119,53
EUR119,81119,81119,81
EUR120,21120,21120,21
EUR120,15120,15120,15
EUR119,90119,90119,90
EUR119,70119,70119,70
EUR120,05120,05120,05
EUR120,29120,29120,29
EUR120,17120,17120,17
EUR120,15120,15120,15
EUR119,98119,98119,98
EUR120,07120,07120,07
EUR120,18120,18120,18
EUR119,74119,74119,74
EUR119,49119,49119,49
EUR119,29119,29119,29
EUR118,82118,82118,82
EUR118,86118,86118,86
EUR118,76118,76118,76
EUR118,75118,75118,75
EUR118,70118,70118,70
EUR118,15118,15118,15
EUR117,69117,69117,69
EUR118,00118,00118,00
EUR118,21118,21118,21
EUR118,30118,30118,30
EUR118,40118,40118,40
EUR118,19118,19118,19
EUR117,04117,04117,04
EUR117,24117,24117,24
EUR117,18117,18117,18
EUR117,44117,44117,44
EUR116,64116,64116,64
EUR116,99116,99116,99
EUR117,58117,58117,58
EUR118,18118,18118,18
EUR118,08118,08118,08
EUR117,66117,66117,66
EUR117,65117,65117,65
EUR118,14118,14118,14
EUR119,07119,07119,07
EUR119,12119,12119,12
EUR119,24119,24119,24
EUR119,44119,44119,44
EUR119,58119,58119,58
EUR119,64119,64119,64
EUR119,69119,69119,69
EUR119,84119,84119,84
EUR119,94119,94119,94

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.

Kansen

 • Flexibel investeringsbeleid, zonder beperking van referentie-indices.
 • Brede risicodiversificatie door beleggingen in verschillende categorieën (aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, edele metalen \[onrechtstreeks\]*, enz.). Gebruik maken van het marktpotentieel door een uitgebreide waaier aan beleggingen.
 • De compartimenten kunnen activa in valuta aankopen. De blootstelling aan buitenlandse valuta kan een positieve impact hebben op het portefeuillerendement in geval van schommelingen in de wisselkoersen.
 • Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van afgeleide instrumenten.
 • Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van edele metalen \[onrechtstreeks\]* (bijv. goud).

Risico's

 • De aandelenkoersen kunnen sterk schommelen in functie van de marktomstandigheden. Hetzelfde geldt dus voor de waarde van het compartiment. Risico's die eigen zijn aan de marktprijzen voor obligaties, in het bijzonder in het geval van stijging van de rentevoeten op de kapitaalmarkten. Verliezen zijn mogelijk. De brede spreiding en de uitgebreide waaier aan beleggingen kunnen een beperkte participatie aan een positieve waarde-evolutie van de verschillende beleggingsklassen voor gevolg hebben. Voor illiquide effecten (beperkt aanwezig op de markt) loopt men het risico bij de verkoop van activa geen toegang te hebben tot de markt of ernstige onderwaarderingen van het effect te moeten incasseren.
 • De blootstelling aan buitenlandse valuta houdt een wisselkoersrisico in die een negatieve impact kan hebben op de waarde van het compartiment.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van derivaten kan de waarde van het subfonds in grotere mate negatief worden beïnvloed dan bij de aankoop van effecten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van derivaten. Dat kan de risico's en de volatiliteit (volatiliteit betekent, wat het reële rendement van een effect betreft, de relatieve omvang van de koersschommelingen van een effect rond zijn gemiddelde waarde. Volatiliteit is een risico-indicator: hoe hoger de volatiliteit, des te hoger het risico statistisch gezien is) van het subfonds verhogen.
 • De prijs van edele metalen* kan bijzonder sterk schommelen. Koersverliezen zijn mogelijk.

*Dit gebeurt via: Delta One-certificaten op edele metalen (goud, zilver, platina) aan een beurs genoteerde, Closed End Funds op edele metalen (goud, zilver, platina). Bij de Delta One-certificaten gaat het om effecten in de zin van artikel 2 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

³ Risico- en opbrengstprofiel

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment.  Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.

*Van 23 oktober 2007 tot 5 februari 2018 werd de prestatie gesimuleerd op basis van de prestatie van de eenheidsklasse I (LU0323578061) van het compartiment Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. Bij de simulatie is rekening gehouden met eventuele verschillen in de beloningsstructuur. Zowel beleggingsklasse I als beleggingsklasse HT hebben hetzelfde beleggingsbeleid. Er kunnen zich dus verschillen voordoen tussen de terugbetalingsprijs en de NIW tot en met het kalenderjaar van de lancering.