Flossbach von Storch – Foundation fondsen


Verantwoord beleggen


De Flossbach von Storch - Foundation fondsen zijn speciaal afgestemd op de behoeften van duurzaam denkende beleggers. Vooral voor stichtingen is een verantwoorde omgang met het stichtingsvermogen een absolute voorwaarde om de wil van de stichter te kunnen vervullen.


Wat zijn de kenmerken van de Foundation fondsen?

 • Een beleggingsproces dat gebaseerd is op een door onze eigen analyse, die rekening houdt met ESG-criteria.
 • Een robuuste portefeuillestructuur, die de basis vormt voor vermogensbehoud op lange termijn.
 • Een defensieve Multi-Asset strategie bij Flossbach von Storch - Foundation Defensive, die een behoud van het vermogen op lange termijn beoogt en bedoeld is om regelmatige, gematigde rendementen mogelijk te maken.
 • Een op groei gerichte Multi-Asset strategie bij Flossbach von Storch - Foundation Growth, die bedoeld is om over de lange termijn aantrekkelijke rendementen te genereren.

“Boven alles gaat het er ons om het aan ons toevertrouwde kapitaal in stand te houden en op de lange termijn adequate rendementen te genereren – ook bij een lage rentestand. Wij zijn ons er zeer sterk van bewust, dat het voor een stichting van essentieel belang is, regelmatig dividend uit te keren.”

Julian-Benedikt Hautz,
verantwoordelijk fondsmanager

“Veel beleggers vinden het erg belangrijk dat hun geld op een verantwoorde manier belegd wordt – wij ook. Het thema duurzaamheid is sinds jaar en dag een vast onderdeel van onze beleggingsstrategie.”

Stephan Scheeren,
verantwoordelijk fondsmanager


In de brochure Flossbach von Storch - Foundation Fund kunt u meer te weten komen over deze vorm van beleggen en over de verdeling over de activaklassen van beide fondsen.


Kansen en risico's

Kansen

 • Flexibel investeringsbeleid, zonder beperking van referentie-indices.
 • Brede risicodiversificatie door beleggingen in verschillende categorieën (aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, edele metalen (onrechtstreeks)*, enz.). Gebruik maken van het marktpotentieel door een uitgebreide waaier aan beleggingen.
 • De compartimenten kunnen activa in valuta aankopen. De blootstelling aan buitenlandse valuta kan een positieve impact hebben op het portefeuillerendement in geval van schommelingen in de wisselkoersen.
 • Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van afgeleide instrumenten.
 • Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van edele metalen (onrechtstreeks)* (bijv. goud).

Risico's

 • De aandelenkoersen kunnen sterk schommelen in functie van de marktomstandigheden. Hetzelfde geldt dus voor de waarde van het compartiment. De ESG-criteria beperken de keuze van beleggingsdoelen aanzienlijk, zowel wat betreft categorieën als aantal. Risico‘s die eigen zijn aan de marktprijzen voor obligaties, in het bijzonder in het geval van stijging van de rentevoeten op de kapitaalmarkten. Verliezen zijn mogelijk. De brede spreiding en de uitgebreide waaier aan beleggingen kunnen een beperkte participatie aan een positieve waarde-evolutie van de verschillende beleggingsklassen voor gevolg hebben. Voor illiquide effecten (beperkt aanwezig op de markt) loopt men het risico bij de verkoop van activa geen toegang te hebben tot de markt of ernstige onderwaarderingen van het effect te moeten incasseren.
 • De blootstelling aan buitenlandse valuta houdt een wisselkoersrisico in die een negatieve impact kan hebben op de waarde van het compartiment.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van derivaten kan de waarde van het subfonds in grotere mate negatief worden beïnvloed dan bij de aankoop van effecten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van derivaten. Dat kan de risico‘s en de volatiliteit (volatiliteit betekent, wat het reële rendement van een effect betreft, de relatieve omvang van de koersschommelingen van een effect rond zijn gemiddelde waarde. Volatiliteit is een risico-indicator: hoe hoger de volatiliteit, des te hoger het risico statistisch gezien is) van het subfonds verhogen.
 • De prijs van edele metalen* kan bijzonder sterk schommelen. Koersverliezen zijn mogelijk.

*Dit gebeurt via: Delta One-certificaten op edele metalen (goud, zilver, platina) aan een beurs genoteerde, Closed End Funds op edele metalen (goud, zilver, platina). Bij de Delta One-certificaten gaat het om effecten in de zin van artikel 2 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.

Kredietrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.

Liquiditeitsrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.

Tegenpartijrisico's:
Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

Risico's door het gebruik van derivaten:
Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.

Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:
Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.


SRRI

De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus.


Details van het compartiment

Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT

Effectennummer

A2QFWW

ISIN

LU2243568461

VormFCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht

Domiciliëring van het compartiment

Luxemburg

Aandelenklasse

RT

Valuta van het compartiment

EUR

Lanceringsdatum

05 Januari 2020

Einde van het boekjaar

30 september

Aanwending van de winst

kapitalisering

Verkoopvergunning

AT, BE, CH, DE, LI, LU

Duurtijd van het compartiment

onbeperkt

Belasting op beurstransacties

niet van toepassing

Swing Pricing

niet van toepassing

Belasting op de meerwaarde van
schuldvorderingen (TIS bis):

Voor het huidige boekjaar is de drempel  van 10% overschreden. Dientengevolge zal de Belgische bronbelasting van 30% worden geheven.

Lopende kosten*
Waarvan o.m. beheervergoeding

1,66 %

1,56 % p.j.

Prestatievergoeding

geen

Instapkosten

max. 3,00 %

Initiële investering

geen

IW

De intrinsieke waarde wordt dagelijks
gepubliceerd op www.fundinfo.com

Beheermaatschappij

Flossbach von Storch Invest S.A.,
2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg,
Luxembourg, www.fvsinvest.lu,
Beschwerde@fvsinvest.lu

Financiële dienstverlening

CACEIS België,
Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel,
België, Registrar.be@caceis.com

Bewaarbank/betaalkantoor

DZ PRIVATBANK S.A.,
4, rue Thomas Edison,
1445 Strassen, Luxembourg

Externe klachtendienst

Ombudsman voor financiële conflicten
(Ombudsfin) North Gate II, Koning
AlbertIIlaan 8, 1000 Brussel,
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be,
www.ombudsfin.be

Note:

Het deelfonds wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien

nodig aangepast. Het deelfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark.

*Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in de belangrijke informatie voor beleggers (KIID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.


Details van het compartiment

Flossbach von Storch - Foundation Growth RT

Effectennummer

A2QFWL

ISIN

LU2243567653

VormFCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht

Domiciliëring van het compartiment

Luxemburg

Aandelenklasse

RT

Valuta van het compartiment

EUR

Lanceringsdatum

05 Januari 2020

Einde van het boekjaar

30 september

Aanwending van de winst

kapitalisering

Verkoopvergunning

AT, BE, CH, DE, LI, LU

Duurtijd van het compartiment

onbeperkt

Belasting op beurstransacties

niet van toepassing

Swing Pricing

niet van toepassing

Belasting op de meerwaarde van
schuldvorderingen (TIS bis):

Voor het huidige boekjaar is de drempel  van 10% overschreden. Dientengevolge zal de Belgische bronbelasting van 30% worden geheven.

Lopende kosten
Waarvan o.m. beheervergoeding

1,66 %

1,56 % p.j.

Prestatievergoeding

geen

Instapkosten

max. 5,00 %

Initiële investering

geen

IW

De intrinsieke waarde wordt dagelijks
gepubliceerd op www.fundinfo.com

Beheermaatschappij

Flossbach von Storch Invest S.A.,
2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg,
Luxembourg, www.fvsinvest.lu,
Beschwerde@fvsinvest.lu

Financiële dienstverlening

CACEIS België,
Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel,
België, Registrar.be@caceis.com

Bewaarbank/betaalkantoor

DZ PRIVATBANK S.A.,
4, rue Thomas Edison,
1445 Strassen, Luxembourg

Externe klachtendienst

Ombudsman voor financiële conflicten
(Ombudsfin) North Gate II, Koning
AlbertIIlaan 8, 1000 Brussel,
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be,
www.ombudsfin.be

Note:

Het deelfonds wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien

nodig aangepast. Het deelfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark.

*Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in de belangrijke informatie voor beleggers (KIID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.


Juridische informatie

Onderhavig document is onder meer bedoeld voor reclamedoeleinden.

De informatie en evaluaties in dit document mogen in geen geval worden beschouwd als beleggingsadvies. De volledige informatie over het fonds / de fondsen kunt u terugvonden in het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger en in het beheersreglement of de contractuele voorwaarden aangevuld door het laatste jaarrapport en het halfjaarrapport van het betreffende fonds indien er een halfjaarlijks rapport is met een jongere datum dan het jaarrapport. Deze documenten vormen de enige wettelijke basis voor een verkoop.

U kunt de genaamde rapporten gratis opvragen bij de beheermaatschappij Flossbach von Storch Invest S.A., de bewaarbank, de betaalkantoren en de respectievelijke nationale informatiecentra. Ze zijn beschikbaar in de volgende talen: het prospectus en het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, Engels, Frans en Nederlands, het halfjaarrapport en het jaarrapport in het Duits en het Engels. Bovendien kunnen deze documenten gratis worden opgevraagd bij de Belgische financiële instelling CACEIS België (Havenlaan 86C bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be@caceis.com) of op de website www.fvsinvest.lu. U kunt de bovengenoemde documenten te allen tijde in het Nederlands raadplegen via www.fvsinvest.lu. Raadpleeg het document "Supplementary Information Sheet for Investor Information" in het Nederlands op www.fvsinvest.lu/rechten-van-beleggers voor de samenvatting van de rechten van beleggers met nadere informatie over juridische geschillen. De beheermaatschappij kan eventuele landspecifieke aanpassingen in de vergunning voor het in de handel brengen aanbrengen, met inbegrip van de intrekking van de vergunning voor het in de handel brengen, met betrekking tot haar beleggingsfondsen doorvoeren.

De informatie en de adviezen in dit document zijn evaluaties en inschattingen van Flossbach von Storch op het moment van publicatie. Ze kunnen op elk moment worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. De informatie die betrekking heeft op de marktevolutie zijn een weerspiegeling van de adviezen en de toekomstverwachtingen Flossbach von Storch. De effectieve evoluties en resultaten kunnen echter sterk van deze verwachtingen afwijken. Alle informatie werd met de grootste zorg verzameld. De waarde van elke belegging kan stijgen of dalen en mogelijk krijgt u minder geld terug dan het geïnvesteerde bedrag. Voor de commercialisering van deelbewijzen van fondsen kunnen Flossbach von Storch en/of zijn verkooppartners recht hebben op terugbetaling van kosten die door de beheermaatschappij en/of de beleggingsmaatschappij zullen worden teruggevorderd overeenkomstig de bepalingen vermeld in het verkoopprospectus. Het fiscale regime is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger en kan in de tijd veranderen. Raadpleeg een fiscaal expert voor meer informatie over de fiscale voorwaarden van toepassing in België. De beheermaatschappij kan besluiten de regelingen voor het op de markt aanbieden van haar instellingen voor collectieve belegging overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU te beëindigen.

De deelbewijzen in dit fonds mogen alleen te koop worden aangeboden en worden verkocht in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of een dergelijke verkoop is toegelaten. Zo is het bijvoorbeeld verboden om deelbewijzen van dit fonds te verkopen of te koop aan te bieden op het grondgebied van de Verenigde Staten of voor rekening van Amerikaans burgers of personen gedomicilieerd in de Verenigde Staten. Onderhavig document en de informatie hierin vervat mag niet worden verspreid in de Verenigde Staten. De verspreiding en publicatie van onderhavig document en het aanbod of de verkoop van deelbewijzen kan eveneens aan beperkingen zijn onderworpen in andere rechtsgebieden. De laatste netto inventariswaarde (NIW) kan worden geraadpleegd op de internetwebsites van de respectievelijke beheersmaatschappij of beleggingsmaatschappij.

De dagelijkse netto inventariswaarde wordt gepubliceerd op www.fundinfo.com.

Voor elke beleggingsbeslissing dient u de EBI en het verkoopprospectus te lezen.

© 2022 Flossbach von Storch. Alle rechten voorbehouden.


Bezoek de pagina met fondsgegevens van Flossbach von Storch - Foundation Growth RT hier of de pagina met fondsgegevens van Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT hier. Daar vindt u prestatiegegevens, portefeuillestructuur en verdere gedetailleerde fondsinformatie.

 

Verschillende technische termen uit de financiële wereld worden uitgelegd in ons glossarium.