06.01.2022 - Bert Flossbach

Aandelen tegen inflatie


Aandelen tegen inflatie

Wanneer de prijzen stijgen, zou de waarde van de activa ook moeten stijgen. Dat onderscheidt bedrijven waarvan de aandelen geschikt zijn als inflatiebescherming.

Zelfs als de inflatie in de toekomst slechts drie of vier procent zou bedragen, zou zij de reële waarde van spaarrekeningen, rekeningsaldo's of obligaties uithollen. Aandelen bieden een veel betere bescherming tegen inflatie, op voorwaarde dat de bedrijven erin slagen hun winsten te verhogen ondanks de hogere kosten.

Het is echter belangrijk dat de rentevoeten niet aanzienlijk stijgen, want dan zou de waardering van de aandelen dalen, zoals in de jaren zeventig het geval was. In die tijd bewogen de aandelenkoersen niet ondanks stijgende bedrijfswinsten omdat de extreme stijging van de rente de waardering van aandelen halveerde.

De soms scherpe koersschommelingen van de afgelopen weken maken duidelijk dat de toegenomen inflatieverwachtingen en de daarmee gepaard gaande bezorgdheid over een krapper monetair beleid veel beleggers ongerust hebben gemaakt. Zij zullen daar echter mee moeten leven, want prijsschommelingen op korte termijn zijn de prijs voor reële waardegroei op lange termijn, de prijs voor het hogere rendementspotentieel op lange termijn.

Zolang kan worden verwacht dat de reële rente op veilige obligaties negatief zal blijven, zijn aandelen de enige liquide activaklasse die beleggers uitzicht bieden op reële waardegroei naast lopende inkomsten. Dit kenmerk geldt echter niet over de gehele linie voor alle aandelen, omdat het veronderstelt dat de onderneming in staat is haar prijzen en/of hoeveelheden zodanig te verhogen dat de winst ten minste evenveel stijgt als de inflatie. In dat geval zou het aandeel , bij ongewijzigde waardering, ten minste met het inflatiepercentage stijgen en zijn reële waarde handhaven of verhogen.

De beleggingshorizon is van cruciaal belang

Om een reële waardestijging te realiseren, moeten beleggers een beleggingshorizon op lange termijn hebben en over stalen zenuwen beschikken om zich niet voortijdig terug te trekken wanneer het er op de beurs ruw aan toe gaat. Dit is gemakkelijker voor beleggers indien zij belegd hebben in aandelen van veelbelovende bedrijven waarvan zij overtuigd zijn dat zij de kwaliteit bezitten. Dergelijke all-weather ondernemingen, die beschikken over uitstekende producten, een sterke concurrentiepositie en een hoge winstgevendheid, zijn beter in staat om de stijgende kosten het hoofd te bieden dan kwetsbare bedrijven met een lage winstgevendheid en een hoge schuldenlast.

Dit geldt met name voor grondstoffen- of energie-intensieve bedrijven, waar de sterk stijgende energiekosten en tekorten aan grondstoffen een grote uitdaging vormen. In tijden van inflatie wordt, voorbij alle verklaringen en reclameslogans, duidelijk hoe robuust een onderneming werkelijk is. Winstgevendheid speelt hier een bijzondere rol, omdat zeer winstgevende ondernemingen over verschillende manieren beschikken om hun klantenrelaties te versterken en nieuwe klanten te winnen.

Zij kunnen tijdelijk hogere prijzen betalen voor schaarse basisproducten, een grotere inkoopinspanning aanvaarden om te kunnen blijven leveren, en prijsverhogingen doelbewust uitstellen om nieuwe klanten aan te trekken. In de concurrentiestrijd om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel kunnen zij hogere salarissen betalen en extra voordelen bieden. Minder winstgevende ondernemingen hebben deze mogelijkheden meestal niet. Een solide balans met een lage schuldenlast geeft het bedrijf ook meer manoeuvreerruimte.

De volgende aspecten zijn bijzonder belangrijk in tijden van stijgende inflatie en spelen daarom een belangrijke rol in onze bedrijfsanalyse en aandelenselectie:

  • Pricing power ten opzichte van klanten (merksterkte, product- en dienstkwaliteit),
  • Onderhandelingspositie ten opzichte van leveranciers (schaalvoordelen, goede relaties),
  • flexibiliteit bij aankoop, productie en distributie,
  • efficiënte kostenbeheersing,
  • concurrerende salarissen voor gemotiveerde en hooggekwalificeerde werknemers.

Sommige Duitse autofabrikanten profiteren van hun flexibiliteit op het gebied van productie en distributie en installeren de schaarse chips vooral in topmodellen met een hogere verkoopmarge. Ondanks stijgende grondstofkosten, vertragingen bij de leveringen en tekorten aan chips zullen zij daarom dit jaar naar verwachting recordwinsten boeken.

In de sector consumptiegoederen zijn prijsverhogingen lange tijd moeilijk door te voeren geweest, mede door de macht van de detailhandel. Grote, internationaal actieve fabrikanten van consumptiegoederen hebben dit de afgelopen jaren grotendeels kunnen compenseren met efficiëntieverbeteringen. Hun omvang is nuttig bij prijsonderhandelingen met leveranciers. De komende kwartalen zullen uitwijzen in hoeverre ondernemingen in staat zullen zijn om opnieuw aanzienlijke prijsverhogingen door te drukken, zelfs bij grote klanten.

Technologiebedrijven, vooral die met een groot aandeel software, hebben natuurlijk minder te lijden onder inflatie. Hier hebben hooguit stijgende elektriciteitsprijzen en, met vertraging, hogere personeelskosten een negatief effect. De belangrijkste waardedrijver voor deze bedrijven blijft hun bovengemiddelde omzetgroei.

De recente koersverliezen van aandelen in de technologiesector zijn derhalve niet te wijten aan de stijgende inflatie en mogelijke knelpunten in het aanbod, maar veeleer aan de afgeleide vrees voor stijgende rente en, in individuele gevallen, bezorgdheid over strengere regelgeving. Dit is onlangs ook het geval geweest voor Chinese technologiebedrijven, waar de vrees voor de lange arm van de regering in Peking heeft geleid tot een massale vlucht van beleggers uit deze aandelen. Het gevaar van inmenging in eigendomsrechten, dat groter is in door de staat gecontroleerde opkomende markten, komt tot uiting in een lagere beurswaardering voor de betrokken ondernemingen.

Naarmate de digitalisering voortschrijdt, biedt de technologiesector het grootste groeipotentieel. Tegenwoordig moet deze sector echter ruimer worden opgevat dan in het verleden. Naast de klassieke leveranciers van software en hardware en platforms omvat deze categorie thans ook bedrijven uit de industriële sector en de medische technologie, aanbieders van betaaldiensten en, tot op zekere hoogte, fabrikanten van duurzame consumptiegoederen. Ondernemingen uit deze sectoren dragen bij tot de beheersing van de productiviteit van de economie en de uitdagingen van klimaatbescherming en demografische verandering en bieden hun aandeelhouders uitzicht op een reële waardevermeerdering van hun geïnvesteerde kapitaal.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2022 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .