27.05.2022 - Bert Flossbach

Zonder aandelen lukt het niet


Zonder aandelen lukt het niet

De inflatie bereikt opmerkelijke hoogten - en zal waarschijnlijk aanhouden. De rol die aandelen kunnen spelen bij de bescherming van uw vermogen.

De prijzen stijgen, sterker dan ze in decennia hebben gedaan. In april zijn de consumentenprijzen in de eurozone met 7,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus de statistische instantie Eurostat. Voor spaarders betekent de toegenomen inflatie een waardeverlies van hun vermogen - wanneer het rentepercentage ver onder het inflatiepercentage ligt (zoals nu het geval is). De reële rentevoet is dus negatief.

Dit geldt echter niet noodzakelijkerwijs voor alle activaklassen. Inflatie wordt vaak de "vriend van het aandeel " genoemd. Maar zo eenvoudig is het niet. Deze bewering is slechts onder twee voorwaarden waar:

  1. de winst van de onderneming, d.w.z. het product van omzet maal rendement op omzet, moet ten minste gelijke tred houden met de inflatie. Bovendien moet de onderneming in staat zijn haar marge te verdedigen - d.w.z. de stijgende kosten aan de klanten door te berekenen zonder dat de verkoop daardoor terugloopt.
  2. De waardering van de onderneming of het aandeel mag niet onder druk komen te staan als gevolg van een sterke stijging van de rentevoeten.

Ook al hangt de winstontwikkeling van ondernemingen niet in dezelfde mate af van de algemene economische ontwikkeling, toch is dit een goede indicator voor de winsten van de gehele aandelenmarkt.

De economische hemel is de laatste tijd echter vertroebeld. Naast de directe en indirecte gevolgen van de oorlog in Oekraïne is er de moeilijke situatie in China, dat de afgelopen jaren verantwoordelijk is geweest voor een aanzienlijk deel van de economische groei in de wereld.

De gevolgen op middellange en lange termijn voor de Chinese economie en de wereldwijde toeleveringsketens zullen afhangen van de duur en de omvang van de lockdowns en van de maatregelen die de Chinese regering neemt. Zij zullen een negatief effect hebben op de mondiale economische groei, althans in de komende kwartalen. Hetzelfde geldt voor de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de bevoorradingsketens en de grondstoffenprijzen.

Tekort aan liquide middelen

Het verlies van koopkracht als gevolg van de hoge energieprijzen zal de consument ertoe dwingen elders te gaan besparen; een dollar (of euro) kan immers maar één keer worden uitgegeven. In de beginfase van de pandemie werden de gederfde inkomsten ruimhartig door de staat gecompenseerd. In hoeverre dit nu ook geldt voor hogere energie-uitgaven valt nog te bezien.

De energiepremie en de subsidies voor mensen met een laag inkomen kunnen de extra uitgaven op korte termijn hoogstens compenseren. Op lange termijn kost een langdurige stijging van de energieprijzen de consument geld en kan dit het consumentenvertrouwen drukken. In het licht van de geopolitieke risico's geldt dit laatste ook voor het investeringsklimaat bij ondernemingen.

Niet alle ondernemingen zullen er waarschijnlijk in slagen hun omzet en winst te doen stijgen naarmate de inflatie toeneemt, vooral omdat zij stijgende inkoopprijzen vaak slechts met enige vertraging kunnen doorrekenen. Andere daarentegen gebruiken het argument van de stijgende kosten voor onevenredige prijsstijgingen of kunnen, wegens hun marktpositie, de prijzen regelmatig aanpassen zonder veel weerstand te ondervinden. Op gebieden waar het aanbod krap is, zoals bij auto's, worden kortingen geschrapt. Sommige fabrikanten hebben van het tekort aan halfgeleiders een deugd gemaakt en hun verkoopmix opgeschroefd in de richting van duurdere modellen.

Individuele aandelenselectie wordt belangrijker

Aandelen blijven volgens ons op lange termijn de aantrekkelijkste activaklasse , ondanks de geopolitieke risico's en de huidige problemen in de toeleveringsketen. De hoge winsten van de afgelopen jaren mogen echter niet op de toekomst worden geprojecteerd, aangezien het tij niet langer alle schepen doet rijzen.

Individuele aandelenselectie wordt steeds belangrijker, waarbij het grote geheel meer dan ooit vraagt om een focus op kwaliteit. Hiermee bedoelen wij ondernemingen met een grote winstresistentie die er dankzij een goed management in slagen hun activiteiten met succes te sturen en zelfs in moeilijke wateren te groeien.

De langetermijn vooruitzichten van de ondernemingen zijn doorslaggevend, ongeacht tijdelijke verstoringen in de economie en op de financiële markten. Wij concentreren ons op Amerikaanse bedrijven die een aanzienlijk deel van hun winst in de VS genereren en die in het verleden hun kwaliteit overtuigend hebben bewezen. Wij beschouwen de relatief hoge VS-dollarpositie die uit deze aandelenselectie voortvloeit als een verstandige valutadiversificatie. Historisch gezien is de Amerikaanse dollar vaak een veilige haven gebleken en kon hij zelfs tijdens de recente crisis bijdragen tot de robuustheid van onze portefeuilles.

Om de aandelenpositie hoog te houden bij gebrek aan aantrekkelijke alternatieven is een verstandige diversificatie noodzakelijk. Het biedt bescherming tegen permanent waardeverlies en participatie in het groeipotentieel van kwaliteitsondernemingen uit diverse sectoren. Ten slotte moet de waardering van de aandelen redelijk zijn. Verhalen over een fantastisch groeipotentieel die elke waardering lijken te rechtvaardigen, zijn geen substituut voor een degelijke analyse. Bovendien zou de waardering ook een buffer moeten vormen voor het geval de obligatierente verder stijgt.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2023 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .